Enkeltkriterier og justeringer 2019-2020

Flere bransjer

Lansert 25. juni 2020.

KriteriesettHovedendringer
Bilpleie, Apotek, Frisør, Butikk, Bensinstasjon, Dagligvare, Dyrepensjonat, Hotell m/frokost

ID 2020 og 2043: Presisert i veiledning og mal at kravet gjelder tilsatt mikroplast, ikke sekundær mikroplast.

Rederi

ID 1575: Rettet gyldighetskravet for helseerklæringer.

Felleskriterier

ID 40: Endret kildesorteringsinnstruksmalene iht. de nye avfallssymbolene som ble lansert i mars 2020.

Gjenvinningsbedrift

ID 2006: Kriteriet om industrivern ble lagt til «Gjenvinningsbedrift». Bakgrunnen er at virksomheter som sorterer avfall ble omfattet av forskriften om industrivern i desember 2019.

Restaurant, Enkle serveringssteder, Kantine, Enkle overnattingssteder, Hotell m/ frokost

ID 118: Presisert veiledningen til å også omfatte engangsartikler til take-away. Dette er et gyldig unntak fra kravet om å ikke benytte engangsartikler til matservering, så lenge engangsartikler kun gis ut til kunder som tar mat og drikke med seg og ikke som standard til alle kunder.

Grunnskole/SFO

ID 14 og ID 2118 (ny): ID 14 om kjemikaliehåndtering og sikkerhetsdatablader er fjernet fra grunnskolekriteriene og erstattet med et nytt kriterium med veiledning tilpasset grunnskoler.

Hotell m/frokost

ID 91 og ID 2043: Kriteriene om såpe/sjampo er slått sammen, så ID 91 avpubliseres.

ID 2045: Kriteriet er avpublisert.

Byggeier

ID 27: Bruk av mineralolje til oppvarming. Kriterietekst og veiledning er justert i henhold til gjeldende forskrift.

Bilpleie, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Bilforhandler

ID 1924: Kriteriet avpubliseres da det vurderes som overflødig.

 


Flere bransjer

Lansert 17. desember 2019

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 1949 om risikovurderinger: Presisering av hva som menes med indre og ytre miljø.

ID 1944 om oversikter over HMS lover: Oppdatert veiledning og fjerning av eksempelmal.

ID 9 om vernerunder: Presisert dokumentasjonskrav.

Byggeier

ID 1051 om radongass i bygg: Justert og tydeliggjort veiledning.

Anleggsgartner

ID 964 om vanning av skøytebaner ble stoppet. Ikke relvant for de fleste

ID 1360 om vanning av grøntarealer ble presisert.

Bilforhandler, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Veitransport, Hjemmebaserte tjenester, Grafisk bedrift, Grunnskole/SFO, Videregående skole/Folkehøyskole, Hotell, Legekontor/Legevakt/Helsestasjon, Renholdsbedrift, Sykehjem, Tannlegekontor, Bofellesskap innen omsorg, Byggentreprenør, Malermester, Rørlegger, Trebearbeidende Industri, Maskinentreprenør, Ventilaskons-, kulde- og varmepumpearbeid, Byggeier, Elektrisk installasjonsarbeid

Det ble utarbeidet veiledningstekster for både virksomhet og sertifisør for samtlige kriterier i kriteriesettene til venstre.

Kantine og Renholdsbedrift

Kriteriesettene ble knyttet til krav ID 46 om bedriftshelsetjeneter.

Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel Veitransport Maskinentreprenør Gjenvinningsbedrift

Presisert krav relatert til trasport av farlig avfall og farlig gods i ID 338 og ID 2050.

Risikobransjer

ID 304 og ID 432 om farlige kjemikalier: Presisert hva som etterspørres og hvordan det dokumenteres.

Ekstern veiledning (nanolearning) er oppdatert.

Byggentreprenør

ID 2031 om oppsamling av avskrap ved vedlikehold av utendørsflater ble knyttet til byggentreprenør.

Tilrettelegger for friluftsliv

ID 1286 ble oppdatert, og viser nå til Miljødirektoratets nyeste veileder for miljøvennlig friluftsliv.

Hotell m/ frokost

ID 91 ble revidert for å samsvare med ID 117. Andelen miljømerkede såper og sjampoer skal også være på 75%, tilsvarende kravet for rengjøringsmidler. Veiledningen er også presisert for å skille mellom miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører.

Administrerende transportselskap

Målgruppebeskrivelsen for kriteriesettet er tydeliggjort.

ID 376 har fått justert veiledninger for å bedre vise bruk av mal.

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere

ID 1788 om bedriftshelsetjeneste har blitt endret slik at ansvarsforholdet mellom sentral og løyvehaver er mer balansert.

ID 1775 om CO2 krav til drosjer er justert og skjerpet i henhold til nye WLTP-målinger og modenhet i markedet.

ID 1774 om CO2 krav til spesialtilpassede drosjer har fått justert veiledning.

 


Flere bransjer

Lansert 21. juni 2019.

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 2019 om engangsartikler: Veiledningen er forbedret (blant annet mer informasjon om bionedbrytbart materiale).

ID 1945 om miljøpolicy og mål: Justert kriterietekst og forbedret veiledning for å tydeliggjøre sammenhengen mellom miljøpolicy og mål på helse, miljø og sikkerhet.

Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Betongvareindustri, Glassbearbeidende industri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Gjenvinningsbedrift, Anleggsgartner, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Kjøttbearbeidende industri, Brann- og feiervesen, Havner, Bilforhandler, Bilpleie, Mekanisk verksted, Veitransport, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 43 og ID 175 om oljeholdig avløpsvann er slått sammen. Kravene knyttet til kriteriene er tydeliggjort.

Kirkelig fellesråd og gravferdsmydighet

ID 1416 om krematorier er konkretisert og veiledning lagt til.

Kjøttbearbeidende industri, Iskremfabrikk/Meieri

ID 304 om substitusjonsplikten og ID 432 om helse- og miljøfarlige stoffer er lagt til disse bransjene.

Gjenvinningsbedrift

ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen og ID 874 stoppes.

Maskinentreprenør

ID 338 om transport av farlig gods og ID 2050 om transport av farlig avfall er lagt til bransjen.

ID 44 om utslippstillatelser er presisert og veiledningen forbedret.

ID 457 om inngrep som negativt kan påvirke miljø eller kulturminner er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeentreprenør

ID 918 stoppes. ID 457 om inngrep som kan påvirke miljø eller kulturminner negativt er presisert og veiledningen forbedret.

Byggeier, Barnehage, Idrettsanlegg, Grunnskole/SFO, Videregående skoler

ID 2035 om alternativer til plastdekke på uteområder er presisert og lagt til Grunnskole/SFO og Videregående skoler

Malermester

ID 63 stoppes pga. av foreldelse.

Galvanisk bedrift, Pulverlakkering, Mekanisk verksted

ID 1264: Lenke til nytt og oppdatert faktaark om miljøaspekter ved kjemisk /elektrolytisk overflatebehandling er opprettet og kriteriet er lagt til mekansik verksted.

Kantine, enkle overnattingssteder

ID 627: Kriteriet er lagt til kantine og fjernet fra enkle overnattingssteder.

Grunnskole/SFO, Videregående skole/folkehøgskole, Barnehage

ID 754 om miljørettet helseven: Veiledningsteksten er presisert, og presisering om meldeplikt for frivillige skoler er lagt til.

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Vaskeri, Mekanisk verksted, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Renseri, Pukk- og grusverk, Plastindustri, Bensinstasjon, Grafisk bedrift, Stoppmøbelindustri, Gjenvinningsbedrift, Byggentreprenør, Grunnskole / SFO, Videregående skole / folkehøgskole, Dyrepensjonat, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Iskremfabrikk/meieri, Galvanisk bedrift, Begravelsesbyrå, Bofellesskap innen omsorg, Kjøttbearbeidende industri, Bilverksted, Skade- og lakkverksted

ID 48 om førstehjelpskurs: kriterieteksten og veiledningsteksten er presisert.

Byggeier

ID 1982 om oversikt over bygg i sertifiseringen.

Apotek, Butikk

ID 429 om produktenes miljøprofil.

Trafikkskole

Generell rydding i bransjekriteriesett. ID 367 og ID 369 slettes da de ikke lenger oppfattes som relevante. Øvrige kriterier har fått utarbeidet veiledning.

Bakeri

ID 162 om registrering av energiforbruk: Lagt til «Baker» mens ID 505 da slettes.

Kjøpesenter, Elektrisk installasjonsarbeid, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Murmester, Bilpleie, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Bilforhandler

ID 1266, ID 468, ID 203 om registrering av energiforbruk: slettes da de ivaretas av enten ID 1054Byggeier eller ID 22Leietaker.


Flere bransjer

Lansert 20. mars 2019.

KriteriesettHovedendringer
Felleskriterier

ID 1947 om miljøfyrtårnansvarlig. Presisering knyttet til dokumentasjon og krav om tilstrekkelig frigjort tid til å utføre oppgavene som følger med ansvaret.

ID 1950 om rutine knyttet til avvik. Presisering av innholdet i kriteriet for oppfylelse av lovkrav.

ID 9 om vernerunder. Presisering av frekvens.

ID 1953 om idèbank arbeidsmiljø. Skriftlig dokumentert gjennomgang lagt til i kravet.

ID 1956 om miljømerkede produkter. Nå kun krav om statistikk. Krav om påvirkning knyttet til leverandørs oversikt over miljømerkede produkter er tatt bort. Presisert i veiledning.

ID 29 angående reising. Justert til å omhandle noe større målgruppe.

ID 2019 om engangsartikler. Presisering av hvem kriteriet gjelder for.

ID 34 om innkjøp av personbiler. Skriftlig behovsvurdering skal legges ved når nullutslippskjøretøy ikke er valgt. Utfyllende veiledning m.t.p. overgang til WLTP.

ID 1794 om innkjøp av varebiler. Skrift behovsvurdering lagt til. Utfyllende veiledning.

Byggeier

ID 1053 om måling av vannforbruk. Presisering av målefrekvens i veiledning.

ID 1051 om radongass. Presisering i veiledning angående bakgrunn, målefrekvens, målgruppe m.m.

ID 1960 om energiattest. Presisering av at det gjelder kun ved salg og utleie.

ID 1049 om sykkel og dusjmuligheter. Krav om dusjmuligheter for alle i bygget fjernes.

ID 1964 om informasjon om kollektivtilbud. Stoppes.

ID 1068 om fettutskiller. Stoppes siden det er ivaretatt gjennom relevante bransjekriterier.

ID 23 om energimerking. Presisering av hva som er kravet. Oppdaterte veiledninger.

ID 27 om fossile oppvarminskilder. Presisert veiledning.

Maskinentreprenør og byggentreprenør

ID 458 og 919 om forurenset grunn i tiltaksområdet stoppes.

ID 457 om naturverdier og kulturminner. Endret slik at det også omfatter relevant informasjon fra ID 458. Veiledning til virksomhet og sertifisør er justert for å presisere hva som etterspørres

Bransjer som håndterer farlige kjemikalier («risikobransjer»)

ID 990 og 861 om farlige kjemikalier og ID 1846 om substitusjonsvurderinger og stoppes.

Kravene fra disse kriteriene blir omfattet av ID 304 om substitusjonsvurderinger av farlige stoffer og ID 432 om krav relatert til REACH-regelverket og den norske prioritetslisten.

Kravene i ID 304 og 432 er blitt presisert og veiledning forbedret. begge kriteriene knyttes til følgende bransjer:

Bilpleie, Trebearbeidende industri, Mekanisk verksted, Elektrisk installasjonsarbeid, Betongvareindustri, Malermester, Ventilasjons/Kulde og varmepumpearbeid, Maskinentreprenør, Rørlegger, Glassbearbeidende industri, Murmester, Pukk- og grusverk, Plastindustri – Termoplast, Bensinstasjon, Idrettsanlegg, Stoppmøbelindustri, Byggentreprenør, Alpinanlegg, Pulverlakkering, Galvanisk bedrift, Bilverksted, Skade- og lakkverksted, Vaskeri, Renseri, Renholdsbedrift, Grafisk bedrift, Begravelsesbyrå, Brann- og Feiervesen.

Brann- og feiervesen

ID 1628 om PFOS/PFOS-relaterte forbindelser i brannskum. Delen om substitusjonsvurderinger er skilt ut i eget kriterium (ID 304, se over). Veiledning til virksomhet og sertifisør er presisert.

Grønne arrangement

ID 1754 om substitusjonsvurderinger stoppes. Ikke relevant for de fleste arrangementene.

Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel

ID 235 om miljørisikoanalyser iht. tanklagringsforskriften er utvidet og omfatter nå også beredskapsplaner iht. storulykkeforskriften.

Grunnskole / SFO, videregående skole / folkehøgskole, barnehage

ID 1000 og 1983 stoppes.

ID 754 om miljørettet helsevern knyttes til Barnehage og alle skoler som har krav om godkjenning iht. forskrift om miljørettet helsevern. Det er i kriteriet med veiledning blitt presisert hva som er gyldig godkjenningsbevis.

Malermester

ID 73 er blitt justert til å omfatte flere formål enn kun støvbinding for å redusere mengder malingsavfall. Veiledning for virksomhet og sertifisør er blitt utarbeidet.

Veitransport

ID 338 er endret slik at kriteriet kun omfatter transport av farlig gods. Krav relatert til transport av farlig avfall, som ivaretas i avfallsforskriftens kapittel 11, fremkommer av et nytt kriterium i veitransportkriteriesettet.

Kjøpesenter

ID 1886 om fettutskillere er blitt presisert og veiledningen forbedret.

Ventilasjons/kulde og varmepumpearbeid

ID 2015 er justert for å være i samsvar med endringer i regelverket, som gyldighet på f-gass sertifikatene regler knyttet til import og eksport av HFKer.

Bilpleie, apotek, frisør, butikk, bensinstasjon, dagligvare, dyrepensjonat

I ID 2020 om mikroplastholdige produkter er listen over innholdsstoffer som regnes som mikroplast blitt utvidet.

Administrerende transportselskap

ID 376 om dokumentasjon om miljøvennlig drift. Eksempel på mal er utarbeidet til veiledning.

Renholdsbedrift

ID 1856 om offentlig godkjent renholdsbedrift. Presisering om at alle virksomheter som sertifiseres som renholdsbedrift må være registrert i Arbeidstilsynets register for offentlig godkjente renholdsbedrifter.

Bilforhandler

ID 195 angående kunnskap om biler og miljø. Stoppes.