KRITERIESETT/TEMAREVISJON 2023

Temarevisjoner og sammenslåing av kriteriesett

Lansert 12. desember 2023.

Miljøfyrtårn ønsker å tilby sertifiserte virksomheter oppdaterte og faglig relevante kriterier til enhver tid.

Hensikten med temabaserte revisjoner er å granske samtlige kriteriesett med fokus på ett miljøtema for å raskt oppnå en faglig styrking av sertifiseringsordningen på tvers av bransjene.

 • Vannforbruk (temarevisjon)
 • Kjemikaliebruk (temarevisjon)
 • Vaskeri og renseri (felles kriteriesett)

Oppdaterte og nye felleskriterier, privat og statlig

Lansert 12. desember 2023.

Stiftelsen Miljøfyrtårn lanserte nye felleskriterier for private og statlige virksomheter i juni 2022. Dette innebar en relativt stor endring for alle sertifiserte virksomheter. I mellomtiden har hundrevis av virksomheter, ofte godt hjulpet av Miljøfyrtårnkonsulenter gjennomgått sertifisering på disse kriteriene. 

Basert på erfaringer og tilbakemeldinger underveis siste år, samt en mer aktiv innhenting av innspill, så vi et grunnlag og behov for å oppdatere kriteriene.

 • Oppdatering felleskriterier, privat og statlig

Nye kriteriesett – transport og logistikk

Lansert 2. oktober 2023.

De nye kriteriene for transport og logistikk dekker bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjeden – og vil hjelpe virksomheter med å redusere sine klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer.

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter som utfører arbeid i transport- og logistikkbransjen.  Disse er delt opp i to grupper (kriteriesett): 

 • Transport og logistikk
 • Rederier

Kriteriene tas i bruk ved resertifisering.


Nye kriteriesett – bygg og anlegg

Lansert 17. august 2023.

De nye kriteriene for bygg og anlegg dekker bransjens miljøaspekter både i drift og i verdikjeden – og vil hjelpe virksomheter med å redusere sine klimautslipp og bli rustet for fremtidens endringer.

Målgruppen for de nye kriteriene er virksomheter som utfører arbeid i bygg- og anleggsbransjen, og er delt opp i to grupper (kriteriesett): 

 • Byggearbeid og teknisk installasjon 
 • Anleggsarbeid 

Kriteriene tas i bruk ved resertifisering.

Kriteriesett som blir erstattetNytt kriteriesett
Anleggsgartner
>>

Anleggsarbeid

Byggentreprenør
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon

Elektrisk installasjonsarbeid
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon

Maskinentreprenør
>>

Anleggsarbeid

Malermester
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon

Murmester
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon

Pukk og grusverk
>>

Anleggsarbeid

Rørlegger
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon

Ventilasjons, kulde- og varmepumpearbeid
>>

Byggearbeid og teknisk installasjon


Revidert kriteriesett – forvaltning av parker og uteområder

Lansert 17. august 2023.

Kriteriesettet erstatter det tidligere kriteriesettet kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet. Det kan også brukes av noen virksomheter som tidligere har blitt sertifisert med kriteriesettet anleggsgartner, men som ikke passer inn i målgruppebeskrivelsen for det nye kriteriesettet anleggsarbeid


Nytt kriteriesett – Byggforvaltning for kommumer og fylkeskommuner

Lansert 25. mai 2023.

Drift og forvaltning av egen bygningsmasse er et svært vesentlig miljøaspekt i kommuner og fylkeskommuner. 

Inntil «Felleskriterier, kommunal og fylkeskommunal» ble lansert i mars 2023, dekket kriteriesettet «Byggeier» dette miljøaspektet, før det ble faset ut. Kriteriesettet «Byggforvaltning, kommunal og fylkeskommunal» er en ny kommunetilpasset versjon av kriteriesettet «Eiendom» som gjelder for privat sektor.


Nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner

Lansert 1. mars 2023.

Nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner er tilpasset kommunal sektor og gir konkrete verktøy til kommuner og fylkeskommuner som ønsker å ta en offensiv del i det grønne skiftet.  

Kriteriene skal bidra langt mer effektivt til en målrettet og kontinuerlig forbedring på miljø – og bidra til at politisk ledelse og kommuneledelse tar et større strategisk ansvar.

Følgende bransjekriterier endres i forbindelse med lansering av nye felleskriterier:

ID / KriteriesettHovedendringer
ID 48 – Grunnskole/SFO VGS/FHS Bofellesskap innen omsorg

Avpubliseres pga. overlapp. 

ID 2146 – Sykehjem Barnehage Grunnskole/SFO VGS/FHS

Fjernes fra bransjene sykehjem, barnehage, grunnskole/SFO og videregående skole/folkehøgskole pga. overlapp. 

ID 2148 – Kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet

Fjernes fra kirkelig fellesråd og gravferdsmyndighet pga. overlapp. 

ID 1052 – Badeanlegg og bassengbad

Fjernes fra badeanlegg og bassengbad pga. overlapp.

ID 1441 – Hjemmebaserte tjenester

Avpubliseres fordi det ivaretas i nye felleskriterier. 

ID 1871 – Sykehjem Barnehage Grunnskole/SFO VGS/FHS Bofellesskap innen omsorg Kantine

Lagt til setning i veiledningen om å se kriteriet i sammenheng med styringskriteriene.

ID 2137 – Havner

Lagt til link til policykriteriet for kommuner og fylkeskommuner.


Endringer for handelsbransjen

Lansert 20. januar 2023.

Handelsbransjen er en stor og viktig bransje som står helt sentral i den grønne omstillingen av samfunnet. Mange Miljøfyrtårn-virksomheter tilhører denne bransjen, der virksomheter stadig må tilpasse seg nye reguleringer og endringer i markedet. 

Etter at kriteriesettene for handelsbransjen ble lansert høsten 2020, har det kommet mange gode innspill til ytterligere forbedringer, både direkte tilbakemeldinger, og gjennom bransjesamlinger og møter.

På bakgrunn av dette lanserer vi tre endringer for handelsbransjen:

1. Nytt kriterium (ID 2221)

Miljøfyrtårns sertifiseringskriterier for handelsbransjen ble lansert høsten 2020, og rettet fokus på virksomhetens arbeid med leverandørkjeden og produktene, samt egen drift. De siste årene har det har vokst frem et behov for å adressere arbeidet med kundene i større grad.

Handelsvirksomheter har kompetanse om produktene sine, som kunder kan ha stor nytte av, for eksempel om bruken, forbruket eller slutthånderingen av produktet. Det er derfor lansert et nytt kriterium som handler om opplæring av kunden i bærekraftig bruk og slutthåndtering. 


Kriterium ID 2221:

Kriterietekst:

Virksomheten skal tilby kunden opplæring og informasjon om mest mulig bærekraftig brukspraksis og slutthåndtering av produkter.

Veiledning:

Hensikten er å gi kunden/forbrukeren kunnskap om produktet og hvordan produktet bør brukes/forbrukes for å minimere den negative påvirkningen på klima, miljø og arbeidsmiljø.

Kriteriet retter seg både mot proffkunder og privatkunder.

Opplæring bør være tilpasset brukerens/forbrukerens antatte forkunnskaper.

Opplæring bør være tilpasset og stå i forhold til produktets pris, kompleksitet og antatte påvirkning på klima, miljø og arbeidsmiljø. Eksempelvis bør opplæringen knyttet til et varig driftsmiddel være mer omfattende og konsentrert om bruksfasen enn for en dagligvare.

Opplæringen kan være knyttet til:

 • Reparasjonsmuligheter
 • Vedlikehold
 • Kvalitet
 • Levetid
 • Brukskostnader til energibruk, vannforbruk, m.m.
 • Muligheter for gjenbruk
 • Sortering ved avhending

M.m.

Opplæringen kan gjøres gjennom ett eller flere medier. Det kan være skriftlig, digitalt interaktivt, muntlig, m.m., eller en kombinasjon av disse.

Dokumentasjon:

Skriftlige og/eller muntlige eksempler på hvordan virksomheten gir kunden kunnskap om bærekraftig bruk og forbruk av sine produkter. 


2. Oppdaterte enkeltkriterier

Kriterie ID

Kriteriesett

Kriterietekst

Veiledning

429

Handel

Mindre justering

Presisering av formål

447

Handel

Presisering av formål

991

Handel

2020

Handel

Presisering av formål og tilknytning mot felleskriterier

2123

Handel

2124

Handel

2125

Handel

Presisering av formål

2126

Handel

2127

Handel

2128

Handel

Tatt bort «skriftlig»

Presisering av formål

2129

Handel

2131

Handel – for hovedkontor

Mindre justering

Presisering av formål og mindre justering av tekst

2132

Handel – for hovedkontor

Presisering av formål

2133

Handel – for hovedkontor

Større justering for å styrke formålet med kriteriet

Presisering av formål og tilpasning til oppdatert kriterietekst

2134

Handel – for hovedkontor

2135

Handel – for hovedkontor

Presisering av formål og mulighetsrom for oppfyllelse

3. Bensinstasjoner og bilforhandlere inkludert i målgruppen for «Handel»

Kriteriesettene «Bilforhandler» og «Bensinstasjon» utgår fra og med 18. januar 2023.

Kriteriesettene «Handel» og/eller «Handel – for hovedkontor» skal benyttes av alle bilforhandlere og bensinstasjoner som blir (re)sertifisert, og vil dekke kjøp- og salgsdelen hos virksomhetene. Sammen med nye felleskriterier som ble lansert i juni 2022 – får virksomhetene mer relevante kriterier enn tidligere, og enda bedre forutsetninger for kontinuerlig forbedring. 

Slik tas endringene i bruk:

 • Handelskriteriene, samt nye felleskriterier, vil automatisk legges til de aktuelle virksomhetene i Miljøfyrtårnportalen, og gjelde fra og med virksomhetene starter opp arbeidet med resertifisering.
  • For virksomheter sertifisert etter hovedkontormodellen, er det hovedkontoret som avgjør om underenhetene skal oppfylle de nye kriteriene fortløpende, eller om de skal oppfylle kriteriene senest ved neste resertifisering. 
 • Merk at kriteriesettene «Bensinstasjon» og «Bilforhandler» ikke kan legges til nye virksomheter, men fremdeles vil vises på eksisterende sertifikater inntil de fornyes.
 • Bilforhandlere som har bilverksted eller skade- og lakkverksted på samme lokasjon, skal ha egne kriteriesett for dette i tillegg. 
 • Bensinstasjoner som tilbereder og serverer mat på bensinstasjonen, skal ha kriteriesettet «Enkle serveringssteder» i tillegg.
 • OBS: ‘»Tilleggskrav for vaskehall» vil også utgå. Dersom virksomheten har vaskehall, skal det adresseres via felleskriterium ID 2156.