Internasjonal dag for biologisk mangfold:

Miljøfyrtårns bidrag til naturmangfold

| ,

Verdens naturmangfold er under enormt press, og tapet av natur som skjer nå er akselerende og uten sidestykke i historien. Tallene viser at vi har tapt hele 68 % av bestanden av ville dyr på 50 år. Hvordan vi mennesker bruker jorden, produserer mat, kvitter oss med avfall og forbruker ressursene ødelegger naturens vann, liv og ren luft i en skremmende fart. 

 

På grunn av at antall arter som lever på kloden blir redusert i et høyt tempo (på tross av at det er bred enighet om at det er viktig å ivareta naturmangfoldet) har FN markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold siden år 2000. 

Miljøfyrtårn sertifiserer ikke statlig eller kommunal forvaltning, ei heller landbruk, skogbruk og fiskeri. Derimot sertifiserer Miljøfyrtårn bedrifter og kommunale tjenestesteder, og kan bidra med forvaltning av virksomhetens egne områder og ansvarliggjøre innkjøp. 

– Vårt lille bidrag i en global naturkrise er viktig for Miljøfyrtårn – og noe vi er stolte av. Vi mener alle virksomheter har ansvar for å bevare mangfold i naturen og vi har tilrettelagt for dette både gjennom sertifiseringskriterier, veiledninger, verktøy og tips, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.


Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårns fem anbefalinger til hvordan en virksomhet kan bidra til Naturmangfold

 1. Har dere egne uteområder: Tilrettelegg for mer natur

  Dette avhenger av hva slags uteområde virksomheten disponerer – det er begrenset hva du kan gjøre med en liten asfaltert parkeringsplass. Men i Miljøfyrtårns kriterier for byggeiere og andre virksomheter som har råderett over en eller flere bygninger med tilhørende uteområder er bevaring av natur et viktig kriterie.  

  Bevaring av natur innebærer å ta vare på naturområder og habitater som er viktig for biologisk mangfold, økosystemtjenester og naturopplevelser, for eksempel store trær, grøntområder og vannforekomster.

  Tilrettelegging for natur betyr å gjennomføre tiltak som kan øke biodiversiteten i et område. Eksempler på dette er restaurering av ødelagt natur, tilrettelegging for pollinatorer ved å plante pollinatorvennlige planter (for eksempel blomster og trær som ulike dyr og insekter pollinerer) eller la gressplener gro til natureng (vent til etter blomstringen med å slå gresset).

  Akkurat nå foregår det en internasjonal kampanje kalt «No Mow May», hvor gartnere oppfordres til å ikke klippe plener i mai. Dette vil la blomstene blomstre, og sørger for en nektar-fest for sultne pollinatorer som bier og sommerfugler. 

  Tilrettelegging av natur handler også om bekjempelse av fremmede arter eller åpning av lukkede bekker. Det anbefales at virksomheter som skal bedre forholdene for biologisk mangfold på egne uteområder engasjerer en fagperson for å kartlegge hva som finnes i området og lage en plan for å forsterke naturtypene som er naturlig for området. 

 2. Unngå torvjord 

  Den vanlige forbrukeren er kanskje ikke klar over hvilke miljøpåvirkninger det har å velge torvjord. 
  Torvuttak og drenering av myrer bidrar til store klimagassutslipp og betydelige arealinngrep som truer mangfoldet av dyr og planter som lever i myr og våtmark. Med andre ord mister fugler, insekter og planter hjemmet sitt på grunn av menneskers valg av jord til planting. Når torven får bli liggende urørt i myrene motvirker det også effekter av ekstremvær, både flom og tørke. 

 3. Unngå kjemiske sprøytemidler 

  Kjemiske sprøytemidler kan være helseskadelig for mennesker, det kan forurense jord og grunnvann i lang tid og det kan skade nytteinsekter og andre virvelløse dyr i jorda og i vann. Derfor skal kjemiske plantevernmidler ikke benyttes på barns lekeområder, og Miljøfyrtårnvirksomheter skal heller ikke benytte dem på egne områder. Andre metoder enn kjemisk sprøyting for å bekjempe planteskadegjørere skal vurderes, for eksempel mekanisk bekjempelse, tildekking av jord eller bruk av uskadelige stoffer. 

 4. Sørg for at fremmede arter ikke sprer seg 

  Organismer som flyttes av mennesker til steder de ikke forekommer naturlig omtales som fremmede arter. Disse artene utgjør en stor trussel mot naturmangfoldet både i Norge og på verdensbasis. Eksempler på fremmede arter kan være alt fra mink, kongekrabbe og brunsneile,  til planter og blomster som rynkerose, hage-lupin eller kanadagullris. 

  Det er mange fremmede arter verken du som privatperson eller virksomheten du jobber for kan gjøre noe med. Men har dere eksempelvis forbudte planter på grøntområdet bør de tas vekk, noe som Miljøfyrtårn anbefaler å leie inn proff fagkunnskap til. Dersom det blir påvist plantearter som er oppført på lista over arter som er forbudt å omsette i Norge, bør dere helst forsøke å fjerne plantene, eventuelt iverksette tiltak som hindrer spredning. 


 5.  Ikke glem innkjøp av mat! 

  Hva vi spiser og hvordan vi produserer og bearbeider det er en unngåelig faktor for å lykkes med naturmangfold. I Norge har vi flere truede fiskebestander som fortsatt utnyttes kommersielt. Derfor er det viktig å vite hvor fisk og sjømat kommer fra, så man kan unngå sjømat fra overbeskattede populasjoner og fisk som er fanget ulovlig.

  Har du sjekket ut WWF sin sjømatguide? Der kan du enkelt se hvilken sjømat du kan spise med god samvittighet, hvilken sjømat du kan spise litt av og hvilken sjømat du bør styre unna. Eksempler er den kjente fisken kveite, hvor den sørlige bestanden antas å være betydelig overfisket. 

  Andre eksempler på mat du bør unngå er den velkjente palmeoljen som ødelegger for regnskogen, eller oppdrettsfisk som har spist mye soya. 

Engasjerte ansatte

Det er mange engasjerte ansatte i Miljøfyrtårn, og Geir Morten Holtan er en av de. Geir har studert Biodiversitet, evolusjon og økologi, og jobbet 10 år i Miljøfyrtårn. Han har alltid vært svært engasjert i natur, dyr og det som rører seg der ute, både i hav og på land. 

På fritiden driver Holtan Instagram kontoen @itdoesntbugme. I egen hage og på turer i nærområdet finner han insekter og kryp den vanlige mannen på gata kanskje ikke ville lagt merke til.  

– Jeg kan takke min dagmamma, Berit, som satt timevis i stolen ute med en bok i hånda, mens jeg løp rundt med hov og bøtte. Liv i havet har alltid fascinert meg, men jeg har også den nysgjerrigheten for dyr og arter på land, forteller Holtan.

Viste du at det finnes 600 000 vepsearter i verden? Eller at det kan være bra å ha edderkopper i huset? De spiser nemlig munkelus, sølvkre eller insekter du gjerne ikke vil ha der. 

Holtan har funnet flere hundre arter, og dokumenterer det hele på Instagram-kontoen.  

– Jeg ser ikke bare etter de fargerike sommerfuglene – men hele biodiversiteten. I hovedsak prøver jeg å finne en ny art hver dag, og det er faktisk ganske oppnåelig. Om du bare ser rundt deg i stedet for å se på mobilen når du er ute, smiler Holtan.

Er du selv nysgjerrig på en art du har sett?
Er du nysgjerrig på hvilken art du har funnet kan du blant annet bruke appen Artsorakel, hvor du kan legge inn bilder og motta forslag på hva det kan være. Alle kan melde inn arter i artsdatabanken


Geir Morten Holtan, seniorrådgiver i Miljøfyrtårn,
speider etter bier og sommerfugler i en blomstereng.