Stikkord: inkluderende arbeidsliv

Hurra, vi er resertifiserte!

Likestilt arbeidsliv:

Hurra, vi er resertifiserte!

Siden 2021 har Miljøfyrtårn vært sertifisert i Likestilt arbeidsliv. Vi opplever at sertifiseringen gir oss en verktøykasse slik at vi kontinuerlig kan jobbe med verdiskapende likestilling og mangfold på arbeidsplassen.  

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble resertifisert 19. juni 2024. Fra venstre: Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, leder organisasjon og samfunn, Monika Karlsen seniorrådgiver og verneombud, sertifisør Frøydis Sund og Linda Kittelsen, HR- og administrasjonsansvarlig. Marte Olaussen Nilsen, rådgiver og tillitsvalgt i Stiftelsen Miljøfyrtårn, deltok på sertifiseringsmøtet digitalt.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har høye ambisjoner for arbeidsmiljøet og ønsker å beholde og å rekruttere de dyktigste fagpersonene som har et stort engasjement for klima, miljø og sosial bærekraft. Det skal være nulltoleranse mot trakassering, lik lønn for likt arbeid og et raust arbeidsmiljø der det er trygt å være seg selv og feile.

Samskapende
Dette er de overordnede målene vi satte oss i forbindelse med resertifiseringen innen Likestilt arbeidsliv:

 • Vi skal ha minst 40 % av kvinner og menn. Begge kjønn skal være representert i ledergruppa og vi skal tilstrebe en god kjønnsbalanse. 
 • Vi ønsker å være en arbeidsgiver der personer utenfor arbeidslivet får mulighet til praksis og arbeidsutprøving.
 • Vi skal være en arbeidsplass der ansatte opplever mestring og utvikling i alle livsfaser.
 • Vårt arbeidsmiljø kjennetegnes av høy psykologisk trygghet hvor ansatte tør å komme med innspill og ideer.

I Stiftelsen Miljøfyrtårn skal lønn vurderes ut fra kjønnsnøytrale kriterier og normer. Lønn skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn, dette gjelder både ved nyansettelser, men også i lønnsutviklingen. Hovedprinsippet er at ansatte med lik bakgrunn, som utfører samme arbeid og arbeid av lik verdi, skal ha lik lønn

Målrettet lønnspolitikk
I 2022 tjente kvinner 87,6 % av menns lønn i Norge. Det markeres med den den årlige Likelønnsdagen i midten av november. I 2023 var datoen 16. november, som et symbol på at kvinner fra denne datoen og ut året i prinsippet jobber gratis. Generelt tjener kvinner i Miljøfyrtårn 97,2 % av det menn og vi tror forskjellen på 2,8 prosent skyldes naturlige variasjoner og ansiennitet. Aldersforskjellen mellom mannlige og kvinnelige seniorrådgivere er mer enn 7 år.

Europakommisjonen vedtok i år et direktiv om å styrke likelønnsprinsippet (Bærekraftsmål 5 – Likestilling mellom kjønnene) gjennom åpenhet om lønn, kalt likelønnsdirektivet. Direktivet vil endre lovgivningen i Norge og forhåpentligvis redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

I Miljøfyrtårn er vi nå resertifisert i Likestilt arbeidsliv, kartlegger og rapporterer på likestilling og lønn gjennom aktivitet- og redegjørelsesplikten og heier på graviditet og foreldrepermisjon for både kvinner og menn. I permisjonen beholder man alle personalgodene og inngår selvsagt i lønnsoppgjøret.

Målinger og åpenhet
Aktivitets- og redegjørelsesplikten er en plikt for alle arbeidsgivere til å jobbe aktivt for å skape mer likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Det gjennomføres årlig en arbeidsmiljøundersøkelse med spørsmål om likestilling og diskriminering, og denne følges opp av AMU. Alle ansatte er med på å utarbeide tiltak til handlingsplanen. Medarbeiderundersøkelsen inkluderer i tillegg eget spørsmål om hvordan man oppfatter kultur og holdninger knyttet til likestilling og mangfold i Miljøfyrtårn. I tillegg ber vi ansatte om forslag til tiltak for å hindre diskriminering og fremme likestilling og mangfold. Jevnlig sender vi også ut pulsmålinger (engasjementsundersøkelse) for å kartlegge arbeidsmiljøet og trivsel blant ansatte. I 2023 gjennomførte Miljøfyrtårn egen mangfold- og likestillingspuls for å måle ansattes opplevelse av diskriminering og likestilling. 

Viktig ordning
Sertifiseringen og arbeidsverktøyet Likestilt arbeidsliv hjelper virksomhetene til å arbeide for likestilling og mangfold i bred forstand. Det dreier seg om like muligheter for alle, uavhengig av kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Ordningen dekker syv viktige innsatsområder:

 • Tilrettelegging
 • Livsfase
 • Heltid (og heltidskultur)
 • Inkluderende arbeidsmiljø
 • Likelønn
 • Rekruttering og karriere
 • Forankring (og implementering)

Slik jobber vi med likestilt arbeidsliv:

Bærekraft handler også om å være seg selv
Alle skal kunne være den de er uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, alder, etnisitet eller religion. Det er bærekraftig utvikling. Sosiale forhold og likestilling sier dermed noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine, og om de har mulighet til å påvirke egne liv og samfunnet de lever i.
 
I november 2021 ble Miljøfyrtårn stolt sertifisert innen Likestilt arbeidsliv, og vi er nå i prosessen med å bli resertifiserte. Denne nasjonale sertifiseringsordningen er en dokumentasjon at virksomheten jobber systematisk for mangfold og likestilling på arbeidsplassen.

Les mer om hvordan vi jobber med sosial bærekraft og likestilt arbeidsliv.

Les mer