ENKELTKRITERIER OG JUSTERINGER 2022

Grønne konferanser og grønne arrangmenet

Kriteriesettene grønne konferanser og grønne arrangement inkl. tilhørende sjekklister er justert.

Endringene består av: språkvask, flere eksempler i veiledning, og bedre sammenheng mellom kriterium og veiledning. Et par kriterier er slått sammen. 

Bank og finans

Følgende tre endringer ble lansert innen bank og finans i november 2022:

  1) Nytt bansjekriterium

  Kriterietekst:
  Virksomheten skal ha en plan for å øke sin andel aktiviteter som er grønne i henhold til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet. Planen skal være skriftlig og offentlig tilgjengelig.


  Presisering
  Hensikten med kriteriet er gi virksomheten et styringsredskap på veien mot grønne aktiviteter, og hjelpe interessenter å vurdere virksomheten i et marked der bærekraft er et stadig viktigere konkurranseelement.

  For at en aktivitet skal klassifiseres som bærekraftig i henhold til taksonomien må den oppfylle følgende tre kriterier:

  1. Bidra vesentlig til minst ett av følgende miljømål:

  a. Begrensning av klimaendringer
  b. Klimatilpasning
  c. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  d. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  e. Forebygging og bekjempelse av forurensing
  f. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer

  2. Ikke være til skade for noen av de andre miljømålene

  3. Oppfylle minimumsvilkår for sosiale rettigheter. Minimumsvilkårene for sosiale rettigheter inkluderer Menneskerettighetene, ILO-konvensjonene og OECDs retningslinjer.


  Bakgrunn
  I 2020 la EU frem en vekststrategi mot 2050 som kalles «The European Green Deal». En del av denne strategien er handlingsplanen for bærekraftig finans, og grunnleggende for denne er taksonomien. Taksonomi er et klassifiseringssystem for informasjon, og i denne sammenhengen handler det om å definere bærekraftige aktiviteter.


  Dokumentasjon:
  Skriftlig plan for hvordan virksomheten fremover skal øke sine aktiviteter som er grønne i henhold til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet. Planen skal være offentlig tilgjengelig.

  2) Ny bransjeindikator

  Etter ønske fra bransjen og som en naturlig følge av at taksonomien får en tydeligere rolle i kriteriene så forslår vi å innføre en bransjespesifikk indikator virksomhetene i bransjen skal rapportere på. I tillegg til selve indikatoren vil det være en tilhørende hjelpetekst og mulighet til å kommentere resultatet.

  Indikator:
  Andel av virksomhetens utlån gitt til aktiviteter som er grønne i henhold til taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet.

  3) Endring av bransjekriterium

  Kriterium #2069:
  Virksomheten må være åpen i forhold til sine påvirkninger på klima, miljø og arbeidsmiljø.

  Virksomheten skal minimum offentliggjøre informasjon om arbeidet med:

  • Klima, miljø og arbeidsmiljø knyttet til:
   • kredittgivning
   • finansiering
   • obligasjoner
   • spareprodukter/plassering av kundenes innskudd
   • forvaltning av virksomhetens egne midler
  • Å øke andelen av aktiviteter som er grønne i henhold til taksonomien

  Presisering:
  Kriteriet bør sees i sammenheng med #2163, #2164 og #2165 i felleskriteriene.


  Dokumentasjon:

  Offentlig tilgjengelig informasjon som minimum adresserer arbeidet med:

  • Klima, miljø og arbeidsmiljø knyttet til:
   • kredittgivning
   • finansiering
   • obligasjoner
   • spareprodukter/plassering av kundenes innskudd
   • forvaltning av virksomhetens egne midler
  • Å øke andelen aktiviteter som er grønne i henhold til taksonomien

  Eksempler på offentlig informasjon som dokumenterer oppfyllelse av kriteriet:

  • Årsmelding
  • Bærekraftsrapporter
  • Klima- og miljøinformasjon: policys, mål, tiltak og resultater
  • Liste over ekskluderte / prioriterte sektorer og virksomheter med begrunnelse for beslutning.
  • Andelen av engasjementer i prioriterte klima og miljøvennlige sektorer og næringsvirksomheter i forhold til samlede investeringer.

  Flere bransjer

  I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten avpublisert, justert eller flyttet i løpet av oktober-desember 2022. 

   Kriterier som er avpublisert fra enkelte bransjer ↓
   ID

   KRITERIETEKST

   2098 Etter gjennomført aktivitet oppfordres kunden til å gi tilbakemelding på opplevd sikkerhet og miljøaspekter.
   2100 Aktivitetsleder eller medarbeidere skal registrere alle fyllinger av drivstoff og kilometerstand/timeteller ved hver fylling.
   2070 Virksomheten skal ha rutiner for å vurdere:- hvorvidt klima- og miljømålene er oppnådd – om planlagte tiltak er gjennomført og har gitt forventede effekter.- om screening blir gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer
   2071 Virksomheten skal rapportere på de fastsatte klima- og miljøindikatorene knyttet til:- Kredittgivning- Finansiering- Obligasjoner- Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd- Forvaltning av virksomhetens egne midler
   2072 Virksomheten skal årlig evaluere sitt klima- og miljøarbeid knyttet til:- Kredittgivning- Finansiering- Obligasjoner- Spareprodukter /plassering av kundenes innskudd- Forvaltning av virksomhetens egne midler
   1707 Som byggherre skal boligbyggelaget sørge for at vernerunder gjennomføres på byggeplasser ved nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.
   1722 Boligbyggelaget skal anbefale at det blir utført en ENØK-analyse i borettslag og andre forvaltede boligselskap. Hvert år tilbys en slik analyse til minimum 10 % av den forvaltede boligmassen som ikke allerede har gjennomført dette.
   1190 Det skal undersøkes om bygningsdeler inneholder miljøskadelige stoffer, jmf. asbest, PCB mv.
   1789 Førstehjelpskurs skal gjennomføres for alle ansatte. Repetisjonskurs minst hvert 3. år.
   637 Virksomheten skal sørge for at gjestene får informasjon om rutiner for sortering og håndtering av avfall.
   2107 Virksomheten skal ha rutiner for å vurdere:- hvorvidt klima  og miljømålene er oppnådd – om planlagte tiltak er gjennomført og har gitt forventede effekter- om screening blir gjennomført i henhold til gjeldende retningslinjer
   2108 Virksomheten skal rapportere på de fastsatte klima  og miljøindikatorene knyttet til:- Klimarisiko- Skadeerstatninger- Skadeforebygging- Investeringer – aksjer, obligasjoner, hedgefond, eiendom m.m.- Forvaltning av virksomhetens egne midler
   2109 Virksomheten skal årlig evaluere sitt klima  og miljøarbeid knyttet til:- Klimarisiko- Skadeerstatninger- Skadeforebygging- Investeringer – aksjer, obligasjoner, hedgefond, eiendom m.m.- Forvaltning av virksomhetens egne midler
   1801 Hovedkontoret skal plassere ansvarsforholdene for alle kriteriene som anvendes, fordelt på underliggende enheter og hovedkontoret, og hovedkontoret skal bistå  underliggende enheter med å oppfylle kriteriene. Dette må dokumenteres.
   1042 Én gang i året skal det innhentes informasjon fra alle leietakere for å få tilbakemelding om forholdene i anlegget og for forslag til forbedringer.
   559 Vaktpersonell og andre ansatte i senterets virksomheter med daglig kontakt med kunder, skal ha gjennomført førstehjelpskurs med repetisjonskurs hvert 3. år.
   2086 Virksomheten skal ha en oversikt over hvilke utstyr og prosesser som er mest energikrevende, og basert på dette vurdere å iverksette energibesparende tiltak.
   2088 Virksomheten skal ha en laboratoriespesifikk avfallsinstruks og sørge for at alt avfall som kan innebære miljø- eller helserisiko blir merket, lagret og levert i tråd med gjeldende regelverk.
   2080 Det skal utarbeides en skriftlig veiledning for hver arbeidsoppgave som kan medføre fare for miljø eller helse.
   1595 Det skal innføres ENØK-tiltak i hotellavdeling om bord ved å senke temperatur, evt. stenge etasjer som ikke er i bruk og redusere belysning der det ikke er behov for full belysning.
   222 Virksomheten skal regelmessig gjennomføre brannøvelser
   1885 For senter som tilbyr parkeringsplasser for sine kunder: senteret skal ha etablert El-billadere etter behov og minst en ladeplass for El-bil som kan benyttes av kunder/besøkende. Ladeplassen skal være godt merket, og bør være plassert i nærheten av en inngang til senteret.
   595 Rensemaskin skal rengjøres regelmessig, blant annet er rengjøring av lofilter viktig.
   Kriterier som er justert ↓
   ID

   KRITERIETEKST

   991 Kriteriet gjelder produsenter og importører som tilfører markedet minst 1000 kg av en emballasjetype per år.
   1458 En medarbeider med førstehjelpskunnskap og tilstrekkelig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig under aktiviteten.
   2099 Virksomheten skal ved anskaffelse av egne/leide kjøretøy/fartøy i tjeneste om mulig velge nullutslippskjøretøy/fartøy. Behov som tilsier at dette ikke er mulig skal begrunnes.
   2146 Byggeiere og andre virksomheter som disponerer utearealer skal arbeide for bevaring og/eller positiv tilrettelegging for natur på eget område.
   2148 Virksomheten skal ikke plante ut eller med hensikt spre eller flytte plantearter som er forbudte å omsette. Dersom slike arter allerede finnes på virksomhetens uteområde, skal virksomheten enten forsøke å få dem fjernet eller iverksette tiltak som forhindrer videre spredning. For fremmede arter som ikke omfattes lovverket, men er oppført med svært høy risiko i fremmedartslista, skal virksomheten foreta en risikovurdering før en eventuell utplanting basert på området der utplantingen skal skje og inntilliggende naturtyper som kan bli berørt.
   2065 Virksomheten skal fastsette klima- og miljømål med tilhørende indikatorer.
   2103 Virksomheten skal fastsette klima  og miljømål med tilhørende indikatorer.
   1732 På midlertidige og etablerte campingområder skal det være tilstrekkelig med avfallsbeholdere og jevnlig avfallstømming.
   1835 Det skal være et system for kildesortering av avfallet i hele lokalet, og avfallsbeholderne skal merkes tydelig.
   1828 Arrangør skal til de kundene som ønsker det, tilby økologiske alternativ til mat servert under konferansen.
   1336 Tro- og livssynssamfunn og andre som driver med opplæring (f.eks konfirmasjonsundervisning) skal inkludere miljø-, forbruks- og rettferds-perspektiver i opplæringsplanene.
   2110 Virksomheten skal ha utarbeidet en brannsikkerhets- og beredskapsplan som skal være kjent og tilgjengelig for medarbeiderne. Forebyggende tiltak skal være implementert i virksomheten, og publikum skal få beskjed om rømningsveier før hver forestilling. Årlig brannøvelse skal gjennomføres.
   2117 Virksomheten skal arbeide kontinuerlig for å redusere egne klimagassutslipp fra transport. Dette skal følges opp gjennom egne retningslinjer for alle transportbehov virksomheten har, for eksempel transport av egne ansatte, innleide artister, publikum og utstyr. Retningslinjene skal inneholde spesifikke mål for reduksjon av transportutslipp, beskrivelse av tiltak som skal gjøres for å nå målene og minimum to måleindikatorer som det skal rapporteres på årlig.
   226 Tankanlegg som betjener fartøyer ved eget anlegg, skal etablere et avfallsmottak disse kundene. Det skal være tilrettelagt for kildesortering.
   312 Det skal være installert nøyaktig doseringssystem for vaskekjemikalier på store vaskerier. På mindre vaskerier skal riktig måte å dosere på være skriftlig tilgjengelig.
   48 Førstehjelpskurs for de ansatte skal gjennomføres for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert førstehjelpskurs. Repetisjonskurs skal holdes minst hvert 3. år.
   2134 Virksomheten skal ha rutiner som sikrer ledelsens regelmessige gjennomgang og vurdering av:- Måloppnåelsen på virksomhetens fastsatte mål (kriterium #2132).- Gjennomføringsgrad på planlagte tiltak og de effekter som er oppnådd.- Hvorvidt mål og tiltak skal justeres for å sikre kontinuerlig forbedring.- Om positiv og negativ screening blir gjennomført i henhold til rutiner og kriterier beskrevet.- Om det inneværende periode har vært endringer i eksterne eller interne forhold som har påvirkning på virksomhetens virksomhetsområder og deres sosiale, klima, eller miljøprestasjoner.
   2178 Veiledningsteksten har blitt omformulert og myknet opp når det gjelder krav til kvalitetssikring og innhold. I tillegg inkluderes også flere aktører som tilbyr førstehjelpskurs.
   2169 Kriterietekst og veiledning er justert som følge av nye krav i avfallsforskriften fra 1. januar 2023.
   Kriterier som er flyttet til idébank ↓
   ID

   KRITERIETEKST

   635 Kriteriet gjelder kun oppvarmet utendørsbasseng. Virksomheten skal installere en barrière som reduserer varmetap fra utebassenger om natten..
   2062 Det skal være installert egen måler for måling av varmtvannsforbruk eller energibruk til oppvarming av varmtvannet.
   663 Varme rør og annet varmt utstyr, eks. kompressorer, skal isoleres for å redusere varmetap.

   Idrettsanlegg

   Følgende kriterier er koblet fra kriteriesettet fordi innholdet dekkes av nye felleskriterier:

   • 1052 – Brannkrav og brannøvelser skal holdes i henhold til aktuelle krav for bygget /byggene.
   • 1049 – Virksomheten skal legge til rette for bruk av sykkel for de som bruker bygget/anlegget.
   • 1064 – Byggeier skal legge til rette for kildesortering i avfallsrom og varemottak, og sortere avfall innenfor minimum fem fraksjoner.
   • 2146 – Virksomheter skal arbeide for bevaring og/eller positiv tilrettelegging for natur på eget område i utearealene de disponerer.
   • 2148 – Virksomheten skal ikke plante ut eller med hensikt spre eller flytte plantearter som er forbudte å omsette. Dersom slike arter allerede finnes på virksomhetens uteområde, skal virksomheten enten forsøke å få dem fjernet eller iverksette tiltak som forhindrer videre spredning.

   Følgende kriterium er slettet:

   • 1042 – Én gang i året skal det innhentes informasjon fra alle leietakere for å få tilbakemelding om forholdene i anlegget og for forslag til forbedringer.

   Betongvareindustrien

   Målgruppebeskrivelsen er justert til følgende:

   Virksomheter som produserer betong og/eller betongprodukter.

   Andre hensyn: Dersom transport av betong er en betydelig aktivitet til virksomheten, skal kriteriesettet «Veitransport» vurderes lagt til.

   (Gammel målgruppebeskrivelse:Virksomheter i mineralsk industri som produserer betong, betongprodukter og andre ikke-metalliske mineralprodukter.)

   Reiselivsbransjen

   Lansert 23 mars 2022.

   Nytt kriterium: Utleie av motoriserte kjøretøy til bruk i utmark og på vann

   Kriteriet gjelder for bransjene aktivitetsbasert reiseliv, enkle overnattingssteder og hotell m/ frokost, og må derfor leses i sammenheng med de øvrige kriteriene i disse kriteriesettene. Les mer her. 

    


    

    

   Flere bransjer

   Lansert januar 2022.

   BransjeHovedendringer
   Grønne arrangement og konferanser

   Kriterium #2028: Er utvidet til å gjelde tilsvarende løsning. Det skal være et mål om å bruke minst mulig engangsartikler til matservering. Ved bruk av engangsartikler skal det etableres panteordning for mat- og drikkeemballasje, eller tilsvarende løsning som sikrer kildesortering og hindrer forsøpling av arrangementsområdet.

   Bilpleie, Trebearbeidende industri, Vaskeri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Renseri, Hotell m/frokost, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Catering og storkjøkken, Idrettsanlegg, Restaurant, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Renholdsbedrift, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Begravelsesbyrå, Kjøttbearbeidende industri, Brann- og feiervesen, Kantine, Enkle serveringssteder, Badeanlegg og bassengbad, Bilverksted, Laboratorier, Skade- og lakkverksted

   Kriterium #304: Mal for substitusjonsvurdering  er forbedret. Det er nå kun én mal (excel) fremfor to ulike som tidligere.

   Ekstern veiledning om risiko- og substitusjonsvurdering av kjemikalier (nanolearning) inneholdt utdaterte lenker. Disse er nå oppdatert.

   Plastindustri, Gartneri og planteskole, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Iskremfabrikk/meieri, Engroshandel, Kjøttbearbeidende industri, Handel

   Kriterium #991: Teksten om medlemskap i godkjent returselskap er blitt tydeliggjort for å unngå misforståelser for hvem dette kravet gjelder.

   Bilpleie, Apotek, Frisør, Butikk, Bensinstasjon, Dagligvare, Dyrepensjonat, Handel

   Kriterium #2020: Det er presisert i veiledning hva som menes med tilsatt mikroplast.

   Tannlegekontor

   Kriterium #1082: Kriterietekst og veiledning er justert så det samsvarer bedre med kravene i forurensningsforskriften.   Fjerning/flytting av enkeltkriterier

   I oversikten under vises alle enkeltkriterier (#ID) som ble enten fjernet eller flyttet i løpet av januar 2022.
   I tillegg utgikk hele kriteriesettet Borettslag (ingen sertifiserte virksomheter). Det innebærer at borettslag ikke lenger kan bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

   Noen kriterier tilhører flere bransjer. Kun hovedbransje / mest aktuelle kriteriesett er oppført i oversikten.

   Kriterier som er fjernet ↓

   KRITERIESETT

   KRITERIE-ID SOM FJERNES

   Aktivitetsbasert reiseliv

   1449

   Aktivitetsbasert reiseliv

   1473

   Alpinanlegg

   1157

   Alpinanlegg

   1166

   Alpinanlegg

   1170

   Alpinanlegg

   1171

   Alpinanlegg

   1172

   Alpinanlegg

   1173

   Alpinanlegg

   1143

   Alpinanlegg

   1144

   Alpinanlegg

   1145

   Alpinanlegg

   1152

   Anleggsgartner

   974

   Anleggsgartner

   976

    

   Anleggsgartner

   954

   Badeanlegg og bassengbad

   2058

   Badeanlegg og bassengbad

   2056

   Bakeri

   502

   Begravelsesbyrå

   1843

   Begravelsesbyrå

   1845

    

   Bensinstasjon

   676

   Bensinstasjon

   688

   Bensinstasjon

   695

   Bensinstasjon

   669

   Betongvareindustri

   409

   Betongvareindustri

   403

   Bibliotek

   905

   Bibliotek

   908

   Bilforhandler

   1928

   Bofellesskap innen omsorg

   1563

   Boligbyggelaget som boligbygger

   1709

   Boligbyggelaget som boligbygger

   1711

   Boligbyggelaget som boligbygger

   1719

   Boligbyggelaget som boligbygger

   1708

   Boligbyggelaget som forretningsfører

   1724

   Borettslag

   1189

   Borettslag

   1195

   Borettslag

   1197

   Borettslag

   1201

   Borettslag

   1205

   Borettslag

   1206

   Borettslag

   1208

   Borettslag

   1207

   Brann- og feiervesen

   1642

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1779

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1780

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1781

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1782

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1783

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1785

   Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

   1786

   Dyrepensjonat

   1114

   Dyrepensjonat

   1119

   Dyrepensjonat

   1116

   Dyrepensjonat

   2012

   Dyrepensjonat

   1110

   Enkle overnattingssteder

   639

   Enkle overnattingssteder

   1998

   Frisør

   242

   Frisør

   249

   Frisør

   251

   Frisør

   1939

   Frisør

   248

   Galvanisk bedrift

   1274

   Gjenvinningsbedrift

   882

   Gjenvinningsbedrift

   884

   Gjenvinningsbedrift

   2001

   Grønne arrangement

   1228

   Grønne konferanser

   1825

   Havner

   1673

   Hjemmebaserte tjenester

   1424

   Hotell m/frokost

   82

   Idrettsanlegg

   818

   Idrettsanlegg

   1041

   Iskremfabrikk/meieri

   151

   Iskremfabrikk/meieri

   146

   Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

   1368

   Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

   1842

   Kjøpesenter

   1880

   Kjøpesenter

   1886

   Kjøttbearbeidende industri

   167

    

   Legekontor/legevakt/ helsestasjon

   1178

   Legekontor/legevakt/ helsestasjon

   1180

   Organisasjon

   1334

    

   Plastindustri

   655

   Pukk- og grusverk

   606

   Pukk- og grusverk

   609

   Pulverlakkering

   2032

    

   Rederi – innenriks

   1581

   Rederi – innenriks

   1582

   Rederi – innenriks

   1607

   Rørlegger

   516

   Rørlegger

   1972

   Skade- og lakkverksted

   1930

   Skade- og lakkverksted

   1931

   Sykehjem

   743

   Sykehjem

   745

   Sykehjem

   747

   Sykehjem

   752

    

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   228

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   229

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   2000

    

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   220

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   227

   Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel

   237

   Tannlegekontor

   1071

   Tannlegekontor

   1075

   Tannlegekontor

   1076

   Tannlegekontor

   1080

   Tilrettelegger for friluftsliv

   1295

   Trafikkskole

   368

   Trafikkskole

   370

    

   Trebearbeidende industri

   1109

   Trebearbeidende industri

   53

   Vaskeri

   308

   Veitransport

   2003

   Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

   419

   Kriterier som er flyttet til idébank ↓

   KRITERIESETT

   KRITERIE-ID SOM FLYTTES TIL IDÉBANK

   Kjøpesenter

   574

   Bibliotek

   909

   Bilforhandler

   1927

   Kirkelig fellesråd og Gravferdsmyndighet

   1386

   Sykehjem

   753

   Veitransport

   356

   Catering og storkjøkken

   800

   Hotell m/frokost

   94

   Frisør

   252

   Aktivitetsbasert reiseliv

   2037

   Organisasjon

   1133

   Kjøpesenter

   1882