Om konsulenten

200 konsulenter står klare for å bistå virksomheter som ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har godkjent en rekke fagpersoner som er kvalifisert til å virke som prosessveiledere og rådgivere for virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Konsulentene tilbyr sine tjenester gjennom egne foretak, og er ikke organisatorisk knyttet til Stiftelsen Miljøfyrtårn. De har et selvstendig kundeforhold overfor virksomheten, og omfanget av bistand avtales direkte mellom konsulent og virksomhet.

Hvor stort behov en virksomhet har for konsulentbistand varierer mye. Virksomheter som allerede har implementert miljørutiner og HMS-system vil erfaringsmessig kun ha behov for prosessveiledning, mens andre kan ha behov for miljøfaglig rådgivning.

Konsulentens rolle

Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten er behjelpelig med å etablere nødvendige rutiner og prosedyrer for at virksomheten skal oppfylle sertifiseringskriteriene. Konsulenten vil videre kunne bistå med rettledning til utfylling av miljøkartleggingsskjema og klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen og gir beskjed til sertifisøren når virksomheten er klar for sertifisering. Konsulenten skal ikke avslutte sitt arbeid før alle nødvendige tiltak i forhold til bransjekriteriene er gjort.

Konsulentens oppgave

Konsulenten vil kunne veilede bedriften med forslag og tips til smarte miljøgrep som hever virksomhetens prestasjoner på indre og ytre miljø. Råd og veiledning skal hele tiden gis ut fra bedriftsøkonomiske forutsetninger og med sikte på å gi økt lønnsomhet. Konsulenten vil kunne avdekke om det er enkelte bransjekriterier det ikke er mulig å tilfredsstille ved hjelp av arbeidet i miljøfyrtårngruppa. Det gjelder spesielt for virksomheter der svakhetene i internkontroll for HMS er svært store. Ved kompliserte ENØK-problemstillinger vil det ofte være behov for hjelp fra en ekstern ENØK-rådgiver.

Internkonsulenter

For en del store virksomheter kan det være hensiktsmessig å utdanne egne interne miljøfyrtårnkonsulenter. For eksempel kan en kommunal klima- og miljørådgiver være internkonsulent og lede sertifiseringsprosessen for et sykehjem eller en barnehage innenfor sin kommune. På samme måten kan en miljøansvarlig hos et privat selskap være internkonsulent for de underliggende enheter som inngår i hans/hennes organisasjon.

Personer som er kvalifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn til å virke som internkonsulenter (gjennomført Miljøfyrtårns konsulentkurs), kan utelukkende arbeide innenfor egen organisasjon. Dersom du har spørsmål vedrørende rollen som internkonsulent, ta kontakt med oss.

Hovedkontorkonsulent

Å jobbe med hovedkontorkriteriene i større virksomheter krever at konsulent og sertifisør har spisskompetanse og erfaring. 

For å kunne bli hovedkonsulent må en godkjent konsulent oppfylle ett eller begge krav:

  • Har vært aktiv konsulent i minst to år 
  • Gjennomført minst 10 konsulentoppdrag

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse / erfaring.

Ønsker du å bli konsulent?