Side stikkor: Miljødokumentasjon

Innkjøper

Krav om miljøledelse i innkjøp:

For innkjøpere

Hvorfor og hvordan stille krav om miljøledelse i innkjøp?

Her finner du veiledning, forslag til kravformulering, eksempler og juridiske vurderinger. Bruk siden som et oppslagsverk når du skal stille krav om miljøledelse i innkjøp. 

Konseptbilde som viser en vektskål dekket i blader og med en grafisk bakgrunn av ikoner som illustrerer elementer av bærekraft

Innhold på siden:


1. Hvorfor stille krav om miljøledelse?

Tredjepartssertifisert miljøledelse kan bidra effektivt til å:

 • Redusere skadelig miljøpåvirkning 🔽

  For å sertifisere seg må leverandøren gjennomføre en analyse av hva som er de vesentlige miljøaspektene i virksomheten. Det vil si å definere hva den må jobbe med for å få best mulig miljøeffekt.

  Her er noen eksempler:

  • I et transportfirma er det vesentlige naturligvis knyttet til selve transporten.
  • For et lager dreier det seg blant annet om miljøeffektiv logistikk.
  • For en kantine er matsvinn og matens påvirkning på natur og klima viktig.

  Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter må også ha rutiner for å redusere miljøpåvirkningen fra avfall og ombruk, energi, transport og innkjøp, uavhengig av hva kjernevirksomheten er.

  Kontinuerlig forbedring av miljøavtrykket fra egen drift og verdikjeder, påvirker miljøavtrykket til varen eller tjenesten virksomheten leverer.

 • Fremme klimavennlige løsninger 🔽

  Miljøsertifiserte virksomheter oppfordres til å gjennomføre tiltak som gir netto positiv påvirkning på klima og miljø.

  Det kan for eksempel være ved:

  • miljøvennlig bruk av uteområder,
  • utvikle eller ta i bruk ny teknologi
  • eller nye forretningsmodeller med positivt avtrykk på natur og/eller klimaet.

  Dette kan gi klima-positive varer eller tjenester.

 • Ta hensyn til livsløpsperspektivet 🔽

  Miljøsertifiserte leverandører har mål og tiltak for å minimere miljøbelastningen gjennom hele livsløpet:

  • fra innsatsfaktorer og produksjon,
  • fra transport og emballasje,
  • og fra avhending eller ombruk etter at produktet er solgt eller tjenesten er levert.

  Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter skal alltid vurdere ombruk før de går til innkjøp av noe, og skal alltid vurdere å kjøpe brukt dersom ombruk ikke er mulig.

  Dette gjelder også ved kjøp fra grossist, som jobber systematisk med klima- og miljøavtrykket fra både produktporteføljen og områder som transport, lager og emballasje.

 • Fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser 🔽

  Hovedformålet i regelverket om offentlige anskaffelser er å fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser.

  Ved å etterspørre miljøsertifiserte leverandører, bidrar du til å:

  • Premiere leverandører som gjør en innsats for at vi som samfunn når klima- og miljømålene.
  • Gi næringslivet insentiver til å omstille seg til lavutslippssamfunnet og å ta vare på naturen.

  Miljøfyrtårn anser dette som en av de mest avgjørende faktorene for effektiv ressursbruk i dag.

 • Oppfylle miljøparagrafen 🔽

  Lov om offentlige anskaffelser (LOA) §5, ofte kalt miljøparagrafen, sier blant annet at de som omfattes av loven skal:

  «… innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader.»

2. Miljøfyrtårn vs. ISO14001 vs. EMAS

I offentlige innkjøp er ISO-standarden for miljøledelse  (14001) og Miljøfyrtårn sidestilt. Effekten av ordningene er den sammen, men tilnærmingen er ulik. 

Dette er likhetene og forskjellene mellom ordningene 🔽

 • ISO14001, EMAS og Miljøfyrtårn er sidestilt i offentlige anskaffelser i Norge og hele EU/EØS-området.
  (EMAS er EUs egen ordning for miljøledelse, men er svært lite brukt i Norge.)
 • Offentlige innkjøpere som krever tredjepartssertifisert miljøledelse er lovpålagt å godta både ISO14001, EMAS og Miljøfyrtårn. Dette reguleres i Forskrift om offentlige anskaffelser paragraf 16-7.
 • De tre ordningene benytter ulike metoder, men har samme effekt: Leverandøren jobber systematisk og kontinuerlig med å forbedre klima- og miljøavtrykket gjennom hele kontraktsperioden.

Oppfordring fra Miljøfyrtårn:

Nevn alle de tre ordningene eksplisitt i konkurransegrunnlaget for å unngå å skape usikkerhet i markedet! Det er lite effektivt når leverandører velger å bytte miljøledelsessystem eller sertifiseres med både Miljøfyrtårn og ISO 14011 på grunn av usikkerhet. 

3. Hvordan stille krav om miljøledelse?

Et krav om miljøledelse er et krav til leverandøren. Krav om miljøledelse kan og bør kombineres med andre miljøkrav rettet mot varen eller tjenesten som leveres.

Bilde av grafisk figur som viser og beskriver hvordan det kan stilles krav til miljøledelse i innkjøp.

Her er fem måter å inkludere miljøledelse i de ulike trinnene av anskaffelsesprosessen:

 • Markedsundersøkelse 🔽

  Denne fasen er viktig for å definere hvordan du best kan stille krav om miljøledelse. Du kan:

  • Undersøke om det er nok leverandører som har miljøledelse til at du kan kreve dette som et kvalifikasjonskrav. Et tilstrekkelig antall leverandører defineres ofte som tre eller flere.
   Du kan stille disse spørsmålene:
   – Er virksomheten miljøsertifisert med Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS?
   – Har virksomheten planer om å bli miljøsertifisert med Miljøfyrtårn, ISO 14001 eller EMAS?

  • Varsle om at det vil komme krav om miljøledelsessystem. Slik får leverandørmarkedet tid til å innføre dette. Miljøfyrtårn-sertifisering tar ofte omkring fire måneder. ISO-sertifisering kan ta noe lengre tid. Hvis du publiserer en veiledende kunngjøring, kan du legge inn kvalifikasjonskrav om tredjepartssertifisert miljøledelsessystem.
 • Kvalifikasjonskrav 🔽

  Dette er absolutte krav til leverandørene. Her er noen tips når du skal sette opp miljøledelse som et kvalifikasjonskrav:

  • Tredjepartssertifisert miljøledelse kan stilles som et kvalifikasjonskrav i et modent marked, det vil si når det er nok leverandører som har miljøledelse til at konkurransen er ivaretatt. Som innkjøper må du avvise leverandører som ikke har miljøledelse.  
  • Som dokumentasjon kan du etterspørre sertifiseringsbevis. Du må godta alle de tre anerkjente miljøledelsessystemene: Miljøfyrtårn, ISO14001 og EMAS, i henhold til Forskrift om offentlige anskaffelser § 16-7. Vi anbefaler sterkt å nevne alle tre eksplisitt for å unngå usikkerhet i markedet.
  • Et kvalifikasjonskrav om miljøsertifisering bør stilles sammen med et kontraktsvilkår som slår fast at leverandørene skal ha et gyldig sertifikat gjennom hele kontraktsperioden.

  Forslag til kravformulering:

  Det kreves at leverandøren er sertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Det kan også fremlegges andre attester utstedt av organer i andre EØS-organer, forutsatt at leverandøren kan dokumentere at disse tilsvarer EMAS eller ISO 14001.Oppdragsgiveren vil godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene.

 • Tildelingskriterium 🔽

  Dette gir poeng til leverandører som oppfyller kriteriet. Miljøledelse kan benyttes som dokumentasjon på tildelingskriterier der sertifiseringen dekker kriteriene du oppstiller.

  Merk at alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter må oppfylle noen spesifikke kriterier, inkludert felleskriterier og ulike bransjeskriterier. De andre ordningene for tredjepartssertifisert miljøledelse formulerer kriteriene på en annen måte.

  Forslag til kravformulering (dokumentasjon)

  Gjelder når miljøsertifisering dekker underliggende kriterier:

  For leverandører som har anerkjente miljøledelsssystemer som Miljøfyrtårn, ISO 14001, eller EMAS, så kan denne legges ved som dokumentasjon, under forutsetning av at kriteriet er dekket av sertifiseringen.

  OBS! Det å etterspørre en beskrivelse av hvordan leverandøren benytter miljøledelse ved gjennomføring av kontrakten, kan i enkelte tilfeller oppstilles som et tildelingskriterium. Dette er en juridisk balansegang, og på generelt grunnlag fraråder vi å benytte miljøledelse som tildelingskriterium. Vi har sett flere eksempler på at oppdragsgivere opplever innkjøpers vurdering av leverandørenes beskrivelser som for skjønnsmessig.  

 • Kontraktsvilkår 🔽

  Dette er krav leverandøren må innfri ved kontraktsinngåelse eller, mer relevant i denne sammenhengen: innen en gitt tid etter kontraktsinngåelse.  

  Merk at:

  • Miljøsertifisering passer godt som et kontraktsvilkår der markedet er umodent. Det vil si at få eller ingen leverandører har innført miljøledelse. Da kan alle delta i konkurransen uavhengig av om de er miljøsertifisert.  

  • Miljø som kontraktsvilkår kan også gjøre det enklere for mindre leverandører å delta i konkurransen. Da kan de gjøre investeringer i miljø(ledelse) når de vet at de får inntekt fra kontrakten. 

  • Der miljøledelse oppstilles som kvalifikasjonskrav, bør det også inngå som et kontraktsvilkår at leverandøren skal ha gyldig sertifisering gjennom hele kontraktsperioden.  

  Forslag til kravformulering

  Dersom leverandøren ikke allerede er sertifisert etter et anerkjent system for miljøledelse (f.eks. ISO 14001, EMAS, eller Miljøfyrtårn), forplikter leverandøren seg til å starte en prosess for å bli sertifisert innen (dato). Dersom slik igangsettelse ikke er gjort innen fristen, eller virksomheten ikke er sertifisert innen oppgitt dato, anses dette for å være et vesentlig kontraktsbrudd. Det er leverandøren som bærer risikoen for at virksomheten oppfyller kravene, og blir sertifisert. 

 • Kontraktsoppfølging 🔽

  Det er viktig å kontraktsfeste at leverandøren skal ha gyldig sertifisering gjennom hele kontraktsperioden. Sertifiseringen kan gå ut på dato i løpet av avtaleperioden. Dette bør derfor inngå i rutinemessig kontraktsoppfølging. 

4. Når er miljøledelse et hensiktsmessig krav?

Regelverket gir innkjøpere stort rom til å stille krav om miljøsertifisering, enten som kvalifikasjonskrav eller som kontraktsvilkår. Samtidig er mange innkjøpere redd for å bli klaget inn for Klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) hvis de stiller for strenge miljøkrav. 

Anskaffelsesjurister i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig har skrevet en vurdering av innkjøperes anledning til å oppstille miljøledelse som et kvalifikasjonskrav. De har ikke funnet noen saker i Norge eller EU der miljøsertifisering har blitt avvist som kvalifikasjonskrav. Hele den juridiske betenkningen kan du lese her.

Her er hovedpunktene innkjøper må vurdere: 

 • Er det relevant å stille krav om miljøledelse? 🔽

  Simonsen Vogt Wiig konkluderer med at innkjøper har stort innkjøpsfaglig skjønn i vurderingen av relevans. Med den kunnskapen vi har om klima og miljø i dag, skal det mye til at et krav om miljøledelse ikke er relevant.

  Eksempel (lovkommentar)

  I følge Anders Thue og Anne Buan, Lovkommentar note 131 til FOA § 7-9, Gyldendal Rettsdata, kan være relevant å stille krav om miljøledelse ved kjøp av advokattjenester

 • Har kravet tilknytning til det som skal leveres? 🔽

  Også her har innkjøper et stort innkjøpsfaglig skjønn. I de fleste tilfeller vil det påvirke leveransen når leverandøren arbeider kontinuerlig gjennom kontraktsperioden med å redusere miljøavtrykket sitt. 

  Eksempel

  Avinor stilte kvalifikasjonskrav om miljøsertifisering ved anskaffelse av areal til flybuss ved Bergen Lufthavn Flesland. Saken ble klaget inn til lagmannsretten. Retten mente dette vare et saklig krav. Det ikke var bestridt mellom partene at det var både relevant, tilknyttet leveransen og forholdsmessig å stille kvalifikasjonskrav om miljøledelse.  

  Eksempel

  Simonsen Vogt Wiigs juridiske vurdering viser til at krav om miljøledelse ved anskaffelse av advokattjenester kan oppfylle tilknytningsvilkåret der anskaffelsen er av et større omfang.  

 • Er det et forholdsmessig krav? 🔽

  Hvorvidt et krav om miljøsertifisering er forholdsmessig, avhenger av miljøeffekten sett opp mot byrden som legges på leverandør og oppdragsgiver.

  På generelt grunnlag: Jo større anskaffelsen er og jo større miljøpåvirkning den har, desto mer forholdsmessig er det å kreve miljøsertifisering.

  Dette mener Simonsen Vogt Wiig:

  • Det er ikke grunnlag for å legge et strengt forholdsmessighetskrav til grunn når en skal vurdere å stille kvalifikasjonskrav om miljøledelse.
  • Regelverket gir betydelig rom for å utøve innkjøpsfaglig skjønn. Det kan være forholdsmessig å kreve miljøsertifisering selv i mindre anskaffelser.
  • «Det å kreve fremlagt attester utstedt av uavhengige organer som dokumentasjon for at leverandøren oppfyller visse miljøledelsessystemer eller -standarder, vil etter vårt syn ikke være et særlig byrdefullt krav i de fleste tilfeller».  

  NB:

  Per mars 2023 er mer enn 1700 private enkeltvirksomheter med ti eller færre ansatte Miljøfyrtårn-sertifisert.

  Miljøfyrtårn sertifiserer også enkeltvirksomheter som er tilknyttet et hovedkontor, for eksempel en butikk eller hotell som er tilknyttet en kjede. Over 1400 slike virksomheter med færre enn ti ansatte er Miljøfyrtårn-sertifisert.

  Tallene viser at miljøsertifisering lar seg gjøre, selv for mindre bedrifter.  

 • Er kravet til hinder for grunnleggende prinsipper? 🔽

  Lov om anskaffelser § 4 lister opp de grunnleggende prinsippene som skal følges i offentlige anskaffelser. Disse er krav til konkurranse, forholdsmessighet, likebehandling, forutberegnelighet og etterprøvbarhet.

  Noen kan bekymre seg for at et krav om tredjepartssertifisert miljøledelse kan bryte med prinsippet om tilstrekkelig konkurranse. Hvis du er usikker på hvor mange leverandører som kan oppfylle kravet om miljøsertifisering, kan du i stedet stille det som et kontraktsvilkår som må oppfylles innen en viss tidsperiode etter kontraktsinngåelse. Dette vil sørge for at konkurransen blir ivaretatt.

  Merk at de fleste virksomheter kan oppnå en Miljøfyrtårn-sertifisering innen ca. fire måneder.

 • Hva med hensynet til de mindre leverandørene? 🔽

  Miljøkrav stimulerer til omstilling

  Det å stille miljøkrav som mindre bedrifter kan innfri, stimulerer til grønn omstilling også blant mindre leverandører. Likevel opplever mange små bedrifter som omstiller seg til en mer klima- og miljøvennlig virksomhet, at det ikke stilles tilstrekkelige miljøkrav i offentlige anbuds-prosesser. Bedre miljøkrav kan derimot gi mindre bedrifter en grønn konkurransefordel, så lenge kravene stilles på en måte som tar hensyn til mindre leverandører.

  Små leverandører kan innfri krav om miljøledelse

  Dette gjelder spesielt i bransjer der det er mulig å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

  Over 1700 enkeltstående private virksomheter med ti eller færre ansatte er Miljøfyrtårn-sertifisert per mars 2023. I bransjer der Miljøfyrtårn ikke sertifiserer, kan det være vanskelig for mindre leverandører å innfri dette kravet. Se oversikt over bransjer her.

  Forutsigbarhet er viktig

  Tydelig kommunikasjon og aktiv bruk av leverandørdialog skaper forutsigbarhet for leverandørene. Dette gagner også små og mellomstore bedrifter som får bedre tid til å forberede seg på fremtidige miljøkrav, og en forsikring om at investeringene vil premieres i anbud.

  Flere kommuner har god erfaring med forutsigbarhet krav om miljøledelse i anbud i kombinasjon med dialog med og støtte til miljøsertifisering for lokalt næringsliv.

  Standardiserte miljø- og dokumentasjonskrav forenkler

  Dette er særlig viktig for mindre leverandører uten kapasitet til å sette seg inn i, forstå og sikre at de lever opp til ulike miljø- og dokumentasjonskrav fra ulike oppdragsgivere. Standardiserte miljøkrav er også forenklende for innkjøper.

  Derfor mener vi det vil være enklere for mindre leverandører å forholde seg til et standardisert krav om miljøsertifisering enn ulike krav om ulike elementer hentet fra miljøledelse, for eksempel spesifikke krav til rutine for å redusere matsvinn.

  Anerkjente tredjepartssertifiseringer er forenklende for innkjøper, som kan kontrollere sertifikat eller linsens og ikke behøver inngående kunnskap.

  Bruk av kontraktsvilkår

  Bruk av kontraktsvilkår kan gjøre det enklere for mindre leverandører å gjøre nødvendige investeringer for å levere på miljøkrav. Da kan de investere når kontrakten er signert og inntektene er sikret.

Les mer

Leverandør

Krav om miljøledelse i innkjøp:

For leverandører

Offentlige innkjøpere blir stadig mer opptatt av å stille miljøkrav. I 2021 handlet det offentlige varer og tjenester for over 650 milliarder kroner. De politiske føringene er helt klare: Disse pengene skal brukes til å nå klima- og naturmålene. Det betyr at leverandører må forvente stadig høyere miljøkrav til varene eller tjenestene de leverer, og til sin egen virksomhet. 

Miljøsertifisering gjør deg bedre rustet i anbud 

Innkjøpere kan stille miljøkrav på mange måter. Ifølge Riksrevisjonene er miljøledelse et av de vanligste miljøkravene i offentlige anbud. Miljøfyrtårn-sertifisering gir deg derfor konkurransefortrinn i mange anbudsprosesser. Du får:

 • Anerkjent dokumentasjon på krav om tredjepartssertifisert miljøledelse i offentlige anbud i Norge, EU og EØS. Kun to andre ordninger har samme status: ISO14001 og EMAS som er EUs egen ordning.
 • Hjelp til å svare ut andre miljøkrav. Når du sertifiserer deg, må du vurdere hva som er de viktigste miljøpåvirkningene i virksomheten din. Du må jobbe aktivt for å forbedre miljøpåvirkningen der det monner.  
 • Mulighet til å delta i flere anbudsprosesser, og det vil kunne avgjøre om du får tildelt oppdraget eller ikke. 
 • Fortrinn ved at du allerede jobber med det en innkjøper vil stille miljøkrav om i din bransje, for eksempel:
  • matsvinn og klimavennlig meny hvis du driver innenfor måltidstjenester
  • nullutslippskjøretøy og ruteoptimalisering hvis du driver innen transport
  • eller produktutvalg, levetid og reparasjon hvis du driver innen handelsbransjen

Hvordan stilles krav om miljøledelse?  


Kvalifikasjonskrav

Miljøledelse som et kvalifikasjonskrav betyr at leverandører som ikke oppfyller kravet, må avvises. 

Kontraktskrav

Miljøledelse som et kontraktskrav betyr at den som vinner kontrakten forplikter å sertifisere seg innen en gitt tid etter at kontrakten er signert. 

Tildelingskriterium

Miljøledelse som et tildelingskrterium betyr at innkjøper gir poeng for bruk av miljøledelse. Miljøfyrtårn fraråder å stille krav om miljøledelse på denne måten fordi det kan være vanskelig å vurdere og sammenligne tilbydere. Hvis miljøledelse likevel er et tildelingskriterium, er det viktig å forstå hva innkjøper spør etter og hvordan de vil evaluere kriteriet. Hvis innkjøper ber om en beskrivelse, er det viktig å levere en faktisk beskrivelse – ikke bare et sertifikat.  


Konkurransefortrinn som Miljøfyrtårn 

Stadig flere virksomheter jobber med å redusere miljøavtrykket sitt. Mange ser at å ta miljøansvar gir positiv synlighet og gjør det lettere å vinne kontrakter i et marked preget av hard konkurranse.  

Flere virksomheter som gjennomfører en sertifisering melder også at prosessen fører til direkte kostnadsbesparelser i form av blant annet mer effektiv energibruk og transport, og reduserte avfallsmengder. På den måten kan en sertifiseringsprosess virke inn på både bunnlinje og topplinje for din virksomhet.  

Ved å presentere en anerkjent miljøsertifisering i dine anskaffelser kan du oppnå: 

 • Miljøeffekt 
 • Grønn innovasjon 
 • Konkurransefortrinn 
 • Kostnadsbesparelser 
 • Omdømmeforbedring 

For mer informasjon om miljø i offentlige anbud, se vår veileder (PDF).

  Les mer