Priser og kostnader

Mange Miljøfyrtårn-virksomheter opplever store besparelser - også økonomisk - ved å være Miljøfyrtårn. Når du investerer i Miljøfyrtårn, investerer du i egne resultater. Vi vet også at du gjør det for naturen, klimaet og neste generasjon. 

Det er også noen kostnader knyttet til å bli og være Miljøfyrtårn. Kostnadene varierer blant annet i forhold til virksomhetes størrelse og bransje. I forbindelse med førstegangssertifisering får du hjelp av konsulenten til å få en komplett oversikt over kostnader for din virksomhet.

 

Konsulenthonorar

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom konsulenten og den aktuelle virksomheten.

Miljøfyrtårn-ordningen skal være et lett tilgjengelig, lavkost sertifiseringssystem, tilpasset små og mellomstore virksomheter. Det er derfor ønskelig at konsulenter fakturerer i henhold til dette.

Konsulenter bruker i gjennomsnitt ca. 30 timer pr virksomhet, men timeantallet varierer avhengig av virksomhetens kompleksitet og størrelse. For store og komplekse virksomheter må man regne med et høyere timeforbruk.

Vi anbefaler virksomheter å innhente flere tilbud, og at tilbudene er spesifisert etter hvordan arbeidet er lagt opp. Med dette menes hva konsulenten skal bidra med og hva virksomheten selv forutsetter å utføre. Virksomhetene anbefales å avklare om de selv ved å ta ansvar for større deler av prosessen kan oppnå et mer gunstig tilbud. 

Konsulentprisen pr time varierer fra sted til sted og fra firma til firma, men en undersøkelse fra 2014 viser en snittpris på 850 kr/time. 

 

Anbefalt timeforbruk pr sertifisering

Intensjonen til Stiftelsen Miljøfyrtårn er å tilby en sertifiseringsordning med et forutsigbart og nøkternt anslag på timeforbruk.

Sertifisør skal ved sertifisering gi virksomhetene skriftlige tilbud på pris og timeforbruk.
Vi mener at timeforbruket til en erfaren sertifisør bør være innenfor disse rammene:

Type virksomhet Anslått timeforbruk
Virksomheter med ”krav til alle bransjer” pluss ett til to spesialkrav. 7.5 timer
Ekstra bransjekrav utover ovennevnte eller virksomheter som har flere lokaliseringer (eks. håndtverkere med hjemmebase og byggeplass) 1-3 timer ekstra
Kjeder
Hovedsertifisør hovedkontor Egne timeanslag
Underliggende virksomheter hvor hovedkontor er sertifisert etter hovedkontorkravet 5 timer

Anbefalingen er basert på erfaringer og innhentede opplysninger. Timeanslaget inkluderer utforming av tilbud, forberedelser, sertifiseringsmøte og etterarbeid. Eventuell reising faktureres separat. Mangler som oppdages på sertifiseringsbesøket og som krever nytt besøk, eller annen form for oppfølging av sertifisør gir grunnlag for ytterligere medgått tid.

Dersom sertifisør tilbyr tilleggstjenester skal dette spesifiseres i avtaler. Ved innleie av sertifisør reguleres anbefalt timeforbruk i kommunes/ fylkeskommunens avtale med denne.

Støtte til virksomhetene

I enkelte kommuner og fylker finnes det støtteordninger for Miljøfyrtårn-virksomheter. Kontakt kommunen/fylket eller Stiftelsen Miljøfyrtårn for mer informasjon.

 

Etableringsgebyr

Ny virksomheter faktureres et etableringsgebyr. Etableringsgebyret er et engangsgebyr som faktureres ved første gangs sertifisering.

Fra 01.01.15 gjelder følgende satser (alle priser er eksl.mva.):

 

Kategori Pris (NOK)
1-9 årsverk 2415
10-29 årsverk 3725
30-49 årsverk 5600
50-99 årsverk 7235
100-199 årsverk 9145
200-499 årsverk 10920
500-999 årsverk 13375
over 1000 årsverk 15015

Fakturering ved første gangs sertifisering:

 • Etableringsgebyret vil bli fakturert direkte til den enkelte virksomhet dersom det ikke er avtalt noe annet med kommunen virksomheten ligger i.
 • Kommunen faktureres for diplomet + et ekspedisjonsgebyr. Se nedenfor.

Dersom det ønskes annen fordeling av kostnadene, må dette oppgis til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

 

Serviceavgift

Serviceavgift som virksomhetene betaler går til å drifte og utvikle Miljøfyrtårn-ordningen. Serviceavgiften gir virksomheten tilgang til nyhetsbrev, svar på spørsmål, rådgivning, nyttig informasjon på internettsiden vår www.miljofyrtarn.no, tilgang til verktøy og elektronisk miljørapporteringssystem i Miljøfyrtårnportalen, resertifiseringsbevis (etter tre år) og stadig oppdatering av bransjekrav. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av en nasjonal stiftelse uten statsstøtte. Serviceavgiften er derfor viktig for at ordningen skal ha faglig tyngde og fremtidsrettet fokus.

Serviceavgift faktureres første gang året etter at virksomheten ble sertifisert. Utmelding må skje før årets begynnelse for at serviceavgift ikke skal belastes. Serviceavgiften gir skattemessig fradrag i sin helhet dersom virksomheten er skattepliktig. Den enkelte virksomhet må selv avklare med sin regnskapsfører/revisor hvorvidt serviceavgiften er fradragsberettiget for dere. 

Kategori Pris (NOK)
1-9 årsverk 1045
10-29 årsverk 2160
30-49 årsverk 4000
50-99 årsverk 5250
100-199 årsverk 6300
200-499 årsverk 8500
500-999 årsverk 11500
over 1000 årsverk 15000

 

Volumrabatt på serviceavgift

Det er volumrabatt på serviceavgiften. Virksomhetene må selv initiere at de skal ha rabatt.

Rabatten relateres til antall sertifiserte virksomheter.
Dette gjelder både offentlige og private virksomheter.
Rabattsystemet er dynamisk og skal videreutvikles.

Volumrabatten gis etter følgende regler:

Private kjeder eller konsern

 • Kjeden eller konsernet må selv ta initiativ til rabattavtale
 • Innført hovedkontorkrav
 • Samlefaktura (en faktura for hele kjeden/konsernet) sendes pr post.

Kommuner

Volumrabatt kan gjelde for hele kommunen eller for en enkelt bydel/etat (de større kommunene).

 • Kommunen sentralt må selv ta initiativ til rabattavtale.
 • Kommunen må vise til oppfylte vilkår i avtalen med Miljøfyrtårn.
 • Kommunen må ha en målsetning om at alle kommunale virksomheter skal sertifiseres.
 • Kommunen (bydel/etat) må registreres som konsernbruker i MRS.

Kommunen med sertifisør er en sentral partner i Miljøfyrtårnnettverket. Intensjonen er å videreføre rabattsystemet slik at volum og dedikert oppfylling av Miljøfyrtårns vilkår belønnes med lavere pris pr kommunalt sertifikat. Det er også en intensjon å innføre rabatt for fylkeskommuner som påtar seg sertifiseringsansvar.

Volumrabatt på serviceavgift 

Antall virksomheter 20-40 40-60 60-100 100+
Rabattsats 4 % 6 % 8 % 10 %

 

Diplomkostnad

Prisen for et nytt diplom, inkludert monteringsløsning, er kr. 990,- + mva. Denne prisen inkluderer porto og ekspedisjon, samt et liten ekstra plakett med virksomhetens navn trykket på. Leveringstiden fra trykkeri er beregnet til mellom 5 og 7 virkedager. Utover dette tilkommer tiden det tar for sertifisør og representant fra kommunen som skal signere.

Stiftelsen Miljøfyrtårn fakturerer ikke virksomheten for sertifikatet (det juridiske dokumentet).

 

Miljøfyrtårn® - kommunelisens

Før bedrifter/virksomheter innenfor en kommune kan sertifiseres skal kommunen ha kjøpt lisens. Kommunen blir fakturert en årlig lisens, denne faktureres første gang etter at første virksomhet i kommunen er sertifisert, deretter faktureres det årlig i januar/ februar.

Fra 01.01.15 gjelder følgende satser:

Innbyggertall Pris (NOK)
inntil 5.000 2630
5.000 - 20.000 5240
20.000 - 50.000 8200
50.000 - 100.000 10940
over 100.000 13670
alle fylkeskommuner 5820

 


Miljøfyrtårn® - regionlisens

Dersom det i en region er inngått skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, faktureres en samlet regionlisens tilsvarende 60% av summert kommunelisens.

 

Kommunens kostnad for selve sertifiseringen/resertifiseringen

Kommunene anbefales å bære kostnaden for selve sertifiseringen. I flere kommuner må imidlertid virksomhetene selv betale for sertifiseringen. Når det gjelder resertifiseringen, vil mange kommuner fakturere virksomhetene for dette arbeidet. Prisene på sertifisering fastsettes lokalt og vil variere fra kommune til kommune. Informasjon om kostnader for dette, må innhentes fra den enkelte kommune/sertifisør.

En undersøkelse i 2008 gav oss informasjon om at prissettingen på sertifiseringer varierer mye:

 • Gratis sertifisering og resertifisering
 • Gratis sertifisering
 • Fastpriser variert fra 2000-5000 pr sertifisering, men med tillegg for kompliserte virksomheter eller virksomheter med flere bransjekrav
 • Timepriser varierte fra 200 kr/time til 800 kr/time

Ifølge undersøkelsen bruker sertifisørene mest tid i bransjene industri/verksted/entreprenør, og minst tid i bransjene butikk og frisør

Intensjonen til Miljøfyrtårn er å tilby en lavkost sertifiseringsordning. Kommuner og sertifisører forventes å følge dette opp. Våre erfaringer tilsier at en sertifisering/resertifisering som regel tar 5-9 timer inkludert for- og etterarbeider.

Der forholdene ligger til rette for det bør sertifisørene gi pris på koordinerte sertifiseringsprosesser. Dette kan for eksempel være ved sertifisering av et kjøpesenter eller en gårdeier med flere leietakere som alle skal sertifiseres. Også i kjeder eller flere virksomheter i en region koordinerer forespørsel om sertifisering bør det være grunnlag for samlepris.

 

Miljøfyrtårn® - årlig konsulentlisens

Årlig lisens for å være konsulent er på kr 2250,- ekskl. mva. pr konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte.

Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som Miljøfyrtårnkonsulent.

 

Miljøfyrtårn i media

Facebook

Konst. daglig leder: Hege Lønning

Alt innhold er © 2015 Stiftelsen Miljøfyrtårn

Adresse

Vi har kontor i Kristiansand og Oslo, se adressene her. 

Telefon: 38 00 80 60
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Åpningstider: Mandag - fredag 09.00 - 15.00