Kvalifisering

Konsulenten bistår virksomheter med rådgivning i prosessen med Miljøfyrtårn-sertifisering.

Les mer om konsulentrollen.

Kvalifiseringskrav

For at en konsulent skal kunne bistå enkelt virksomheter med miljøfyrtårnsertifisering, må de delta på et konsulentkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kurset består av både teoretisk og praktisk undervisning og oppgaver rettet mot sertifiseringsordningen. Etter gjennomført kurs får konsulenten en gyldig lisens og kan utføre oppdrag for Miljøfyrtårn, samt markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent.


Det er stor interesse for å bli miljøfyrtårnkonsulent, og med det stilles det krav om både kompetanse og egenskaper som rådgiver for å delta på konsulentkurs. Det gjennomføres en enkel kvalifiseringsprosess før hvert konsulentkurs.

Kompetanse 

For å kunne delta på obligatorisk grunnkurs forutsetter Miljøfyrtårn at kandidater har akademisk utdannelse på høyskolenivå, forståelse av prosessledelse, samt generell kompetanse innen HMS, miljøledelse og de viktigste miljøtemaene. 

Med det mener vi følgende: 

 • Miljøledelse som fagområde og styringssystem. 
 • Grunnleggende kompetanse på miljøtemaene energi, transport, avfall, innkjøp og arbeidsmiljø. Kandidaten kjenner til relevante kompetansemiljøer for rådgivning på de aktuelle temaene. 
 • Grunnleggende kjennskap til HMS knyttet til internkontrollforskriften og gjeldende regelverk for ytre miljø. 

Hvis kandidaten ikke innehar dette fra før, må kandidaten for egenhånd tilegne seg grunnkompetanse på dette. Kandidater som ikke tilfredsstiller Miljøfyrtårns kompetansekrav angitt over må i tillegg til obligatorisk konsulentkurs, gjennomføre kurs i miljøledelse.  

Det vil videre veies positivt ved kvalifiseringsprosessen om konsulenten innehar spisskompetanse og erfaring innenfor f.eks.: 

 • Bærekraftig forretningsutvikling 
 • Sirkulærøkonomi 
 • Klimaregnskap, rapportering og EU taxonomien 
 • Kommunikasjon og markedsføring 
 • Innovasjonsprosesser 
 • Spesifikke miljøfaglige temaer 
 • Spesifikke bransjer 

Egenskaper 

I tillegg til overnevnt kompetanse og erfaring vektlegges egenskaper som anses som viktige for å lykkes som konsulent. Dette er blant annet: 

 • Gode kommunikasjonsegenskaper 
 • Erfaring med prosessledelse 
 • Evne til å engasjere og motivere
 • Evne til å bygge og vedlikeholde tillitsfulle relasjoner
 • Evne til å drive kunnskapsledelse og forankre kompetanse
 • Evne til og erfaring med salg og markedsføring av sine egne tjenester 
 • Integritet
 • Ambisjonsnivå 

For større konsern og kommuner som skal sertifiseres etter hovedkontormodellen vil det være nødvendig med ekstra kurs og tyngre erfaring. Det tilbys egne kurs for kandidater som kvalifiserer seg til denne typen oppdrag. Det er i all hovedsak to påbygninger som miljøfyrtårnkonsulent, konsulent for konsern og konsulent for kommune.

Konsulent for konsern

 • Må ha fullført obligatorisk grunnkurs for konsulenter.
 • Må ha vært aktiv konsulent for Miljøfyrtårn de to siste årene. Det vil si fire oppdrag over to år.

Eller

 • Må ha gjennomført konsulentoppdrag hos minst 10 virksomheter.

Konsulent for kommune

 • Må ha gjennomført kurs i hovedkontormodellen (konsulent for konsern).
 • Må ha gjennomført konsulentoppdrag minst to oppdrag ved bruk av hovedkontormodellen.

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse/erfaring. 

Årlig konsulentlisens

Årlig lisens for å være konsulent er på kr 4 080,- eks. mva. per konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Lisens for hovedkonsulenter med tilleggskompetanse til å jobbe med større konsern og kommuner er kr 5 860,- eks mva. 50 % rabatt gis for hovedkonsulenter som jobber i virksomheter som er Miljøfyrtårn-sertifiserte.

Oppgitte priser gjelder for 2024, alle priser er eks. mva.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som miljøfyrtårnkonsulent, og til å benytte logomerket for godkjente konsulenter.

Årlig aktivitetskrav

En miljøfyrtårnkonsulent plikter å gjennomføre dokumentert aktivitet på minimum to separate
oppdrag over en periode på et år. Lavere aktivitet gir Miljøfyrtårn anledning til å
inndra gyldig lisens frem til repetisjonskurs er gjennomført. Hvis aktiviteten ikke øker
over en periode på to år, fører det til inndragelse av lisens. Det kan gjøres unntak
etter nærmere avtale.

PS! Det er mulig det ikke er satt opp et konsulentkurs akkurat nå, eller at kursene som er satt opp er fylt opp.

Kontakt rådgiver for konsulentutvikling, Bjørn Henrik Brandtenborg, på bjorn.henrik@miljofyrtarn.no for mer informasjon om når eventuelt et nytt konsulentkurs skal arrangeres.