Tips kategori: Tjenestereiser

Ruteoptimalisering

Tiltak

Ruteplanlegging er den prosessen der man legger en plan på hvilke ordrer/oppdrag som skal leveres/utføres i hvilken rekkefølge. Å optimalisere denne kan spare både klima og lommebok siden det fører til en mer effektiv utnyttelse av kjøretøyet.

Noen faktorer som påvirker, kan være:

 • Distanse
 • Veistandard og veiforhold
 • Vær og føreforhold
 • Fare for kø og andre trafikkforhold
 • Kundetetthet

 

Fakta/informasjon

Ruteoptimalisering kan ha flere positive konsekvenser. Undersøkelser har vist at det kan blant annet:

 1. Øke produktiviteten 10-15%
 2. Forbedre kundeopplevelsen raskere og billigere levering
 3. Redusere drivstofforbruket 5-10%

Felles transport

Tiltak

Hvis hele eller deler av organisasjonen skal delta på arrangementer utenfor egne lokaler/arenaer (f.eks bortekamper, idrettsarrangementer, turer, samlinger), bør organisasjonen i størst mulig grad legge til rette for felles transport.

Informasjon

Hensikten er å redusere klimagassutslippene fra personbiltransport.

Utkjøring av materiell

Tiltak:

 • Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.

 

Fakta/informasjon:

Renholdsbedrifter som opererer i byer og tettsteder og har relativt korte avstander mellom lokalene som rengjøres kan redusere transportutslippene sine betydelig dersom renholderne ikke må kjøre bil mellom oppdragene. En forutsetning for at dette skal fungere er at man har gode rutiner for å kjøre ut såpe, papir og annet utstyr til lokalene som rengjøres med jevne mellomrom, så renholderne ikke behøver å frakte med seg utstyr mellom oppdrag.

Lokalisering av oppdrag

Tiltak:

Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.

 

Fakta/informasjon:

Fordeling av oppdrag og planlegging av rekkefølge med tanke på å minimere reiseruten mellom ulike oppdrag kan være et godt tiltak for å redusere bilbruken i renholdsbedriften. God planlegging kan føre til at noen renholdere ikke trenger å bruke bil mellom oppdrag i det hele tatt, noe som både reduserer klimagassutslippene og transportkostnadene.

Kollektivbillett til ansatte

Tiltak

 • Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.
 • Lån ut kort til kollektivtransport for medarbeidere som skal reise i regi av virksomheten.

 

Fakta/informasjon

Rabattert kollektivtransport er et ansattgode mange setter stor pris på, og det kan bidra til at flere ansatte velger kollektivtransport på jobbreiser og på reiser til og fra arbeidsplassen. Dette er spesielt nyttig på arbeidsplasser i byer og tettsteder med et godt utbygget kollektivtilbud, og for ansatte som har mange korte reiser som en del av arbeidshverdagen.

Kombinerte reiser

Tiltak

Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser.

 

Fakta/informasjon

Når det er nødvendig med lengre tjenestereiser bør virksomheten jobbe for å redusere antall reiser, spesielt antall flyreiser. Dette kan gjøres ved å planlegge møter og hendelser slik at flere møter og andre gjøremål kan gjennomføres på samme reise. Fra et miljøperspektiv er det bedre med færre reiser som varer lenger enn hyppige, kortvarige reiser.

Møter og konferanser

Tiltak

 • Benytt videokonferanser, webinarer, webmøter, telefonkonferanser og liknende der det er hensiktsmessig
 • Ved eksterne fysiske møter og konferanser, velg lokaler med gode kollektivtransportforbindelser

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Å unngå unødvendige reiser og å tilrettelegge for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt i jobben kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

Tjenestereiser

Tiltak

 • Vurder kollektivtransport fremfor fly, bil og taxi
 • Tilrettelegg for samkjøring på tjenestereiser
 • Ha kollektive månedskort eller klippekort tilgjengelig for ansatte
 • Vurder innkjøp av sykler/elsykler til virksomheten som de ansatte kan bruke i tjenestesammenheng

 

Fakta/informasjon

Transport står for 33% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Tilrettelegging for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt, eventuelt samkjøre, på tjenestereiser kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer lokal luftkvalitet og reduserer støy.

 

Les mer

Informasjon om elektriske sykler fra Transportøkonomisk institutt

Økokjøring

Tiltak

 • Gi ansatte opplæring i riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk og miljøvennlig kjøring (økokjøring).
 • Hold årlig kurs for sjåfører i økokjøring, trafikksikker kjøring og sjåføratferd.

 

Fakta/informasjon

Gjennom teori og praktisk opplæring kan man lære å legge om kjøreteknikken til mer økonomisk kjøring. Opplæring i økokjøring kan gjennomføres som internopplæring, kjøpes gjennom autoriserte trafikkskoler eller tilsvarende ordninger.

Noen av effektene:

 1. Gjennomsnittlig redusert forbruk er 10 -15 %
 2. Reduksjon av CO2-utslipp er 10 – 15 %
 3. Økt trafikksikkerhet
 4. Lavere vedlikeholdskostnader
 5. Økt kjørekomfort
 6. Lavere stressnivå

 

Les mer

Video om økokjøring fra Statens Vegvesen