Kvalifisering

Konsulenten må ha gjennomført et obligatorisk konsulentkurs for å kunne bistå en virksomhet i sertifiseringsprosessen. Etter gjennomført kurs tildeles konsulenten et personlig konsulentbevis. 

Kandidater som ønsker å bli konsulenter for Miljøfyrtårn går gjennom en prekvalifisering basert på formelle kompetansekrav innen miljø og/eller HMS.

I tillegg skal en konsulent ha:

  • Gode kommunikasjonsegenskaper
  • Erfaring med prosessledelse
  • Evne til å engasjere og motivere

Kvalifikasjonskrav

For å kunne gjennomføre en god sertifiserinsprosess i en virksomhet, er det nødvendig å ha kunnskaper innenfor disse områdene:

  • Internkontroll og HMS system med tilhørende forskrifter
  • Generell kompetanse på ytre miljø innenfor temaene innkjøp, avfall, energi, transport, utslipp til luft/vann
  • Innenfor enkelte bransjer er det fordelaktig med dybdekompetanse. Dette kan for eksempel gjelde regelverk og forskrifter som knyttes til spesifikke bransjer og/eller sektorer.

OBS! Lisens som konsulent opphører dersom man ikke har hatt oppdrag de siste to år. For å fornye lisensen må man inn på oppdateringskurs (delta på dag to av ordinært konsulentkurs).

Hovedkonsulent

For større konsern og kommuner som skal sertifiseres etter hovedkontormodellen vil det være nødvendig med ekstra kurs og tyngre erfaring. Det tilbys egne kurs for kandidater som kvalifiserer til denne typen oppdrag.

Forutsetninger for å ta kurs for hovedkontor:

  • Må ha fullført basis konsulentkurs
  • Må ha vært aktiv konsulent for Miljøfyrtårn de to siste årene
  • Må ha gjennomført konsulentoppdrag hos minst 10 virksomheter

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse/erfaring. 

Årlig konsulentlisens

Årlig lisens for å være konsulent er på kr 3.160,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte.

Lisens for hovedkonsulenter med tilleggskompetanse til å jobbe med større konsern og kommuner er kr 4.220,- eks mva. 50 % rabatt gis for hovedkonsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent.

Oppgitte priser gjelder for 2018.