Kriteriesett/temarevisjon 2021-2022

Nytt kriteriesett – eiendomsbransjen

Lansert 14. september 2022

Miljøfyrtårn har lansert et helt nye sertifiseringskriterier for eiendomsbransjen, som hovedsakelig er rettet mot eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere. Målet med kriteriene å skape konkret og kontinuerlig forbedring på de viktigste miljøaspektene til eiendomsvirksomheter.

Det nye kriteriesettet er hovedsakelig rettet mot
 eiendomsutviklere, eiendomsbesittere og eiendomsforvaltere.


Nye felleskriterier

Lansert 15. juni 2022

For å sikre at Miljøfyrtårn har relevans inn i en ny tid, og overfor et arbeidsliv som må gjennom en grønn omstilling, erkjenner vi at vi trenger nye sertifiseringskriterier og nye digitale hjelpemidler. Stiftelsen Miljøfyrtårn har derfor investert store ressurser i å videreutvikle både sertifiseringsverktøyet og miljøledelsesystemet, slik at vi lykkes med å være et verktøy for grønn omstilling.

Felleskriteriene er det grunnleggende kriteriesettet alle virksomheter skal sertifiseres etter.
MERK at nye felleskriterier 2022 kun gjelder private virksomheter, og tas i bruk ved resertifisering.  

Med denne lanseringen følger både kriterier og tilhørende verktøy som skal være mer relevante og vesentlige, bidra langt mer effektivt til en målrettet og kontinuerlig forbedring på miljø – og bidra til at ledelsen i virksomheten tar et større strategisk ansvar.

Følgende bransjekriterier endres i forbindelse med lansering av nye felleskriterier:

ID / KriteriesettHovedendringer
ID 2064 – Bank og finans

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2065 – Bank og finans

Inkludere tiltak til målene, og knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2066 – Bank og finans

Går fra plan for implementering til faktisk implementering av anbefalinger i TCFD.

ID 2067 – Bank og finans

Arbeidsmiljø blir spesifisert i kriteriet.

ID 2068 – Bank og finans

Endres fra å utvikle produkter til å tilby produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd.

ID 2069 – Bank og finans

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2070 – Bank og finans

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2071 – Bank og finans

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2072 – Bank og finans

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2102 – Forsikring

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2103 – Forsikring

Inkludere tiltak til målene, og knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2104 – Forsikring

Arbeidsmiljø blir spesifisert i kriteriet.

ID 2105 – Forsikring

Endres fra å utvikle produkter til å tilby produkter som stimulerer til klima- og miljøsmart adferd.

ID 2106 – Forsikring

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2107 – Forsikring

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2108 – Forsikring

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2109 – Forsikring

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 447 – Handel

Justert. Bør sees i sammenheng med avfall og ombrukskriterium #2169 i felleskriteriene.

ID 2125 – Handel

Differensierte krav til dokumentasjon ved førstegangssertifisering og resertifisering.

ID 2130 – Handel

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2131 – Handel for hovedkontor

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2132 – Handel for hovedkontor

Inkludere tiltak til målene, og knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2133 – Handel for hovedkontor

Knyttes opp mot nye felleskriterier.

ID 2136 – Handel for hovedkontor

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 1933 – Prosjekterende

Endres. Fokuserer mer på mål i prosjekt siden policy i stor grad blir ivaretatt av nye felleskriterier.

ID 2137 – Havner

Mindre justeringer for å passe nye felleskriterier.

ID 1814 – Hovedkontor

Slettes. Ivaretas i nye felleskriterier.

ID 2186 – Anleggsgartner

Nytt kriterium som presiserer/utdyper felleskriterium 2148, kun relevant for profesjonelle gartnere.


Nytt kriteriesett – næringsmiddelindustrien

Lansert 23. september 2022

Med et helt nytt kriteriesett for næringsmiddelindustrien dekker vi nå hele mat- og drikkevareindustrien, og kan tilby mer relevante kriterier som adresserer miljøaspektene både i egen drift og i verdikjeden. 

Det nye kriteriesettet vil erstatte dagens kriteriesett for iskremfabrikk/meieri, kjøttbearbeidende industri og bakeri


Bærekraftig mat (temarevisjon)

Lansert 22. september 2021

Matproduksjon står for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene globalt, og har også betydelig miljøpåvirkning på andre områder, som tap av biologisk mangfold, forurensning, vannforbruk og dyrevelferd. Miljøfyrtårn har lenge adressert bærekraftig mat i flere bransjekriteriesett. Etter flere innspill fra sertifiserte virksomheter om at kriteriene var noe uklare og lite samstemte på tvers av bransjer, så vi behov for en helhetlig gjennomgang og revisjon av alle kriteriene knyttet til bærekraftig mat i utvalgte bransjer. 

Disse kriteriene er endret:

BransjeHovedendringer
Barnehage

ID 1868:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Barnehage, Grunnskole/SFO, Videregående skole/ folkehøgskole

ID 1871:
revidert kriterium

Sykehjem

ID 737:
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Bofellesskap innen omsorg

ID 1560:
Ivaretas av nytt kriterium ID 1871

Restaurant, Kantine, Catering og storkjøkken

ID 2041:
Revidert kriterium

Enkle serveringssteder

ID 2042:
Ivaretas av nytt kriterium ID 2041

Hotell m/frokost

ID 87
Ivaretas nytt kriterium ID 2041

Kantine

ID 2048
Ivaretas nytt kriterium ID 1871

Gå til full kriterieoversikt her.
Merk at de reviderte/nye kriteriene som er listet opp
over ligger innunder de aktuelle bransjekriteriesettene.
Det er ikke et eget kriteriesett som heter «Bærekraftig mat».