Tips kategori: Erstatte ikke-nødvendige reiser

Færre og lengre tannlegetimer

Tiltak:

Sett av mer tid per tannlegetime for pasienter som trenger mye tannbehandling, fremfor å sette opp mange korte besøk.

 

Fakta/informasjon:

Hensikten med dette tiltaket er å redusere pasientens transportbehov til og fra tannklinikken. Dette kan ha spesielt stor miljøgevinst for tannklinikker i områder med dårlig kollektivtilbud, og for tannklinikker med mange pasienter med lang reisevei. Som en bonus vil et slikt tiltak også føre til tidsbesparelser for pasientene.

Digitale foredrag

Tiltak:

  • Spill inn foredrag som filmopptak eller hold digitale foredrag direkte fremfor å reise på konferanser langt unna.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, så for å nå klimamålene våre må mengden veitransport og antall flyreiser betydelig ned. Mange virksomheter reiser mye for å dra på foredrag, seminarer og kurs, enten som tilskuere eller som foredragsholdere. I de tilfellene det er mulig bør foredrag og seminarer kunne holdes digitalt hvis alternativet er å fly eller kjøre bil. Arrangøren bør legge til rette for streaming av foredrag, så deltakerne ikke nødvendigvis må reise for å få med seg innholdet.

Foredragsholder sparer både tid og reisekostnader på å holde foredraget digitalt. Noe av denne tiden kan brukes til å lage et godt videoforedrag som er spennende for tilhørerne å følge med på.

 

Les mer:

Kombinerte leveranser og kundebesøk

Tiltak:

  • Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk/servicebesøk med vareleveringer.
  • Gjennomfør flere kundebesøk/leveranser i samme område på samme reise.
  • Overnatt på hotell i stedet for å kjøre samme strekning fram og tilbake flere ganger når man har kundebesøk langt fra kontoret.

 

Fakta/informasjon:

Nødvendige reiser må gjennomføres, men ofte er det mulig å redusere antall flyreiser og antall kjørte kilometer ved å kombinere flere ærender på samme reise. Ved å bli med en varelevering for å gjennomføre et kundebesøk kan man redusere antall transporter på en enkel måte.

 

Les mer:

La bussen stå

Tiltak:

  • Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.

 

Fakta/informasjon:

Transport står for omtrent 30% av Norges totale klimagassutslipp. En stor andel av disse utslippene stammer fra tunge kjøretøy, som har høyere utslipp per kilometer enn personbiler har. For å redusere miljøbelastningen fra et busselskap bør man i størst mulig grad redusere antall kilometer bussen kjører uten passasjerer. En måte å gjøre dette på er å unngå å kjøre fram og tilbake med buss to ganger hvis en gruppe har bestilt buss til en langtur, men heller sette igjen bussen på ankomststedet.

 

Les mer:

Møter og konferanser

Tiltak: 

  • Benytt videokonferanser, webinarer, webmøter, telefonkonferanser og liknende der det er mulig.
  • Ved eksterne møter og konferanser, velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.

 

Fakta/informasjon: 

Transport står for 30% av klimagassutslippene i Norge, og over halvparten av transportutslippene stammer fra veitransport. For å redusere utslippene fra transport må man både gjøre tiltak som reduserer trafikkmengden, og i større grad benytte seg av nullutslippskjøretøy og transportformer med lave utslipp. Å unngå unødvendige reiser og å tilrettelegge for at ansatte kan sykle, gå eller reise kollektivt i jobben kan redusere personbiltrafikken, noe som er viktig for å redusere utslippene av klimagasser og mikroplast, i tillegg til at det bedrer den lokale luftkvaliteten og reduserer støynivået.

 

Les mer: