Vilkår for bruk av Miljøfyrtårnportalen og for Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet

Denne avtalen regulerer bruken av Miljøfyrtårn-ordningen og forpliktelsene til partene. Avtalen trer i kraft fra det tidspunkt den godtas i Miljøfyrtårnportalen av representant fra virksomheten

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning på miljøledelse. Et gyldig sertifikat på at virksomheten oppfyller Miljøfyrtårn-standarden er et anerkjent bevis på at sertifikatholder oppfyller en rekke kriterier for målrettet og kontinuerlig arbeid på klima og miljø. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bærekraftige verdikjeder samt et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har ansvar for å kvalitetssikre ordningen, herunder sertifiseringskriteriene og hjelpemidler. Stiftelsen Miljøfyrtårn utvikler og drifter Miljøfyrtårnportalen, som er virksomhetens digitale verktøy for å dokumentere sitt miljøarbeid og styre miljøarbeidet.

Stiftelsen Miljøfyrtårn kvalifiserer og kvalitetssikrer også uavhengige konsulenter som får tilgang til å rådgi virksomheter frem mot sertifisering. Miljøfyrtårn har imidlertid ingen påvirkning på vurderinger og kontroll som utøves av sertifisørene.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sine forpliktelser og rettigheter:

 • Stiftelsen Miljøfyrtårn skal sørge for oppdaterte kriterier i henhold til vesentlige miljøaspekter i den enkelte bransje.
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn plikter å informere om faglige oppdateringer, kurs og aktuelle arrangement mm. Informasjonen publiseres i Stiftelsen Miljøfyrtårns egne kommunikasjonskanaler.
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn sender påminnelser knyttet til sertifiseringsforløp.
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn skal drifte og videreutvikledigitale verktøy i Miljøfyrtårnportalen (for
  miljøkartlegging, kriteriesett, og styringsverktøy osv).
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn har ansvar for driften av Miljøfyrtårnportalen og har databehandleravtaler med våre underleverandører. I avtalene ivaretas gjeldende krav til personsikkerhet og informasjonssikkerhet.
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn skal sikre at data er forsvarlig lagret, og at sikkerhetskopier tas løpende.

Virksomheten sine forpliktelser og rettigheter:

 • Virksomhet er kjent med og aksepterer at Stiftelsen Miljøfyrtårn sender faktura for etableringskostnad ved formell oppstart av sertifiseringsprosessen. Dette skjer ved opprettelse av miljøkartleggingsskjemaet. Etableringskostnaden skal betales av virksomheten innen den frist som framgår av utsendelsen. Dette gjelder selv om sertifiseringsprosessen ikke er ferdig. Deretter vil serviceavgift faktureres årlig. Gjeldende priser er publisert på www.miljofyrtarn.no.
 • Virksomhet er kjent med og aksepterer at miljøkartleggingen har varighet på ett år. Dersom ikke miljøkartleggingen ferdigstilles innen fristen, må utfyllingen startes på nytt. Dette for å sikre at virksomheten sertifiseres etter oppdaterte sertifiseringskriterier. Egne regler gjelder for virksomheter som benytter hovedkontormodellen.
 • Virksomhet er kjent med og aksepterer at opplysninger om virksomheten og kontaktpersoner vil bli overført til sertifiseringsorganet.
 • Virksomheten plikter å legge frem alle vesentlige aktiviteter som grunnlag for rett valg av bransjekriteriesett.
 • Virksomheten forplikter seg til å holde kontakt- og fakturainformasjon i Miljøfyrtårnportalen oppdatert.
 • Virksomheten skal til enhver tid ha utpekt en miljøfyrtårnansvarlig så lenge virksomheten er i et aktivt kundeforhold.
 • Virksomheten eier sine egne tall og data og har ansvar for dokumenter som lastes opp i
  Miljøfyrtårnportalen. Registrering av dokumenter eller kommentarer av sensitiv karakter skjer på virksomhetens eget ansvar.
 • Virksomheten skal årlig innen 1. april fylle inn sine miljødata i innrapporteringsskjemaet for
  foregående år i Miljøfyrtårnportalen. Miljødata skal offentliggjøres via klima- og
  miljørapporten. Unntak fra dette er sensitive data. Stiftelsen Miljøfyrtårn har rett til å bruke
  data fra klima- og miljørapporten i generelle aggregerte statistikker.
 • Virksomheter må til enhver tid ha registrert en representant fra ledelsen i Miljøfyrtårnportalen. Det er ledelsens ansvar å sikre at virksomheten er klar for sertifisering.
  Virksomheten er gjort kjent med at det kun er ledelsen som har anledning til å levere dokumentasjon på at kriteriene er oppfylt, ved å sende ferdig utfylt miljøkartlegging til sertifisør.
 • Virksomheten kan gi og fjerne tilgang til konsulent og sertifisør i Miljøfyrtårnportalen.
 • Virksomheten er kjent med at kriterier oppdateres jevnlig, og at resertifisering skjer etter de til enhver tid gjeldende kriterier.
 • Virksomheten er ansvarlig å melde fra til Stiftelsen Miljøfyrtårn om endringer som kan ha betydning for sertifikatet. Forhold som fusjon, flytting og utvidelse nevnes spesielt.
 • Virksomheten plikter å varsle Stiftelsen Miljøfyrtårn ved alvorlige avvik fra
  sertifiseringskriterier eller fra offentlig tilsynsmyndighet, lovbrudd, politianmeldelse e.l. som
  er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø.
 • Virksomheten er kjent med at en eventuell konsulent ikke er ansatt av Stiftelsen Miljøfyrtårn,
  og at stiftelsen ikke har erstatningsansvar for det arbeidet som er utført av konsulenten.
 • Virksomheten plikter å holde seg oppdatert på regler og forutsetninger som gjelder i
  Miljøfyrtårn-ordningen, herunder sertifiseringsprosess, profilering og logobruk,
  klagehåndtering og systemregler. Disse står beskrevet på miljofyrtarn.no og i Stiftelsen
  Miljøfyrtårn sine systemregler. Du finner systemregler på www.miljofyrtarn.no, under
  sertifiseringskriterier.
 • Virksomheten er kjent med at utmelding fra Miljøfyrtårn-ordningen må være skriftlig og meldes fra innen 31.12 dersom virksomheten ikke skal faktureres årlig serviceavgift for påfølgende år. Utmelding sendes til post@miljofyrtarn.no.
 • Utslippsfaktorene er eksklusiv kjøpt inn av Stiftelsen Miljøfyrtårn til bruk i Miljøfyrtårnportalen. De er synliggjort i portalen med tanke på transparens. Det er ikke tillatt å benytte og/eller dele utslippsfaktorene til beregning av utslipp i andre systemer eller klimaregnskapsløsninger enn Miljøfyrtårnportalen.

Sertifisering

 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at sertifiseringsprosessen avbrytes dersom
  virksomheten ikke har ferdigstilt sertifiseringen innen 3 år fra formell oppstart. Dersom
  denne tidsbegrensningen overtredes, vil virksomheten måtte betale ny etableringskostnad.
 • Virksomheten er innforstått med at kostnader knyttet til sertifisering bekostes av
  virksomheten og at man får en egen faktura for selve sertifiseringen.
 • Sertifikatets varighet er normalt tre år. For å opprettholde gyldig sertifikat må virksomheten
  gjennomføre en resertifisering innen sertifikatets utløp.
 • Virksomhetens skal ha et årlig møte med sertifisør i årene det ikke er formelt
  sertifiseringsmøte.
 • Virksomheten er kjent med at sertifisør ikke er ansatt av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og at
  stiftelsen Miljøfyrtårn ikke har erstatningsansvar for det arbeidet som utføres av sertifisør.
 • Virksomheten er innforstått med at dersom Stiftelsen Miljøfyrtårn får kjennskap til alvorlige avvik relatert til kriteriene så kan sertifikatet inndras

Avtalevilkår som gjelder spesielt for virksomheter som benytter hovedkontoravtalen:

 • Virksomheten er innforstått med at hovedkontormodellen forutsetter en funksjon ved hovedkontoret som koordinerer arbeidet og som har ansvaret for oppfyllelse av kriterier på vegne av hele organisasjonen.
 • Virksomhetens hovedkontor er innforstått med at ansvar for oppfyllelse av enkelte
  av kriteriene for sertifisering skal oppfylles av hovedkontoret på vegne av de
  underliggende enhetene.
 • Virksomheten er ansvarlig for alle brukere som opprettes under virksomhetens
  område i Miljøfyrtårnportalen, og kan selv fjerne tilganger som ikke lenger er
  hensiktsmessige.
 • Ved vesentlige endringer i organisasjonen som kan påvirke sertifiseringsstatusen, er
  det virksomheten sitt ansvar å gi beskjed til Stiftelsen Miljøfyrtårn for eventuelt å
  reforhandle avtalen. Forhold som fusjon, flytting og utvidelse/ reduksjon i antall
  underliggende enheter som omfattes av avtalen nevnes spesielt.
 • Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå/enhetsnivå. I
  større organisasjoner vil man ikke ha innført effektiv miljøledelse før hele
  organisasjonen/konsernet er sertifisert etter relevante bransjekriterier som dekker
  de vesentlige miljøaspektene ved hver enkelt underliggende virksomhet. For at
  dette skal være etterprøvbart og transparent utstedes eget sertifikat for hver
  sertifisert underliggende enhet.
 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at det kan bli aktuelt å inndra Miljøfyrtårnsertifikat
  om de kriterier virksomheten er sertifisert etter ikke er oppfylt, eller om man på andre måter
  bryter de regler som gjelder. Dette kan gjelde en enkelt enhet, deler av – eller konsernet som
  helhet, alt etter type mislighold.
 • For virksomheter/kommuner/fylkeskommuner som benytter hovedkontormodellen for
  sertifisering gjelder egne avtalevilkår. Disse er beskrevet i egen avtale som signeres før
  oppstart av sertifiseringsprosessen.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sin behandling av personopplysninger

Stiftelsen Miljøfyrtårn er behandlingsansvarlig for persondataene som vi samler inn og lagrer i
forbindelse med at virksomheter sertifiserer seg.

Stiftelsen Miljøfyrtårn tar sikkerhet for persondata
på alvor og har rutiner og systemer som sørger for at vi oppfyller kravene etter General Data
Protection Regulation (GDPR).

Stiftelsen Miljøfyrtårn oppfordrer interessenter til å administrere personopplysninger selv ved å
logge på Miljøfyrtårnportalen. Hvilke persondata vi oppbevarer og hvordan disse behandles er
beskrevet i personvernerklæringen https://www.miljofyrtarn.no/retningslinjer-for-personvern/

 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at Stiftelsen Miljøfyrtårn har administratortilgang til å lese virksomheten sin informasjon i Miljøfyrtårnportalen.
 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at sertifiseringsorgan har lesetilgang til virksomheten sin informasjon i Miljøfyrtårnportalen.
 • Stiftelsen Miljøfyrtårn overfører virksomhetsdata fra Miljøfyrtårnportalen til andre
  testmiljøer i forbindelse med utvikling, test av løsningen og kvalitetssikring. Persondata
  anonymiseres i testmiljøene.
 • Ansatte i Stiftelsen Miljøfyrtårn og sertifiseringsorganet er underlagt taushetserklæring om
  sensitiv data og informasjon de får innsyn i som omhandler virksomheter som er registrert i Miljøfyrtårnportalen, og deres ansatte.

Tvist

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Kristiansand tingrett som verneting. Dette gjelder
også etter opphør av avtalen.

Ikrafttredelse av avtalen

Denne avtale gjøres gjeldende ved samtykke i Miljøfyrtårnportalen. Stiftelsen Miljøfyrtårn
oppbevarer dokumentasjon på samtykke.


Terms for use of the Eco-Lighthouse portal and Eco-Lighthouse-certified activities.


This agreement regulates the use of the Eco-Lighthouse scheme and the obligations of the parties. The agreement enters into force from the time it is accepted in the Eco-Lighthouse Portal by a Company representative.

ABOUT Eco-LIGHTHOUSE

Eco-Lighthouse is a certification scheme for environmental management. A valid certificate that the company meets the Eco-Lighthouse standards is a recognised proof that the certificate holder meets a number of criteria for targeted and continuous work on climate and the environment. A certified company meets criteria adapted to its own operations and industry, and implements measures for more environmentally friendly operations and sustainable value chains, as well as for a good working environment. An Eco-Lighthouse certificate is awarded after an independent assessment by a certifier. A certified company is recertified every three years.

The Eco-Lighthouse Foundation is responsible for ensuring the quality of the scheme, including the certification criteria and necessary support for companies in the process of certification. The Eco-Lighthouse Foundation develops and operates the Eco-Lighthouse Portal, which is the company’s digital tool for documenting and managing its environmental work.

The Eco-Lighthouse Foundation also assesses and qualifies those independent consultants who wish to assist and advise companies on certification. However, the Eco-Lighthouse has no influence on the assessments and control exercised by the certifiers.

The Eco Lighthouse Foundation’s obligations and rights:

 • The Eco-Lighthouse Foundation shall ensure the availability of updated criteria in accordance with significant environmental aspects for the individual industries.
 • The Eco-Lighthouse Foundation is obliged to provide information on professional updates, courses, current events, etc. The information is published on the communication channels belonging to the Eco-LighthouseFoundation.
 • The Eco-Lighthouse Foundation sends reminders related to certification processes.
 • The Eco-Lighthouse Foundation shall operate and further develop digital tools in the Eco-Lighthouse Portal (for environmental mapping, criteria sets, management methods, etc.).
 • The Eco-Lighthouse Foundation is responsible for the operation of the Eco-Lighthouse portal and has data processing agreements with our subcontractors. The agreements meet current requirements for personal and information security.
 • The Eco-Lighthouse Foundation shall ensure that data is properly stored, and backups are performed on a regular basis.

The obligations and rights of a company under certification.

 • The company shall be aware of and accept that the Eco-Lighthouse Foundation sends an invoice for the establishment cost at the formal start of the certification process. This is done by creating the environmental mapping form. The establishment cost must be paid by the company within the deadline stated in the invoice. This applies even if the certification process has not yet been completed. Thereafter, the service fee will be invoiced annually. Current prices are published on www.miljofyrtarn.no.
 • The company shall be aware of and accept that the environmental survey lasts for one year. If the environmental survey is not completed by the deadline, the entire process must be restarted. This is required to ensure that the company is certified according to the updated certification criteria. Separate rules apply to companies that use the head office model.
 • The company shall be aware of and accept that information about the business and contact persons will be transferred to the certification body.
 • The company is obliged to indicate all significant activities as a basis for the right choice of the industry criteria set.
 • The company undertakes to keep contact and invoice information in the Eco-Lighthouse Portal up to date.
 • The company must at all times have an Eco-Lighthouse Manager — as long as the company is in an active customer relationship.
 • The company’s figures and data belong to that company, which is fully responsible for documents that are uploaded to the Eco-Lighthouse Portal. The company is responsible for the registration of its documents and for ensuring the confidentiality of comments of a sensitive nature.
 • The company must annually by 1 April fill in its environmental data for the previous year, using for this purpose the reporting form in the Eco-Lighthouse Portal. The environmental data shall be published in the climate and environmental report. The exception to this is sensitive data. The Eco-Lighthouse Foundation has the right to use data from the climate and environmental report in general, aggregate statistics.
 • The company must at all times have a registered representative in the Eco-Lighthouse Portal, who was selected from the company’s management team. It is the management’s responsibility to ensure that the company is ready for certification.
  The company shall be made aware that only the management has the opportunity to show that the criteria have been fully met, by submitting the completed environmental survey/mapping to the certifier.
 • The company can provide and remove access to a consultant and certifier in the Eco-Lighthouse Portal.
 • The company must be aware that criteria are updated regularly, and that recertification takes place according to the criteria in force at any given time.
 • The company is responsible for notifying the Eco-Lighthouse Foundation of changes that may have an impact on the certificate. Matters such as mergers, relocations and expansions / reductions should be specifically mentioned.
 • The company is obliged to notify the Eco-Lighthouse Foundation in the event of serious deviations from the certification criteria or requirements of the public supervisory authority, as well as in the event of offences, receiving police reports, etc. that are related to the working environment and/or the external environment.
 • The company must be aware that a potential consultant is not employed by the Eco-Lighthouse Foundation, and that the Foundation is not liable for the work performed by that consultant.
 • The company is obliged to keep up to date on the rules and conditions that apply in the Eco-Lighthouse scheme, including certification process, profiling and logo use, as well as complaint handling and system requirements. The above requirements are described at miljofyrtarn.no and in the Eco-Lighthouse Foundation’s system rules. You will find the system rules at www.miljofyrtarn.no, under certification criteria.
 • The company is aware that notification of its withdrawal from the Eco-Lighthouse scheme must be submitted in writing by 31.12 if the company is not to be invoiced an annual service fee for the subsequent year. Such notification shall be sent to post@miljofyrtarn.no.
 • The emission factors have been exclusively purchased by the Eco-Lighthouse Foundation for use in the Eco-Lighthouse Portal. They are made visible in the Portal with a view to transparency. It is not permitted to use and/or share the emission factors for calculating emissions in systems or climate accounting solutions other than the Eco-Lighthouse Portal.

Certification

 • The company shall be aware of and accept that the certification process will be interrupted if the company has not completed the certification within 3 years from the formal start of this process. If this time limit is violated, the company will have to pay a new establishment cost.
 • The company must agree that all costs related to certification are paid by the company and that the company will receive a separate invoice for the certification itself.
 • The certificate is normally valid for three years. In order to maintain a valid certificate, the company must carry out a recertification before the certificate expires.
 • The company must have an annual meeting with the certifier during the years when there is no formal certification meeting.
 • The company must be aware that the certifier is not employed by the Eco-Lighthouse Foundation, and that the Eco-Lighthouse Foundation is not liable for the work performed by the certifier.
 • The company must be aware that if the Eco-Lighthouse Foundation becomes aware of serious deviations from the established criteria, the certificate can be revoked.

Agreement terms that apply specifically to those companies that use the head office agreement:

 • The company understands that the head office model assumes that there is a function at the head office that coordinates the work and is responsible for meeting the established criteria on behalf of the entire organisation.
 • The company’s head office understands that responsibility for the fulfilment of certain of the criteria established for certification shall be met by the head office on behalf of the underlying entities.
 • The company is responsible for all users who are created within the company’s area in the Eco-Lighthouse Portal and can remove accesses that are no longer appropriate.
 • In the event of significant changes in the organisation that may affect the certification status, it is the company’s responsibility to notify the Eco-Lighthouse Foundation and possibly renegotiate the agreement. Matters such as mergers, relocations and expansions / reductions in the number of underlying entities covered by the agreement, shall be specifically mentioned.
 • Eco-Lighthouse is a certification scheme for use at the company / entity level. In larger organisations, effective environmental management will not be introduced until the entire organisation / group has been certified according to the relevant industry criteria that cover the significant environmental aspects of each individual underlying entity. In order for this to be verifiable and transparent, a separate certificate is issued for each certified underlying entity.
 • The company declares that it is aware of and accepts that its Eco-Lighthouse certificate may be revoked if the established certification criteria have not been met, or if the company otherwise violates the applicable rules. This can apply to a single entity, parts of – or the Group as a whole, depending on the type of violation.
 • For companies / national municipalities / county municipalities that use the head office model for certification, separate contract terms apply. These terms are described in a separate agreement that is signed before the start of the certification process.

The Eco-Lighthouse Foundation’s processing of personal data

The Eco-Lighthouse Foundation is responsible for processing the personal data that we collect and store in connection with companies certifying themselves.

The Eco-Lighthouse Foundation takes personal data security seriously and has routines and systems that ensure that we meet the requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR).

The Eco-Lighthouse Foundation encourages stakeholders to manage personal information themselves by logging on to the Eco-LighthousePortal. What personal data we store and how this data is processed is described in the Privacy statement for the Eco-Lighthouse Foundation https://www.miljofyrtarn.no/retningslinjer-for-personvern/

 • The company shall be aware of and accept that the Eco-Lighthouse Foundation has administrator access to read the company’s information in the Eco-Lighthouse Portal.
 • The company shall be aware of and accept that the certification body has access to read the company’s information in the Eco-Lighthouse Portal.
 • The Eco-Lighthouse Foundation transfers business data from the Eco-Lighthouse Portal to other test environments in connection with the development and testing of solutions and quality assurance. Personal data is anonymised in the test environments.
 • Employees of the Eco-Lighthouse Foundation and the certification body are subject to a declaration of confidentiality regarding sensitive data and information they gain access to, since it concerns companies registered in the Eco-Lighthouse Portal and their employees.

Disputes

The agreement is governed by Norwegian law and both parties accept Kristiansand District Court as a venue. This also applies after the termination of the agreement.

Entry into force of the agreement

This agreement is enforced with the consent of the Eco-Lighthouse Portal. The Eco-Lighthouse Foundation keeps the documentation of the consent process.