Om konsulenten

Over 180 konsulenter står klare for å bistå virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har godkjent en rekke fagpersoner som er kvalifisert til å virke som prosessveiledere og rådgivere for virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Konsulentene tilbyr sine tjenester gjennom egne foretak, og er ikke organisatorisk knyttet til Stiftelsen Miljøfyrtårn. De har et selvstendig kundeforhold overfor virksomheten, og omfanget av bistand avtales direkte mellom konsulent og virksomhet.

Hvor stort behov en virksomhet har for konsulentbistand varierer mye. Virksomheter som allerede har implementert miljørutiner og HMS-system vil erfaringsmessig kun ha behov for prosessveiledning, mens andre kan ha behov for miljøfaglig rådgivning.

Konsulentens rolle

Kvalitativ rådgiver 

Konsulentens rolle er å tilby ekstern rådgivning om miljøledelse til virksomheter som skal Miljøfyrtårn-sertifiseres. Rådgivningen kan være knyttet til bruk av Miljøfyrtårn-ordningen, herunder sertifiseringskriterier, styringsverktøy og regler og retningslinjer som gjelder for ordningen. Rådgivningen kan omfatte miljøfaglige vurderinger av hvordan kriterier skal oppfylles, hvordan virksomheter kan dra nytte av styringsverktøy, statistikk og resultater, vurdering av miljøaspekter, tiltak for kontinuerlig forbedring, arbeid med bærekraftig verdikjedeanalyser, livssyklusanalyser, samt forretningsstrategi og forretningsmodeller.  

Konsulenten skal jobbe ut fra Miljøfyrtårns kundeløfte om at ordningen er «effektiv, konkret og lønnsom», og understøtte Miljøfyrtårns verdier om å være fremtidsrettet, ansvarlig og løsningsfokusert. 

Rådgivningen skal skje med kundens behov i fokus, og det forventes at råd gis til det beste for kundene. Rådgivningen skal skje i tråd med de råd og anbefalinger som følger av miljøfyrtårnordningen, etablerte fagmiljøer og øvrige nasjonale/internasjonale retningslinjer på området.  

Prosessleder 

Videre innebærer konsulentens rolle å sikre framdrift i prosessen gjennom å bistå med planlegging, ansvarfordeling og delegering av oppgaver, samt gjøre nødvendige avklaringer med Stiftelsen Miljøfyrtårn når det gjelder saker som påvirker sertifiseringsprosessen.  

Endringsagent 

Konsulenten skal også kunne fungere som en endringsagent, med mål om forankring av miljøledelse i hele virksomheten. Dette innebærer blant annet kunnskapsledelse, samt å sikre kontinuitet ved å følge virksomheten mellom sertifisering og resertifisering.  

Katalysator 

Konsulenten skal til slutt fremstå som et godt forbilde og en god rollemodell på vegne av Miljøfyrtårn-ordningen, og gjennom sertifiseringsprosessen fungere som en katalysator for grønn omstilling hos virksomheten. 

Konsulentens oppgave og forventinger

I relasjon til rollebeskrivelsen og kvalifiseringskravene forventes det følgende av en miljøfyrtårnkonsulent:

Evner å selge sine tjenester til virksomheter som ønsker eller har et behov for å bli et Miljøfyrtårn. Konsulenten skal i all hovedsak fungere som første salgsledd mot bedriftsmarkedet. Miljøfyrtårn skal derimot tilrettelegge for at konsulentene har forutsetningene for å lykkes med dette, da særlig gjennom kommunikasjon ut til markedet, systemisk og teknisk tilretteleggelse, samt som kontaktpunkt for både konsulent og virksomhet.

Fungerer som en kvalitativ rådgiver, både miljøfaglig, forretningsmessig og portaltekniskDet innebærer å kunne veilede bedriften til å sette grønne mål, samt komme med forslag og tips til smarte miljøgrep og tiltak som hever virksomhetens prestasjoner på indre og ytre miljø. Råd og veiledning skal hele tiden gis ut fra organisatoriske, bedriftsøkonomiske og forretningsmessige forutsetninger, med sikte på å gi økt lønnsomhet og konkurransekraft.

Kan avdekke hvilke aktiviteter og deres vesentlige miljøpåvirkning som dekkes av sertifiseringskriteriene, og om det er enkelte bransjekriterier det ikke er mulig å tilfredsstille ved hjelp av arbeidet i miljøfyrtårngruppa. Det gjelder spesielt for virksomheter der svakhetene i internkontroll for HMS er svært store. Ved kompliserte ENØK-problemstillinger vil det ofte være behov for hjelp fra en ekstern ENØK-rådgiver.

Har god oversikt over alle bransjekriteriesett, samt kunne bistå virksomheter med å finne riktige kriteriesett.

Forstår ordlyden i kriteriene og veiledning til kriteriene.

Kan bruke Miljøfyrtårnportalen og dets funksjoner, og med det veilede virksomheten i bruk av disse.

Kjenner til alle elementene og aktivitetene som inngår i sertifiseringsprosessen.

Har generell oversikt over vesentlige lover og forskrifter knyttet til bransjer som de jobber med. Dette innebærer også å kunne finne frem i regelverk (lovdata).

Kjenner godt til innholdet i Internkontrollforskriften.

Har minimumkunnskap knyttet til miljøtemaene i kriteriesettene.

Kjenner til prinsippene for miljøledelse og kontinuerlig forbedring.

Kan tilby merverdi til kunden i form av andre tjenester og rådgiving som styrker deres rolle som et Miljøfyrtårn og veien mot grønn omstilling. Dette innebærer blant annet fokus på å skape gode relasjoner og tillit, trekke inn riktig kompetanse til riktig tid, samt spre positivitet og engasjement rundt miljøarbeid.

Kjenner til vilkårene for konsulenter og kvalifikasjonskravene for opprettholdelse av konsulentlisensen.

Internrådgiver

For en del store virksomheter kan det være hensiktsmessig å utdanne egne interne miljøfyrtårnkonsulenter – internrådgiver. For eksempel kan en kommunal klima- og miljørådgiver være internrådgiver og lede sertifiseringsprosessen for et sykehjem eller en barnehage innenfor sin kommune. På samme måten kan en miljøansvarlig hos et privat selskap være internrådgiver for de underliggende enheter som inngår i hans/hennes organisasjon.

Personer som er kvalifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn til å virke som internrådgivere (gjennomført Miljøfyrtårns internrådgiverkurs), kan utelukkende arbeide innenfor egen organisasjon. Dersom du har spørsmål vedrørende rollen som internrådgiver, ta kontakt med oss.

Se kurs her: https://www.miljofyrtarn.no/kurs/

Konsulent for konsern og kommune

Konsulent for konsern er miljøfyrtårnkonsulenter med tilleggskompetanse til å igangsette og forberede en Miljøfyrtårn-sertifisering etter hovedkontormodellen i større konsern. 

En konsulent for kommune er en miljøfyrtårnkonsulent med tilleggskompetanse innen hovedkontormodellen, og som er kurset på prosesser og metoder til bruk overfor kommuner og fylkeskommuner. Målet er at et kommunekonsulentordningen skal gi oss enda bedre forutsetninger for å lykkes med Miljøfyrtårn-sertifiseringer i kommune-Norge.

Les mer om kvalifiseringskrav her ved å følge lenken under.

Ønsker du å bli konsulent?