Tips kategori: Varetransport

Ruteoptimalisering

Tiltak

Ruteplanlegging er den prosessen der man legger en plan på hvilke ordrer/oppdrag som skal leveres/utføres i hvilken rekkefølge. Å optimalisere denne kan spare både klima og lommebok siden det fører til en mer effektiv utnyttelse av kjøretøyet.

Noen faktorer som påvirker, kan være:

 • Distanse
 • Veistandard og veiforhold
 • Vær og føreforhold
 • Fare for kø og andre trafikkforhold
 • Kundetetthet

 

Fakta/informasjon

Ruteoptimalisering kan ha flere positive konsekvenser. Undersøkelser har vist at det kan blant annet:

 1. Øke produktiviteten 10-15%
 2. Forbedre kundeopplevelsen raskere og billigere levering
 3. Redusere drivstofforbruket 5-10%

Lagerstyring

Tiltak

God lagerstyring er positivt for både kunden og virksomheten, økonomien og miljøet. Potensial ved god lagerstyring er bedre vareflyt, færre varemottak, høyere effektivitet, mindre overtid, bedre leveringssikkerhet og mindre svinn.

Effektene fra god lagerstyring kan være:

 • forhindre utslipp (til jord, luft eller vann)
  • fra varene på lager
  • selve driften av lageret
  • inn- og utgående transport
 • forhindre svinn
  • brekkasje
  • utgått på dato
  • utgått av sortiment
  • feilplukk/feilsendinger m.m.).
 • arealeffektivisering
 • ekspedisjonstid
  • lasting/utsendelse
  • lossing/varemottak
  • pakking/ompakking
 • energistyring
 • arbeidsmiljø

Fair Transport

Tiltak

Fair Transport er et forpliktende kvalitetsprogram for å framheve transportbedrifter som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport. I tillegg til å heve kvaliteten på virksomheten så skal det gjøre det enklere for transportkjøpere å velge bærekraftige, trafikksikre og sosialt ansvarlige transporttjenester.

Fair Transport er et initiativ i regi av Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

 

Les mer

Fair Transport

Kapasitetsutnyttelse/fyllingsgrad

Tiltak

Kostnadsdriveren med høyest påvirkning på pris er fyllingsgrad. Ved å øke fyllingsgraden fra 30 % til 50 % på ruter med lav fyllingsgrad, kan kostnaden for transport reduseres med 9,4 %.

Transportprisen påvirker kapasitetsutnyttelsen. Dersom transportkjøper har en fast pris vil en dårlig utnyttet bil gi tap for transportør, noe som gir transportøren et incentiv til å øke effektiviteten. Betaler man derimot en turpris vil risikoen flyttes fra transportør til kjøper, da en dårlig utnyttet bil vil gi kjøper en høy pris per tonn mens det ikke har noen betydning for transportøren.

 

Les mer

TØI: Utvikling i transportanalyser, kapasitetsutnyttelse og miljø for godsbiler

 

Post og emballasje

Tiltak

Som virksomhet kan du være med å både bidra til en mer effektiv transport og redusert avfall dersom du pakker posten din riktig.

 • Bruk bare emballasje som har miljømerke. Det betyr at det er nedbrytbart, produsert av gjenvunnet materiale og kan resirkuleres.
 • Oppmuntre dine kunder til gjenbruk eller gjenvinning av emballasjen. Send med en lapp som forteller hvordan de gjør dette.
 • Velg riktig fyllmateriale, både fra et bærekraftperspektiv og for det du skal sende.
 • Fokuser mindre på papp versus plast, men mer på at alt du velger skal være produsert av gjenvunnet materiale, nedbrytbart og kunne gjenvinnes.
 • Pakk riktig mengde varer i hver eske, og bruk egnet størrelse for innholdet. Unngå unødvendig luft i esken.
 • Ikke bruk for mye tape og strekkfilm. En stripe er nok, og for mye tape gjør det vanskelig å gjenvinne emballasjen.
 • Esker som ikke lenger egner seg til å sende varer i, kan du gjenbruke til fyllmateriale.
 • Velg esker av god kvalitet, de er ofte sterkere og kan gjenbrukes flere ganger. Esker med smartfunksjoner sparer deg for moment i pakkeprosessen, du sparer tid.

 

Takk til Bring for gode tips som gjør posten grønnere.

Utleie av miljøvennlige transportmidler til kunder

Tiltak:

Tilby utlån/utleie av miljøvennlige transportmidler, for eksempel elektriske lastesykler eller elvarebiler til kunder som trenger hjelp til å frakte store varer hjem.

 

Fakta/informasjon:

Elektriske lastesykler eller elektriske varebiler kan tilbys som miljøvennlig alternativ til biltilhengere i butikker som selger byggevarer, møbler eller andre store varer. Les mer om hvordan dette tiltaket har blitt tatt godt imot hos Maxbo Sinsen.

 

Lokale tannteknikere

Tiltak:

Bruk lokale tannteknikere framfor å sende arbeidet til tannteknikere i andre land.

 

Fakta/informasjon:

Bruk av lokale tannteknikere reduserer transportbehovet. I tillegg har man bedre kontroll over leverandørens miljøansvar når man velger en lokal tekniker.

Lokale leverandører

Tiltak:

 • Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.

 

Fakta/informasjon:

Valg av lokale leverandører reduserer klimagassutslippene fra varetransport. Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak.

 

Les mer:

Tiltakskatalog for transport og miljø

Færre leveranser

Tiltak:

 • Bestill samkjørte og færre leveranser av varer til byggeprosjekter for å redusere antall kjørte kilometer i forbindelse med vareleveranser.
 • Ha faste hentedager for materialer for å unngå mest mulig småkjøring.
 • Ha jevnlige planleggingsmøter med de ansatte, der jobbene planlegges nøye. Slik kan det være nok å kun kjøre ut én gang med materialer.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: 

Alternativ varelevering

Tiltak: 

 • Bruk andre typer kjøretøy enn fossile varebiler for varelevering i by der det er mulig. Eksempler på alternative kjøretøy er varesykler, elsykler og elektriske firehjulinger.

 

Fakta/informasjon: 

Selv om varebiler og lastebiler stort sett er de best egnede kjøretøyene for varelevering, kan mindre, elektriske framkomstmidler egne seg bedre i noen bymiljøer. Slike alternative transportmetoder er særlig egnet for mindre leveranser over korte distanser, fordi mindre kjøretøy bedrer fremkommeligheten og tilgjengeligheten, og tar opp mindre gateareal.

 

Tidspunkt for varelevering

Tiltak: 

 • Vurder om varelevering og annen tungtransport på vei som skal til eller gjennom byer og andre tungt trafikkerte områder kan foregå på tidspunkter med mindre trafikk.
 • Gjennomfør vareleveringer på kvelds- og nattestid eller andre tidspunkter med lite trafikk så langt det lar seg gjøre.

 

Fakta/informasjon: 

Færre store varebiler på veiene i tungt trafikkerte perioder kan øke effektiviteten og redusere miljøbelastningen som følger av kø. For persontrafikk kan man redusere køene ved å jobbe for færre personbiler på veiene, men varetransport som må skje med bil bør heller flyttes til mindre travle tidspunkter. Særlig vareleveringer til ubemannede og nattåpne varemottak kan skje på kvelds- og nattestid.

 

Les mer: 

Varelevering kveld og natt fra Transportøkonomisk institutt

Elektriske varebiler

Tiltak:

 • Bruk elektriske varebiler for transport av personer og utstyr i håndverks- og servicebedrifter.

 

Fakta/informasjon: 

For håndverkere er det nødvendig å bruke bil på grunn av utstyrtransport, og håndverks- og servicebransjen står for en betydelig del av biltrafikken i byene. Det finnes flere mindre elektriske varebiler som kan brukes av bedrifter som har mulighet til å planlegge transportetappene og/eller lade kjøretøyene i løpet av arbeidsdagen. Dette er tiltak som reduserer bedriftens klimagassutslipp og sparer mye drivstoffavgifter, særlig hvis bilene brukes mye.

 

Les mer: 

Informasjon om elektriske varebiler fra Transportøkonomisk institutt

Miljøvennlig varetransport

Tiltak: 

 • Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
 • Opprett avtaler med vareleverandører og transportører om miljøvennlige leveranser, som sampakking, faste leveringsdager, faste hentedager og liknende.
 • Samle opp alle varebestillinger fra samme leverandør i én felles leveranse for å spare emballasje og antall kjørte kilometer.

 

Fakta/informasjon: 

Transport står for 30 prosent av norske klimagassutslipp, hvorav veitransport utgjør den største utslippskilden. Utslippene fra tunge kjøretøy og varebiler er nesten like store som utslippene fra persontransport, så å redusere disse utslippene er et godt miljøtiltak. God planlegging av varetransport kan sørge for felles leveranser som øker lastutnyttelsen på kjøretøy, og fører til at færre kilometer blir kjørt med tungtransport.

 

Les mer: