Bransjekriterier på høring

Revisjoner av bransjekriterier andre kvartal 2017

Havnevesen og Rederi - innenriks

Stiftelsen Miljøfyrtårn har dette kvartalet glede av å lansere reviderte kriterier til Rederi - innenriks og Havnevesen. Rederiet Eidsvaag AS har vært med i prosjektgruppen for å utvikle kriteriet og er det første rederiet som er sertifisert på de reviderte kriteriene.

Rederi - innenriks inneholder både kriterier til selve rederikontoret og fartøyene/båtene de har i drift. Miljøtiltak implementeres og bransjekriterier oppfylles først på rederikontoret (hovedkontoret). Miljøtiltak/rutiner implementeres deretter på fartøyene/båtene og dokumenteres i eksisterende IMS Manual (Integrated Management System Manual, fartøyenes HMS manual) ved sertifisering.

Rederier skal benytte egne systemer for klima- og miljørapportering på konsernnivå basert på mal fra Miljøfyrtårn. Det vil si at standard digital klima- og miljørapport ikke skal benyttes for rederier.

Miljøpolicy - Felles kriterier ID 1945

I 2016 ble det i klima- og miljørapporten lagt til en ny indikator; Miljøpolicy. Det tilhørende kriteriet id 1945 er i mai blitt revidert tilsvarende. Og lyder nå som følger:

"Virksomheten skal fastsette miljøpolicy og mål for helse, miljø og sikkerhet. Dokumenteres i virksomhetens miljøledelsessystem, eller under handlingsplan i Miljøfyrtårns årlige klima- og miljørapport."

Hensikten med at virksomheter nå skal årlig dokumentere sin Miljøpolicy er for å synliggjøre virksomhetens og ledelsens overordnede prinsipper og forpliktelser i forhold til indre og ytre miljø.

Offentliggjøring av klima- og miljørapport - Felles kriterier ID 7

Nytt er også at klima- og miljørapporten nå skal offentliggjøres.

Med dette menes at årlig Klima og miljørapport skal gjøres tilgjengelig for allmennheten, kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Enten ved å gjøre Klima- og miljørapporten tilgjengelig på virksomhetens egen nettside, eller at det skrives på nettsiden at den tilgjengelig gjøres ved forespørsel fra allmennheten, kunder eller leverandører.

Kriteriesett

Endringsdato

Oppsummerte hovedendringer

Felles kriterier  04.05.2017 Se egen nyhetssak. Revidert ID 1945 og ID 7, hhv. lagt til miljøpolicy samt offentliggjøring av klima- og miljørapport.
Byggeier  15.05.2017 Et nytt kriterium ID 1982. Justert etter innspill fra nettverket. Presisering av hvordan holde oversikt over eiendommene/ bygningsmassen.
Bensinstasjon  15.05.2017 Justert som en del av utvikling av kriteriesett til Bilpleie. 5 kriterier stoppet, 1 ny ID vedrørende substitusjon.
Bilverksted  15.05.2017 2 nye kriterier fokus på substitusjon samt kontroll på kjemikalier (ID 990 og 432). Stoppet 2 kriterier ID 170 og 198. Justert som en del av utvikling av kriteriesett til Bilpleie.
Havnevesen  09.04.2017 Havna skal legge til rette for LNG-teknologi samt gi rabatt på anløpsavgift for ESI-registrerte båter.
Rederi - innenriks  09.04.2017 Se egen nyhetssak. Rederiene skal utarbeide egen klima- og miljørapport basert på mal fra Miljøfyrtårn, holde oversikt over CO2-, SOx- og NOx-utslippene samt sette inn tiltak for å redusere dem. Fokus på ny LNG-teknologi i båtene, samt drivstofføkonomisk seiling.
Skade- og lakkverksted  15.05.2017 2 nye kriterier med fokus på substitusjon samt kontroll på kjemikalier (ID 990 og 432). Stoppet 4 kriterier ID 170, 198, 1935 og 43. Justert som en del av utvikling av kriteriesett til Bilpleie.

 

Spørsmål vedrørende endringene og de reviderte kriteriene kan stilles til anne.kristin@miljofyrtarn.no.