Tekster til politisk arbeid

 

Forslag til interpellasjonstekst

Interpellasjon: XX kommune som Miljøfyrtårn

Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken er voksende. Miljøfyrtårn er en konkret og relevant sertifiseringsordning der formålet er å heve miljøprestasjonene. Gjennom miljørapporteringen legger Miljøfyrtårn også til rette for virksomheter som vil lage klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed gis kommune-Norge et klart og tydelig verktøy i den lokale klimapolitikken. XX kommune er en Miljøfyrtårn-kommune gjennom at vi legger til rette for at andre virksomheter kan sertifisere seg. Jeg mener det nå er på tide at vi også sertifiserer rådhuset og alle de kommunale enhetene.

De fleste kommuner velger i dag hovedkontormodellen når de skal sertifisere seg. Modellen innebærer at 45 % av kravene til enhetene kan dekkes av hovedkontoret – altså sentraladministrasjonen/rådhuset for en kommunes del. Det sikrer en forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret naturlig hører hjemme, samtidig som underliggende enheter må oppfylle sine miljøkrav.

Et eksempel er Hordaland fylkeskommune som har satt miljøstyring i system og spart millioner. De direkte CO2-utslippene er mer enn halvert siden 2010. Gjennom Miljøfyrtårn-sertifiseringen kom det også krav om en samlet miljøhandlingsplan for hele organisasjonen. Det har blant annet ført til 5 millioner kroner i investeringsmidler for 2015 – som skal brukes til å fase ut fossilbiler og anskaffe om lag 40 elbiler. Et annet eksempel er Sandefjord kommune, som gjennom hovedkontormodellen har sertifisert 20 av kommunens enheter. De har en egen utlånsordning for ansatte som trenger bil i løpet av arbeidsdagen, de resirkulerer vannet i fontenene og har bygd nytt fjernvarmeanlegg. Begge eksemplene viser at gode systemer for miljøledelse gjør at man både sparer miljøet og sparer penger.

Med det som bakgrunn, har jeg følgende spørsmål til ordføreren:

1. Er ordføreren enig med meg i at systemer for miljøledelse vil kunne gi besparelser for både miljøet og kommuneøkonomien?
2. Vil ordføreren støtte et forslag om å sertifisere XX kommune som Miljøfyrtårn


Forslag til vedtak om sertifisering:

X kommune skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. Rådmannen bes kontakte en miljøfyrtårnkonsulent for snarlig igangsetting av prosessen frem mot sertifisering. Sertifisering skal være ferdig innen XX.


Forslag til oversendelse:

Kommunestyret ber rådmannen fremme en egen sak om sertifisering av X kommune som Miljøfyrtårn.


Forslag til vedtak om anskaffelse av lisens:

X kommune skal delta i Miljøfyrtårn-ordningen, slik at både offentlige og private virksomheter i kommunen kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.