Side stikkor: FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmål

Lurer du på hvordan Miljøfyrtårn-sertifiseringen er koblet til bærekraftsmålene? Svaret er at flere av FNs bærekraftsmål vil være relevante avhengig av hvilke kriterier virksomheten sertifiseres etter.

På denne siden oppsummerer vi funn fra en analyse av hvordan felleskriteriene og de ti mest brukte bransjekriteriesettene i Miljøfyrtårn kan relateres til bærekraftsmålene.  

Kort om bærekraftsmålene

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for bærekraftig samfunnsutvikling. Bærekraftsmålene gjelder alle land i verden, og består av 17 overordnede hovedmål og 169 mer spesifikke delmål.

Hovedsakelig handler bærekraftsmålene om å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling innen tre områder: økonomisk, sosialt og miljømessig. De tre viktigste oppgavene er å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene.

Norge var pådriver for å få målene vedtatt på FNs generalforsamling i 2015, og er forpliktet til å jobbe for at vi når målene innen 2030. Vi er avhengig av kollektivt ansvar og konkret handling fra både private og offentlige virksomheter for å rekke fristen for den globale dugnaden.

Bærekraftsmålene i Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Miljøfyrtårn tilbyr sertifisering på miljøledelse. Det betyr at virksomheter må oppfylle kriterier som bidrar til en positiv miljøeffekt. Kriteriene skal adressere hvordan virksomhetens drift og varer/tjenester har effekt på klima, miljø og arbeidsmiljø. Derfor er det både fokus på direkte påvirkning fra drift og indirekte påvirkning via verdikjeden. For å tilby miljøledelse til et bredt spekter av bransjer er kriteriene basert på på tema som virksomheter har til felles: avfall/ombruk, energi, innkjøp, transport, naturmangfold og arealbruk, arbeidsmiljø, samt styring og forankring.

I praksis betyr det følgende:

  • Mange sertifiseringskriterier kan kobles til bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Her finnes delmål som virksomheter i stor grad kan påvirke direkte innen avfall/ombruk, håndtering og utslipp av kjemikalier, samt styring av bærekraftsarbeidet.
  • Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst er også relevant for mange virksomheter. Spesielt fordi det inneholder delmål om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø.
  • Ettersom utslipp av mikroplast og forurensning av vann adresseres i sertifiseringen er det naturlig at noen kriterier kobles til bærekraftsmål 14 om livet i havet.
  • Naturmangfold og arealbruk adresseres som eget miljøtema i Miljøfyrtårn og handler derfor om mye av samme tematikk som vi finner i bærekraftsmål 15 om livet på land. For eksempel ved at virksomheter skal arbeide for bevaring og positiv tilrettelegging for natur, og fjerne/forhindre spredning av plantearter som er forbudt å omsette.
  • Miljøfyrtårn lager også klimaregnskap til sertifiserte virksomheter basert på deres innrapporterte data. Denne rapporteringen og bevisstgjøringen rundt direkte og indirekte utslipp av klimagasser er viktig for å nå bærekraftsmål 13 Stoppe klimaendringene.

Under følger en oppsummering av funnene og link til fullstendig analyse som kan lastes ned.

NYHET!

Fra og med juni 2023 vises relevante bærekraftsmål for hvert kriterium i Miljøfyrtårnportalen, det digitale verktøyet for Miljøfyrtårn-sertifisering. Dette gir virksomheter som jobber mot Miljøfyrtårn-sertifisering bedre forståelse og økt motivasjon i arbeidet med klima, miljø og arbeidsmiljø. Det hjelper også virksomheter med å plassere miljøinnsatsen i en større, global sammenheng.

MERKNADER

  • Hensikten med å vise koblingen mellom bærekraftsmål og sertifiseringskriterier er å vise hvordan konkrete tiltak bidrar til det store bildet. Bærekraftsmålene er overordnede, men alle kan bidra på sin måte til å nå dem.
  • Flere delmål krever involvering fra politisk nivå nasjonalt og internasjonalt, og er dermed mindre relevante for private og kommunale virksomheter. Dette reflekteres også i hvilke delmål vi kobler kriteriene til.
  • Analysen er begrenset til sertifiseringskriteriene og gjenspeiler ikke virksomhetens totale bidrag til bærekraftsmålene eller fullstendig påvirkning på samfunnet.
  • Selv om noen sertifiseringskriterier mangler kobling til bærekraftsmålene i analysen, er de likevel viktige for virksomhetens arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø.
  • Les hvordan sertifiseringen omfatter arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold iht. åpenhetsloven her.

Last ned fullstendig analyse (Excel-fil)


Oppsummering av relevante bærekraftsmål

(Felleskriterier og 10 mest brukte bransjekriteriesett)

Bransjer Innhold Link
Felleskriterier 26 kriterier (+/-) Les oppsummering
Handel 12 kriterier Les oppsummering
Barnehage 10 kriterier Les oppsummering
Grunnskole/SFO 16 kriterier Les oppsummering
Videregående skole / Folkehøgskole 14 kriterier Les oppsummering
Hotell m/frokost 25 kriterier

Hotell m/frokost har 25 kriterier og kan knyttes til mange bærekraftsmål. Mer spesifikt 2: Utrydde sult, 3: God helse og livskvalitet, 5: Liv på land, 6: Rent vann og gode sanitærforhold, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet, 15: Liv på land.

Flere kriterier er relevante for delmål 6.4 som handler om å bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer. Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere, og det skal beskrives hvilke tiltak som gjøres for å redusere forbruket. Ved bruk av dobbeltrom som enkeltrom, bør det være en rutine at rommet tilpasses en bruker. Hotellet skal også gi incentiver til gjesten om å unngå vask av håndklær, rengjøring av rom, sengetøy etc. ved opphold mer enn en natt.

 

Hotellkriterier knyttes også til delmål 12.4 som handler om å redusere utslipp av kjemikalier til luft, vann og jord for å mest mulig begrense skadevirkningene for folkehelsen og miljøet. Hotellene skal blant annet tilby allergivennlige rom, og bruk av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Såpe- og sjampotypene skal minimum være fri for tilsatt mikroplast, parabener og en rekke andre kjemikalier. I tillegg skal hotellene anvende minimum 75 % miljømerkede renholdsmidler til daglig renhold og vask. Videre skal hotellene prioritere bruk av økologiske råvarer/produkter, og sette mål og tiltak for å øke andelen over tid.

Les oppsummering
Elektrisk installasjonsarbeid 7 kriterier Les oppsummering
Maskinentreprenør 14 kriterier Les oppsummering
Prosjekterende 5 kriterier Les oppsummering
Bofellesskap innen omsorg 8 kriterier Les oppsummering
Byggentreprenør 16 kriterier Les oppsummering

Felleskriterier (for alle)


Alle virksomheter som Miljøfyrtårn-sertifiseres må minimum oppfylle felleskriteriene (obligatorisk). Ny versjon av kriteriesettet ble lansert juni 2022 for private og statlige virksomheter og i mars 2023 for kommuner og fylkeskommuner. Virksomheten får tildelt alle 26 kriteriene eller færre, avhengig av svarene som gis på noen innledende spørsmål relatert til drift og størrelse. 10 av kriteriene er relevante for bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, og hele 16 kriterier kan knyttes til 12: Ansvarlig forbruk og produksjon. Resterende kriterier bidrar til 10: Mindre ulikhet, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 15: Livet på land og 17: Samarbeid for å nå målene. 

Flere av kriteriene kan knyttes til delmål 8.4 som handler om å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, i tillegg til å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljø-ødeleggelser. Virksomhetene skal blant annet ha oversikt over hvilke av sine aktiviteter, varer og tjenester som kan påvirke klima, miljø og arbeidsmiljø, og vurdere hvilke av disse som er vesentlige. Videre skal det settes mål og tiltak for å forberede den vesentlige påvirkningen. I tillegg skal virksomheten ha en innkjøpsrutine og stille krav til sine leverandører som er i tråd med målene. 

Delmål 8.8. fokuserer på å beskytte arbeiderrettigheter og fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Felleskriteriene bidrar eksempelvis ved at ledelsen skal ha policy for arbeidet innen arbeidsmiljø. Virksomheten skal også gå vernerunder eller på andre måter sikre regelmessig oppfølging av det fysiske arbeidsmiljøet og sikkerheten på arbeidsplassen. Videre skal det finnes et system for å kartlegge det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet, i tillegg til at brannøvelser skal gjennomføres regelmessig. 

Mange av kriteriene kan også knyttes til delmål 12.6 som skal stimulere selskaper til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner. Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter må for eksempel rapportere klima- og miljørelatert data for fjoråret og ha en skriftlig rutine for fremskaffing av denne. Informasjon om arbeidet på klima, miljø og arbeidsmiljø skal offentliggjøres. Kriteriene har også fokus på hvordan arbeidsmetoder kan gi positive ringvirkningseffekter. Virksomhetene må derfor stille krav til sine datterselskap i Norge for å utvikle disse i en mer bærekraftig retning. 

Bidrag til mål 10, 11, 15 og 17 handler blant annet om at virksomheten skal ha en oversikt over felles rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker, inkludert rutine for varsling av kritikkverdige forhold og retningslinjer for å fremme likestilling, mangfold og inkludering. Virksomheten skal også tilrettelegge for miljøvennlig og fossilfri transport, og positiv tilrettelegging av natur på eget område. Kunder, samarbeidspartnere eller andre interessenter skal ha mulighet til å gi innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av produkter kan forbedres. 

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Handel


Handel har 11 kriterier. Ni av dem er relevante for bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, mens de resterende kriteriene bidrar til 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 13: Stoppe klimaendringene og 14: Livet i havet.

Flere av kriteriene kan knyttes til delmål 12.5 som handler om reduksjon av avfallsmengder gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk. Blant annet ved å kreve skriftlige rutiner for kartlegging og optimalisering av emballasje. I tillegg skal virksomheter med fysisk utsalg eller utleveringssted legge til rette for kildesortering av emballasje for sine kunder. Virksomhetene skal også aktivt informere kunder om alle sine lovpålagte og frivillige returordninger.

Handelskriteriene bidrar også til delmål 12.6 som handler om å stimulere selskaper til å ta i bruk bærekraftige metoder, og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner. Virksomheter som administrerer og drifter eget lager skal ha et system for bærekraftig styring av lageret, og en plan for evaluering av dette systemet. I tillegg skal virksomheter ha skriftlige rutiner for kartlegging og administrering av varetransport. Virksomheter som driver salg via nettbutikk må også gjennomføre tiltak for å redusere miljøbelastning forårsaket av retursending fra sluttkunde.

Handelskriteriene er også relevante for hovedmål 13. Virksomheter skal blant annet optimalisere varetransport for å kutte klimagassutslipp og gjennomføre opplæring av ansatte i klima- og miljøtematikk. De skal også erstatte/supplere sitt utvalg med mer klima- og miljøvennlige produkter.

Bidrag til mål 8, 11 og 14 handler om å beskytte arbeiderrettigheter, fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø, forhindre marin forsøpling, og redusere byenes negative påvirkning på miljøet.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Barnehage


Barnehage har ni kriterier og kan relateres til mange bærekraftsmål. Mer spesifikt 2: Utrydde sult, 3: God helse og livskvalitet, 4: God utdanning, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet og 15: Liv på land.

Flere kriterier kan knyttes til delmål 14.1 som handler om å forhindre alle former for havforurensning. Barnehagene skal vurdere alternativer til plastdekke i uteområder ettersom det kan være en kilde til mikroplast i naturen. Miljøkriteriene til leverandør ved innkjøp av leketøy skal også ta høyde for minst mulig utslipp av mikroplast.

Relevans til mål 2, 4, 8, 12, 13 og 15 handler om sikre bærekraftige systemer for matproduksjon, sikre utvikling og omsorg slik at barna er forberedt på grunnskolen, fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø, dele informasjon om bærekraftig utvikling, motvirke konsekvenser av klimaendringer og iverksette tiltak for å redusere ødeleggelse av habitater.

Flere kriterier bidrar til delmål 12.4 som blant annet handler om å redusere utslipp av kjemikalier til luft, vann og jord.  Barnehagene kan ikke benytte kjemiske/syntetiske plantevernmidler eller kunstgjødsel. De skal også sette mål og tiltak for mer bærekraftig matservering, som inkluderer økt andel økologiske produkter. Barnehagene skal i tillegg stille miljøkriterier til leverandør ved innkjøp av leketøy for å påse at leketøyet er fritt for farlige kjemikalier.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Grunnskole/SFO


Grunnskole/SFO har 14 kriterier og er relevante for mange bærekraftsmål. Mer spesifikt 2: Utrydde sult, 3: God helse og livskvalitet, 4: God utdanning, 6: Rent vann og gode sanitærforhold, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene,  14: Livet i havet og 15: Liv på land.

Flere kriterier bidrar til delmål 4.7 og 12.8 som handler om at elever tilegner seg kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling. Grunnskole/SFO skal bruke miljø som tema på aktivitetsdag eller fagdag, i tillegg til at elevtillitsvalgte skal delta aktivt i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet. Miljøtemaene hos Miljøfyrtårn skal også anvendes i undervisning i tråd med læreplanen.

Flere kriterier knyttes også til delmål 11.2 og mål 13 som handler om bærekraftige transportsystemer og bidrag for å stoppe klimaendringene. Grunnskole/SFO skal tilrettelegge for sykkelparkering og jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til skolen gjennom deltagelse i sykkel- og gåaksjoner.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Videregående skole / Folkehøgskole


Videregående skole/Folkehøgskole har 12 kriterier og kan knyttes til mange bærekraftsmål. Mer spesifikt 3: God helse og livskvalitet, 4: God utdanning, 6: Rent vann og gode sanitærforhold, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet og 15: Liv på land.

Flere kriterier bidrar til delmål 4.7 og 12.8 som handler om at elever tilegner seg kompetanse for å fremme bærekraftig utvikling. Elevtillitsvalgte skal delta aktivt i planlegging og gjennomføring av HMS-arbeidet, og miljøtemaene hos Miljøfyrtårn skal også anvendes i undervisning i tråd med læreplanen. I tillegg skal de ansvarlige for undervisningen i programfagene være kjent med de bransjespesifikke kriteriesettene for sitt programfag, og vurdere om enkelte av kriteriene kan benyttes i undervisningen.

Flere kriterier er relevante for delmål 11.2 og mål 13 som handler om bærekraftige transportsystemer og bidrag for å stoppe klimaendringene. Videregående skole/Folkehøgskole skal tilrettelegge for sykkelparkering og jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til skolen gjennom deltagelse i sykkel- og gåaksjoner.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Hotell m/frokost


Hotell m/frokost har 24 kriterier og kan knyttes til mange bærekraftsmål. Mer spesifikt 2: Utrydde sult, 3: God helse og livskvalitet, 5: Liv på land, 6: Rent vann og gode sanitærforhold, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet, 15: Liv på land.

Flere kriterier er relevante for delmål 6.4 som handler om å bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer. Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere, og det skal beskrives hvilke tiltak som gjøres for å redusere forbruket. Hotellet skal også gi incentiver til gjesten om å unngå vask av håndklær, rengjøring av rom, sengetøy etc. ved opphold mer enn en natt.

Hotellkriterier knyttes også til delmål 12.4 som handler om å redusere utslipp av kjemikalier til luft, vann og jord for å mest mulig begrense skadevirkningene for folkehelsen og miljøet. Hotellene skal blant annet redusere bruk av miljø- eller helsefarlige kjemikalier mest mulig. Såpe- og sjampotypene skal minimum være fri for tilsatt mikroplast, parabener og en rekke andre kjemikalier. I tillegg skal hotellene anvende minimum 75 % miljømerkede renholdsmidler til daglig renhold og vask. Videre skal hotellene prioritere bruk av økologiske råvarer/produkter, og sette mål og tiltak for å øke andelen over tid.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Elektrisk installasjonsarbeid


Elektrisk installasjonsarbeid har syv kriterier og bidrar til fire bærekraftsmål. Mer spesifikt 3: God helse og livskvalitet, 7: Ren energi til alle, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst og 12: Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Ett kriterium er relevant for delmål 3.9 og 12.4 som handler om å redusere sykdomstilfeller og begrense skadevirkninger forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord. Virksomhetene skal ikke bruke eller omsette produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer oppført på REACH sin liste over begrensninger. Stoffer som står på kandidatlisten i REACH (SVHC-lista) eller den norske prioriteringslisten skal ikke brukes eller omsettes dersom det finnes mindre farlige alternativer.

Elektrisk installasjonsarbeid bidrar også til 7.3 som handler om å forbedre energieffektivitet. Elektroentreprenørene skal ha god kunnskap om elektroniske installasjoner som fremmer energieffektivitet, og skal påvirke oppdragsgiver til å velge installasjoner som er kostnadseffektive i et livsløpsperspektiv.

Flere kriterier kan knyttes til 8.8 som går ut på å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Virksomhetene skal ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer som benyttes i virksomheten. De skal også ha bedriftshelsetjeneste i henhold til FOR 2011-12-06 nr 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. I tillegg skal virksomhetene ha tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet i henhold til FOR 2011-12-06 nr. 1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kap.15.

Relevansen til 12.4 og 12.5 handler om å redusere avfallsmengden og utslipp av kjemikalier til luft, vann og jord for å begrense skadevirkningene for miljøet og folkehelsen. Virksomheten skal følge avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for byggeprosjektet i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), og kildesortere avfallet i henhold til det avfallssystemet som hovedentreprenør har lagt til rette for på byggeplass. I tillegg skal virksomhetene ha oversikt over sitt kjemikalieforbruk og kjemikaliebruken skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Maskinentreprenør


Maskinentreprenør har 13 kriterier og knyttes til flere bærekraftsmål. Mer spesifikt mål 3: God helse og livskvalitet, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene og 15: Liv på land.

Flere kriterier er relevante for delmål 8.8 som handler om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Maskinentreprenører skal blant annet ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer. De skal også ha bedriftshelsetjeneste og personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet i henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. I tillegg skal virksomheten gjennomføre førstehjelpskurs for ansatte.

Kriteriene bidrar også til delmål 12.4 som handler om å  betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet. Maskinentreprenører skal ha oversikt over sitt kjemikalieforbruk og forbruket skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrolloven. Virksomheter skal ikke bruke eller omsette produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer oppført på REACH sin liste over begrensninger. Stoffer som står på kandidatlisten i REACH (SVHC-lista) eller Den norske prioriteringslisten skal ikke brukes eller omsettes dersom det finnes mindre farlige alternativer.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)


Prosjekterende har fem kriterier og er relevante for bærekraftsmålene 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

Flere kriterier bidrar til delmål 12.6 som handler om å stimulere selskaper til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen bærekraft i sine rapporteringsrutiner. Virksomheter skal ha en miljøansvarlig i alle oppdrag, og miljøledelsessystemet skal omfatte rollebeskrivelse for miljøansvarlig i oppdrag. Systemet skal også omfatte rutiner for bruk av miljøprogram og miljøoppfølgningsplan i oppdrag.

 Kriteriene bidrar også til delmål 12.8 som skal sikre at alle mennesker har forståelse for bærekraftig utvikling. Prosjekterende virksomheter skal ha rutiner for kompetansestyring og utvikling der ivaretakelse av ytre miljø inngår i alle relevante fag.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Bofellesskap innen omsorg


Bofellesskap innen omsorg har åtte kriterier og er relevante for bærekraftsmål 2: Utrydde sult, 3: God helse og livskvalitet, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og 13: Stoppe klimaendringene.

Flere kriterier kan knyttes til delmål 8.8 som handler om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Bofellesskapene skal ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. De skal også ha rutiner for å ivareta ansattes sikkerhet.

Øvrige kriterier bidrar blant annet til mål 12 ved å oppfordre og legge til rette for at beboere kan delta i miljøarbeidet. Bofellesskapene skal også sikre at medisinavfall og smittefarlig avfall håndteres som to avfallstyper og leveres til godkjent mottak. I tillegg skal kildesortering tilrettelegges for beboere, med sortering av papp og papir som et minimum.

Kriteriet om bærekraftig mat er relevant for både mål 2, 3, 12 og 13 ved å kreve at bofellesskapet skal sette seg mål for å gjøre matserveringen mer bærekraftig. Det skal også defineres tiltak for å nå målene, og sørge for at tiltakene gjennomføres i praksis. Mål og tiltak skal dekke følgende områder: Økt andel økologiske produkter, bærekraftige valg av kjøtt og sjømat, redusert forbruk av kjøtt, økt andel grønnsaker, korn, belgvekster, frukt og bær, og økt andel kortreist og/eller sesongbasert mat.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Byggentreprenør


Byggentreprenør har 15 kriterier og kan knyttes til bærekraftsmål 7: Ren energi til alle, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon og 13: Stoppe klimaendringene.

Flere av kriteriene bidrar til delmål 8.8 som handler om å fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø. Byggentreprenørene skal ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer. De skal også ha bedriftshelsetjeneste og verneutstyr i henhold til forskrift om organisering, ledelse og medvirkning. I tillegg skal virksomhetene gjennomføre førstehjelpskurs for de ansatte, og ha rutiner for vedlikehold av løfte- og sikkerhetsutstyr. I samarbeid med byggherren skal byggentreprenøren sørge for at det utarbeides en SHA-plan for den enkelte byggeplass, der retningslinjer for Rent Tørt Bygg er innarbeidet.

Mange av kriteriene er også relevante for ulike delmål under mål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Blant annet ved å sikre at svinn og kapp reduseres mest mulig. I tillegg skal virksomhetene følge avfall – og miljøsaneringsplanen i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), og etablere et kildesorteringssystem og registrere avfall oppstått på byggeplass. Byggentreprenørene skal også ha oversikt over sitt kjemikalieforbruk og forbruket skal dokumenteres regelmessig (minst årlig). Bruken av miljø- eller helsefarlige kjemikalier skal reduseres mest mulig. Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrolloven. I tillegg skal det være en miljøansvarlig i alle prosjekter. Skriftlig instruks som beskriver oppgaver og ansvar til miljøansvarlig skal også utarbeides. Kriteriene vil videre kreve at virksomhetene bidrar til at bygg blir fleksible i arealbruk, at det brukes materialer og ventilasjonsløsninger som gir godt inneklima, at det brukes materialer med lang holdbarhet og som kan gjenvinnes/brukes på nytt, og at bygget får en miljøvennlig energibærer og et lavt energiforbruk.

TIL TOPPEN/OVERSIKT


Les mer