Årlig klima- og miljørapport

Går det riktig vei med klima- og miljøarbeidet?

Med årlig klima- og miljørapportering får du svaret! Rapporten er et smart styringsverktøy som gir god oversikt over dine miljøprestasjoner, og hjelp til å finne ut om pilene peker i riktig retning. 

Miljøfyrtårn-virksomheter er forpliktet til å jobbe kontinuerlig med forbedring, og skal dokumentere sine miljøprestasjoner i årlig klima- og miljørapport innen 1. april hvert år.

Hjelp til å fylle inn klima- og miljørapporten finner du nederst på denne siden. Ellers er du alltid velkommen til å kontakte oss på post@miljofyrtarn.no / 38 00 80 60.


Hva er klima- og miljørapporten?

Klima- og miljørapporten er et digitalt styringsverktøy som hjelper deg med å få oversikt over virksomhetens positive og negative miljøeffekter. Ved å fylle ut et digitalt skjema med ulike miljødata, får du nyttig innsikt i dine miljøprestasjoner, som hjelper deg med å forstå nå-situasjonen og identifisere hvor du bør målrette din miljøinnsats for å oppnå de største forbedringene. Klima- og miljørapporten inkluderer også et eget avsnitt for utarbeidelse av en handlingsplan, slik at alt klima- og miljøarbeid i virksomheten samles på ett sted.

Du får rett og slett et bedre grunnlag for å kunne ta smarte og lønnsomme miljøvalg, og for å styre virksomheten mot kontinuerlig forbedring.

Rapporten består av tre deler som må fylles ut:

1. Tall/miljødata for fjoråret

Du rapporterer inn tall/miljødata på en rekke miljøindikatorer, både på Miljøfyrtårns standard og bransjespesifikke miljøindikatorer. I tillegg kan du også definere egne miljøindikatorer, f.eks. for å kunne måle på helt spesifikke, vesentlige miljøaspekter for din virksomhet. Miljøindikatorene bygger på de samme temaene som i Milljøfyrtårns sertifiseringskriterier:

Arbeidsmiljø – Avfall – Energi – Innkjøp – Transport.

Etter at rapporten er levert blir statistikken/talldataene fremstilt grafisk i ulike grafer slik at du enkelt og effektivt kan se om utviklingen går i riktig retning, og hvor det er rom for forbedring.

Basert på innrapporterte tall på energibruk, transport og restavfall får du også et klimaregnskap som viser total og prosentvis fordeling av CO2-utslippet for din virksomhet. Med dette kan du se hvordan virksomheten påvirker klimaet, og hvordan dere best klarer å redusere fotavtrykket.

2. Gjennomførte tiltak for fjoråret

Du logger gjennomførte tiltak slik at du kan se om resultatene gjenspeiler innsatsen som er lagt ned. Fungerte det? Hva bør vi endre og gjøre i år?

3. Handlingsplan for inneværende år

Du registrerer konkrete klima- og miljøtiltak som virksomheten planlegger å gjennomføre i handlingsplanen. I Miljøfyrtårns Idebanken med over 300 miljøtips for ulike bransjer, kan du finne inspirasjon til nye tiltak.


Hvordan bruker du rapporten smart?

Med klima- og miljørapporten har du både målinger, tiltak og planer samlet på én plass, noe som gir deg et godt grunnlag for å få maksimalt ut av ditt klima- og miljøarbeid – og til å lykkes med grønn omstilling. 


1. Mål effekten av miljøarbeidet

Bruk statistikken til å få oversikt over hva dere har oppnådd i miljøarbeidet. Se om pilene peker i riktig retning. Viser grafene negativ eller positiv utvikling? Har dere gjort en ekstra innsats på noen miljøområder? Vurder om nødvendige tiltak bør iverksettes for å snu en negativ utvikling.

NY LØSNING KOMMER: I løpet av 2021 lanseres en ny løsning i klima- og miljørapporten for å kunne definere egne miljøindikatorer. Med dette får du enda bedre muligheter til å måle på helt spesifikke, vesentlige miljøaspekter/nøkkeltall for din virksomhet.

2. Se om utslippene reduseres

Bruk klimaregnskapet til å se prosentvis fordeling av CO2-utslippet for din virksomhet. Vurder om det er miljøområder dere kan gjøre forbedringer, og hvor det vil ha størst effekt å iverksette tiltak for å redusere utslipp.

3. Ta ut relevante miljødata

Er det et spesielt miljøfokus i bransjen eller viktige nøkkeltall du vil se nærmere på? Ønsker du å vise frem bestemte miljøprestasjoner? Bruk funksjonen for å “lage egen graf” til å dykke dypere ned i relevante miljøområder i virksomheten. Se tips og video her.

4. Dykk dypere ned i statistikken

Virksomheter som er sertifisert etter hovedkontormodellen har tilgang til detaljert konsernstatistikk (drilldown), som gir god oversikt over alle underenhetenes prestasjoner i en samlet graf og tabelloversikt. Bruk statistikken til å se hvor skoen trykker, og hvor det er muligheter for forbedring. Bruk også konsernstatistikken, med både aggregerte tall for hele konsernet og gjennomsnittlig tall, til å få oversikt over hva konsernet har oppnådd i miljøarbeidet totalt. 

5. Sammenligne resultatene

Er dere bedre eller dårligere enn andre i bransjen? Se hvordan virksomheten ligger an i forhold til virksomheter som er sertifisert etter samme hovedkriteriesett. 

6. Utforsk forbedringsmuligheter

Finn ut hvor skoen trykker. Hvor kan dere bli bedre? Bruk innsikten fra statistikken, klimaregnskapet, egne grafer og sammenligning til å planlegge nye tiltak for å oppnå effektive miljøforbedringer og reduserte utslipp.
Måling og planlegging vil hjelpe dere med å skape lønnsomme resultater! I Miljøfyrtårns idébank kan du hente inspirasjon til nye tiltak, fra over 300 konkrete miljøtips fordelt på 80 bransjer.

7. Del rapporten – vær åpen, ærlig og transparent

Klima- og miljørapporten skal være offentlig tilgjengelig. Du kan enkelt hente en link til rapporten som kan deles på nettsiden, i årsrapporten og andre aktuelle kanaler. Fortell konkret om hva dere har gjort, hvilke planer dere har og hva som kan bli bedre i deres miljøarbeid. Dette skaper tillit og bidrar til å inspirere og stimulere andre til grønne handlinger. Åpenhet og transparens bidrar også til å motvirke grønnvasking (dvs. virksomheter som fremstiller seg mer bærekraftige enn de egentlig er).


Hvordan ser rapporten ut?

Her er noen eksempler på grafiske fremstillinger og grafer fra klima- og miljørapporten:


Trenger du hjelp til rapportering?

Generell veiledning