Årets Miljøfyrtårn plakett

Her er vinnerne av Årets Miljøfyrtårn 2018

I alt 80 virksomheter ble nominert til prisen «Årets Miljøfyrtårn 2018». Det er langt flere enn tidligere år, med svært mange sterke og engasjerte virksomheter blant kandidatene. Juryen har valgt å dele ut priser til tre virksomheter, som alle berømmes for sitt foregangsarbeid – og for å vise vei for andre bedrifter rundt seg.

Dette er vinnerne:

  1. Årets Miljøfyrtårn 2018 – konsern og store virksomheter: Multiconsult Norge AS
  2. Årets Miljøfyrtårn 2018 – små og mellomstore virksomheter: Transport-Formidlingen SA
  3. Årets Inspirasjon 2018: Støtvig Hotel
Juryen besto av: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (VIRKE).

Stiftelsen Miljøfyrtårn og juryen gratulerer virksomhetene med prisene!


Multiconsult Norge AS

Årets Miljøfyrtårn 2018 – konsern og store virksomheter

Rådgivende ingeniører og arkitekter representerer en del av byggenæringen som har stor påvirkning på hvor miljø- og klimavennlig et byggeprosjekt blir. Bygg- og eiendomssektoren har forholdsvis små direkte klimagassutslipp, men gjennom innsatsfaktorer, materialbruk, transport og avfall har sektoren stor påvirkning på utslipp. Det er i prosjekteringen at mange av føringene for et bærekraftig bygg legges, både når det gjelder bygge- og anleggsfasen og deretter driften av bygget.

Multiconsult har utmerket seg ved å være et foregangsselskap som integrerer miljø og HMS i alle oppdrag. Selskapets «Grønt i alt vi gjør!»-tilnærming sørger for at rådgivere og prosjektledere har miljøfaglig kompetanse som sikrer at alle oppdrag får de beste løsningene når det gjelder bærekraft og miljø.

Selskapet har i løpet av 2018 sertifisert alle sine 19 enheter over hele landet på Miljøfyrtårns nye sertifiseringskriterier for rådgivende ingeniører og arkitekter. Disse kriteriene er viktige for å heve den generelle standarden på alle byggeprosjekter. Konsernet får også de beste skussmål fra sertifisør når det gjelder systemer, dokumentasjon og etterlevelse av miljøkriterier.

Effekten av et tydelig og gjennomgripende fokus på miljø og HMS i alle prosjekter er med å bidra til at bygg- og anleggsarbeidet og transport av materialer til og fra byggeplass får et minimalt klimafotavtrykk. Multiconsult bidrar også til at byggherre kan ta begrunnede valg av bærekraftige materialer, at byggeplassen får et tydelig HMS-fokus og at det ferdige bygget blir så energi og miljøeffektivt som mulig når det tas i bruk.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Multiconsult for deres foregangsarbeid med å trekke bærekraft inn i startfasen av oppdrag og prosjekter.

Transport-Formidlingen SA

Årets Miljøfyrtårn 2018 – små og mellomstore virksomheter

30 % av norske klimagassutslipp forårsakes av transport, og av dette er en fjerdedel knyttet til tyngre kjøretøy og varebiler. For å nå Norges utslippsmål må transportnæringen gjennom en betydelig omstilling, både når det gjelder smartere logistikk og innfasing av lav- og nullutslippskjøretøy.

I tillegg står bransjen for betydelige lokale miljøpåvirkninger fra utslipp av partikler og de forårsaker svevestøv i forbindelse med slitasje på veier. Støyforurensing er, spesielt i tettbygde strøk, enda en faktor som preger miljøet i ytterligere grad.

Samtidig øker behovet for varetransport og frakt av materialer og gods.

Transport-Formidlingen SA tar utfordringen på alvor og jobber aktivt med å ta ned utslipp fra de over 600 tunge kjøretøyene selskapet disponerer (med eierskap i Nortransport). Videre har deres helelektriske flåte av budbiler – «Dønn Grønn» – redusert klimagassutslippet med 50 tonn CO2 i året.

For å kunne imøtekomme stadig større krav til utslippsfrie byggeplasser, har selskapet investert i en kranbil som kjører på biodrivstoff. Selve kranen er helelektrisk og kan betjenes når motoren på bilen er skrudd av. Denne kranbilen er blant de første elektriske kranbilene i landet.

Som en Miljøfyrtårn-bedrift jobber Transport-Formidlingen SA kontinuerlig for å bli en moderne transportsentral som tar et tydelig miljøansvar og etterspør miljøvennlige løsninger fra sine leverandører. Markedet av elektriske tunge lastebiler er ikke tilfredsstillende foreløpig, men det jobbes i dialog med leverandører for å få levert nullutslippskjøretøy som dekker selskapets behov. Selskapet er klar for å legge om til elektriske kjøretøy så snart det er mulig, og i påvente av den teknologiske utviklingen, kjøres en stadig større andel av deres tunge lastebiler på biodrivstoff. Her velges sertifisert biodrivstoff som ikke fremstilles av palmeolje og som tilfredstiller EUs bærekraftskriterier og ISCC-standarden.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer Transport-Formidlingen for å være et foregangsselskap, for å ligge i front med å benytte ny og mer miljøvennlig teknologi, for å jobbe aktivt med å påvirke leverandører, og for å være en tydelig forkjemper utad for en bærekraftig transportsektor.

Støtvig Hotel

Årets Inspirasjon 2018

Reiselivsnæringen lever i betydelig grad av å selge ren norsk natur, og er avhengige av å levere denne kvaliteten. Samtidig vet vi at turister i stadig større grad etterspør bærekraft, i form av aktiviteter, mat og opplevelser som ivaretar klima- og miljø.

Selv om enkeltbedrifter innen reiseliv ikke er de største forurenserne, står næringen for vesentlig negativ miljøpåvirkning når det gjelder spesielt energibruk, avfall og matsvinn. Reiselivsaktører setter også et avtrykk i nærmiljøet, med økt trafikk, støy og høy belastning på natur og omgivelser.

Hoteller har dessuten arbeidsplasser preget av vesentlig fysisk belastning, krevende arbeidstider og store sesongsvingninger. Fokus på HMS og tilrettelegging er viktig for å sikre bærekraft blant ansatte.

Støtvig Hotel har de siste årene klart å få til en betydelig omsetningsvekst, og samtidig jobbet systematisk og aktivt for å bedre sine miljøprestasjoner. Hotellet har også jobbet aktivt for å gjøre en innsats for FNs bærekraftsmål og iverksatt en rekke tiltak for ryddige arbeidsforhold, godt arbeidsmiljø og trivsel. Det er iverksatt organisert trening for de ansatte for å forebygge helseplager, og det er gjort en bevisst og aktiv satsing på lærlingeordninger.

Det jobbes systematisk for at forbruket av energi og vann skal reduseres, og hotellet har klart å redusere det totale energiforbruket til tross for at antall overnattingsdøgn har økt med nesten 50 % de siste fem årene. Samtidig stilles det høye miljøkrav til alle leverandører, slik at forbruk av både varer og tjenester skal ha minst mulig fotavtrykk. Hotellet har også startet arbeid for å redusere matsvinnet i restauranten.

Stiftelsen Miljøfyrtårn berømmer hotellet for å sin systematiske og brede tilnærming til miljø og bærekraft, og for å være et fyrtårn i ordets rette forstand. Et eksempel som ruver og er synlig for omgivelsene – og som viser vei for andre bedrifter rundt seg.

 

Årets Miljøfyrtårn, Årets Miljøfyrtårn 2018