Vilkår for bruk av Miljøfyrtårnportalen og for Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet


Disse vilkår fastsetter bruken av Miljøfyrtårnportalen og forpliktelsene til partene. Vilkårene trer i kraft fra det tidspunkt de godtas i Miljøfyrtårnportalen av representant fra virksomheten.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø. Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har ansvar for å kvalitetssikre konsulenter og sertifisører som bistår virksomheter i sertifiseringsprosessen. Stiftelsen drifter Miljøfyrtårnportalen, som er virksomhetens digitale verktøy for å dokumentere sitt miljøarbeid og måle sine miljøprestasjoner.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sine forpliktelser:

 • Stiftelsen skal sørge for oppdaterte kriterier i henhold til utvikling i den enkelte bransje i tillegg til norske lover og forskrifter.
 • Stiftelsen plikter å informere om faglige oppdateringer, kurs og aktuelle arrangement mm. Informasjonen publiseres på Miljøfyrtårn sine nettsider og nyhetsbrev.
 • Stiftelsen sender påminnelser via Miljøfyrtårnportalen knyttet til sertifiseringsforløp, for eksempel angående frist for innlevering av klima- og miljørapport, frist for resertifisering og løpende faglige oppdateringer.
 • Stiftelsen skal sikre at digitale verktøy i Miljøfyrtårnportalen (som skjema, kriteriesett, klima- og miljørapport, osv.) fungerer optimalt og jevnlig utbedres og moderniseres.
 • Stiftelsen har ansvar for driften av Miljøfyrtårnportalen og har databehandleravtaler med våre underleverandører. I avtalene ivaretas gjeldende krav til personsikkerhet og informasjonssikkerhet.
 • Stiftelsen skal sikre at data er forsvarlig lagret, og at sikkerhetskopier tas løpende.
 • Ansatte i Stiftelsen Miljøfyrtårn er underlagt taushetserklæring om data og informasjon de får innsyn i som omhandler sertifiserte virksomheter og deres ansatte, konsulenter og sertifisører.
 • Stiftelsen har ansvar for opplæring, kompetanseutvikling og kvalitetssikring av konsulenter og sertifisører som bistår virksomheter og kommuner i sertifiseringsprosessen.
 • Ved klager rettet mot miljøfyrtårnkonsulent/hovedkonsulent eller miljøfyrtårnsertifisør/hovedsertifisør forbeholder Stiftelsen Miljøfyrtårn seg retten til å vurdere om lisensen skal inndras. I slike saker vil alle involverte bli kontaktet og bedt om en redegjørelse før klagen avgjøres. Stiftelsen Miljøfyrtårn sin avgjørelse er endelig og klagen vil ikke være gjenstand for ytterligere klagebehandling.
 • Dersom miljøfyrtårnkonsulenten/miljøfyrtårnsertifisøren har bedt om sletting og vedkommende fremdeles står i et aktivt avtaleforhold, vil vedkommende informeres om at rettighet som konsulent/sertifisør i så fall opphører.

Virksomheten sine forpliktelser:

 • Stiftelsen Miljøfyrtårn sender faktura for etableringskostnad ved formell oppstart av sertifiseringsprosessen. Dette skjer ved opprettelse av miljøkartleggingsskjemaet. Etableringskostnaden skal betales av virksomheten innen den frist som fremgår av utsendelsen. Dette gjelder selv om sertifiseringsprosessen ikke er ferdig. Deretter vil serviceavgift faktureres årlig. Gjeldende priser er publisert på www.miljofyrtarn.no.
 • Virksomheten forplikter seg til å holde kontakt- og fakturainformasjon i Miljøfyrtårnportalen oppdatert.
 • For virksomheter/kommuner/fylkeskommuner som benytter hovedkontormodellen for sertifisering gjelder egne vilkår. Disse er beskrevet i egen avtale som signeres ved oppstart av sertifiseringsprosessen.
 • Virksomheten forplikter seg til at det til enhver tid er på plass en miljøfyrtårnansvarlig så lenge virksomheten er i et aktivt kundeforhold.
 • For å sikre til enhver tid oppdaterte sertifiseringskriterier har virksomheten en tidsbegrensning på ett år på å ferdigstille utfylling av miljøkartleggingen. Dersom denne tidsbegrensningen overskrides må virksomheten starte utfylling på nytt. Egen tidsbegrensning gjelder for kunder som benytter hovedkontormodellen for sertifisering. 
 • Virksomheten eier sine egne tall og data og har ansvar for dokumenter som lastes opp i Miljøfyrtårnportalen. Stiftelsen Miljøfyrtårn oppfordrer til ikke å legge inn dokumenter av sensitiv karakter i digitale verktøy i Miljøfyrtårnportalen.
 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at Stiftelsen Miljøfyrtårn har administratortilgang til å lese virksomheten sin informasjon i Miljøfyrtårnportalen.
 • Virksomheten skal årlig rapportere innen 1. april gjennom klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårnportalen. I henhold til EU-standard skal miljøindikatorer offentliggjøres via klima- og miljørapporten. Unntak fra dette er sensitive data. Stiftelsen Miljøfyrtårn har rett til å bruke data fra klima- og miljørapporten i generelle aggregerte statistikker.
 • Virksomheten vil gi sertifisør og eventuell konsulent tilgang til sitt område i Miljøfyrtårnportalen.
 • Virksomheten er kjent med at bransjekriterier oppdateres jevnlig, og at resertifisering skjer etter de til enhver tid gjeldende kriterier.
 • Sertifikatets varighet er tre år. For å opprettholde gyldig sertifikat må virksomheten gjennomføre en resertifisering innen sertifikatets utløp.
 • Det er virksomhetens ansvar å bestille sertifisør i god tid før sertifiserings-/resertifiseringsfrist og sertifiseringen bekostes av virksomheten.
 • Det er virksomhetens ansvar å melde fra til Stiftelsen Miljøfyrtårn om endringer som kan ha betydning for sertifikatet. Forhold som fusjon, flytting og utvidelse nevnes spesielt.
 • Virksomheten plikter å varsle Stiftelsen Miljøfyrtårn ved alvorlige avvik fra sertifiseringskriterier, eller alvorlige avvik fra offentlig tilsynsmyndighet, lovbrudd, politianmeldelse e.l. som er relatert til arbeidsmiljø og/eller ytre miljø.
 • Virksomheten er kjent med og aksepterer at det kan bli aktuelt å inndra Miljøfyrtårn-sertifikatet dersom virksomheten ikke lenger tilfredsstiller de kriteriene virksomheten er sertifisert etter, eller på andre måter bryter de regler som gjelder.
 • Virksomheten er kjent med at en eventuell konsulent ikke er ansatt av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og at stiftelsen ikke har erstatningsansvar for det arbeidet som er utført av konsulenten.
 • Virksomheten er kjent med at sertifisør ikke er ansatt av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og at stiftelsen ikke har erstatningsansvar for det arbeidet som utføres av sertifisør.
 • Virksomheten plikter å holde seg oppdatert på regler og forutsetninger som gjelder i Miljøfyrtårn-ordningen. Disse står beskrevet i Stiftelsen Miljøfyrtårn sine systemregler.
 • Ønsker virksomheten å melde seg ut av Stiftelsen Miljøfyrtårn, skal det skje skriftlig innen 31.12 dersom virksomheten ikke skal faktureres årlig serviceavgift for påfølgende år. Utmelding sendes til post@miljofyrtarn.no.

Stiftelsen Miljøfyrtårn sin behandling av personopplysninger

Stiftelsen Miljøfyrtårn er behandlingsansvarlig for persondataene som vi samler inn og lagrer i forbindelse med at virksomheter sertifiserer seg. Stiftelsen Miljøfyrtårn tar sikkerhet for persondata på alvor og har rutiner og systemer som sørger for at vi oppfyller kravene etter General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi oppfordrer til å administrere personopplysninger selv ved å logge på Miljøfyrtårnportalen. Hvilke persondata vi oppbevarer og hvordan vi behandler disse, kan du lese mer om i vår personvernerklæring.

Du har rett til å få innsyn i hvilke persondata vi oppbevarer om deg, og har rett til retting og sletting. Henvendelser om innsyn, retting og sletting sendes: post@miljofyrtarn.no. Din henvendelse bør inneholde en detaljert og nøyaktig beskrivelse av hvilken rettighet du ønsker å utøve. Les mer om utøvelsen av dine rettigheter i vår personvernerklæring.

Tvist

Avtalen er underlagt norsk rett og partene vedtar Kristiansand tingrett som verneting. Dette gjelder også etter opphør av avtalen.

Ikrafttredelse av avtalen

Denne avtale gjøres gjeldende ved samtykke i Miljøfyrtårnportalen. Stiftelsen Miljøfyrtårn oppbevarer dokumentasjon på samtykke.