Om sertifisøren

I Miljøfyrtårn-ordningen sertifiserer sertifisøren virksomheten på vegne av sertifiseringsmyndigheten, og er slik en uavhengig 3. parts kontrollør.

Sertifiseringsmyndigheten er lagt til kommunen eller unntaksvis fylkeskommunen der virksomheten er lokalisert.

Alle sertifisører må ha gjennomført Miljøfyrtårns sertifisørkurs i forkant av oppdrag. Private sertifisører må ha skriftlig avtale med kommunen de sertifiserer på vegne av. Sertifisører som ikke er kommunalt/fylkeskommunalt ansatt må ha etablert egen virksomhet, registrert i Brønnøysund.

Sertifisørene følges tett opp av Stiftelsen Miljøfyrtårn, men det er sertifisøren som på uavhengig basis besitter myndigheten til å godkjenne en virksomhet i henhold til de fastlagte sertifiseringskriteriene.

Sertifisørens rolle

Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene og at de riktige bransjekriteriene er anvendt, samt at Miljøfyrtårns retningslinjer er oppfylt. Sertifisør godkjenner en virksomhet for en tre-årsperiode og utsteder dokumentasjon (formelt sertifikat) med gyldighetsperiode.

Sertifisørens oppgave

Når konsulent og virksomhet har gjennomgått gjeldende sertifiseringskriterier og fylt ut miljøkartlegging i Miljøfyrtårnportalen, får sertifisøren beskjed fra konsulent, kommunekoordinator eller virksomheten selv om at virksomheten er klar for sertifisering (eller resertifisering). Sertifisør er med sin erfaring og kunnskap i en god posisjon til å inspirere virksomheten ved å spre gode idéer, men dersom virksomheten tydelig ikke er klare for sertifisering, skal sertifisør utsette sertifiseringen i samråd med virksomheten, og ikke gå inn i rollen som konsulent.

Forutsetningen for å gjøre et godt arbeid som sertifisør, er innsikt i bransjen virksomheten opererer i, kunnskap om miljøtema, og grundig kjennskap til bransjekriteriene som benyttes. I tillegg er det viktig å vite hvordan Miljøfyrtårns verktøy fungerer. Skriftlige dokumentasjon i Miljøfyrtårnportalen gjør sertifisøren i stand til å forberede sertifiseringen, så det er viktig at sertifisør får tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen i god tid før sertifiseringsmøtet.

Samspillet mellom virksomhet, konsulent og sertifisør er av vesentlig betydning for en friksjonsfri sertifisering. Sertifisør skal forberede seg godt til møtet, og gjerne merke av i forkant hvilke punkter som kan kontrolleres spesielt. Han eller hun skal også være klar for å følge opp eventuelle interessante emner som blir belyst under besøket. Dersom det hersker tvil rundt dokumentasjon, definisjon av sertifiseringsobjekt eller valg av bransjekriterier, må dette tas opp med virksomhet/konsulent på forhånd. Partenes lojalitet til rammene og retningslinjene i Miljøfyrtårn er en selvfølge. Ved tvil skal Stiftelsen Miljøfyrtårn konfereres.

Hovedsertifisør

For å kunne sertifisere selve hovedkontoret til en kommune eller et konsern som benytter hovedkontormodellen, må sertifisør være kvalifisert og gjennomføre kurs som hovedsertifisør.

Dersom du ønsker å bli hovedsertifisør, ta kontakt med arne@miljofyrtarn.no.

Habilitetshensyn

Stiftelsen Miljøfyrtårn stiller konkrete krav til habilitet, i stor utstrekning fundert på prinsipper for revisjon som beskrevet i ISO 19011. Hensikten er å sikre upartiskhet ved revisjon og revisjonskonklusjonenes saklighet. 

For å opprettholde habiliteten, skal kommunalt/fylkeskommunalt ansatte sertifisører ikke sertifisere kommunale/fylkeskommunale enheter og enheter der egen arbeidsgiver har eierskapsinteresser. Sertifisør kan ikke sertifisere virksomheter der den som skal revideres har et nært slektskap med eller er i nært bekjentskapsforhold til sertifisøren. En konsulent som også innehar rollen som sertifisør kan ikke sertifisere en virksomhet der vedkommende tidligere har vært konsulent, eller der noen fra firmaet han eller hun er ansatt i, har vært konsulent – og omvendt.

Ved klager på sertifisør, sertifiseringsgrunnlag eller andre forhold knyttet til sertifiseringen, kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn.