Kvalifisering

Konsulenten bistår virksomheter med rådgivning i prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering.

Les mer om konsulentrollen.

Kvalifikasjonskrav

Konsulenten må ha gjennomført et konsulentkurs for å kunne bistå virksomheter i sertifiseringsprosessen. Etter gjennomført kurs får konsulenten gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn. For å opprettholde lisensen må konsulenten ha minst ett aktivt oppdrag siste to år og delta på årlig oppdateringskurs. Konsulenten forplikter seg til enhver tid holde seg oppdatert på nyheter fra Miljøfyrtårn. Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent. Om lisensen løper ut kan lisensen aktiveres ved å gjennomføre oppdateringskurs.

Kompetanse

For å kunne delta på obligatorisk grunnkurs forutsetter Miljøfyrtårn at kandidater har akademisk utdannelse på høyskolenivå, forståelse av prosessledelse, samt utvidet kompetanse i HMS, miljøledelse og de viktigste miljøtemaene.

Med det mener vi følgende:

 • HMS knyttet til internkontrollforskriften og gjeldende regelverk for ytre miljø.
  Det finnes en rekke gode HMS-kurs, og det forventes at kandidaten har grunnleggende HMS-kompetanse. Hvis kandidaten ikke innehar dette fra før må kandidaten for egenhånd tilegne seg grunnkompetanse på dette.
 • Miljøledelse som fagområde og styringssystem.
 • Grunnleggende kompetanse på miljøtemaene energi, transport, avfall, innkjøp og arbeidsmiljø. Kandidaten kjenner til relevante kompetansemiljøer for rådgivning på de aktuelle temaene.

Kandidater som ikke tilfredsstiller Miljøfyrtårns kompetansekrav angitt over må i tillegg til obligatorisk konsulentkurs, gjennomføre kurs i miljøledelse.

Egenskaper

For å lykkes som konsulent er det en fordel å ha:

 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Erfaring med prosessledelse
 • Evne til å engasjere og motivere

Hovedkonsulent

For større konsern og kommuner som skal sertifiseres etter hovedkontormodellen vil det være nødvendig med ekstra kurs og tyngre erfaring. Det tilbys egne kurs for kandidater som kvalifiserer til denne typen oppdrag.

Forutsetninger for å ta kurs for hovedkontor:

 • Må ha fullført obligatorisk grunnkurs for konsulenter.
 • Må ha vært aktiv konsulent for Miljøfyrtårn de to siste årene.
 • Må ha gjennomført konsulentoppdrag hos minst 10 virksomheter.

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse/erfaring. 

Årlig konsulentlisens

Årlig lisens for å være konsulent er på kr 3.700,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Lisens for hovedkonsulenter med tilleggskompetanse til å jobbe med større konsern og kommuner er kr 5.300,- eks mva. 50 % rabatt gis for hovedkonsulenter som jobber i virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Oppgitte priser gjelder for 2021.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent, og til å benytte logomerket for godkjente konsulenter.

PS! Det er mulig det ikke er satt opp et konsulentkurs akkurat nå, eller at kursene som er satt opp er fylt opp.

Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på bjorn.henrik@miljofyrtarn.no for mer informasjon om når eventuelt et nytt konsulentkurs skal arrangeres.