Tips kategori: Bank og finans

Science based target for finans

Tiltak:

Utvikle et Science Based Target på linje med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet.

 

Fakta/informasjon:

Science Based Target (SBT) er klimamål som er på linje med Parisavtalen, som skal hjelpe næringslivet med å kutte de utslippene som er nødvendig for å nå 1,5-gradersmålet. SBT er et samarbeid mellom CDP, WWF, FNs Global Compact og World Resources Institute. Det er et internasjonalt samarbeid som stadig flere selskaper forplikter seg til, også innen bank og finans.

Veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen (EY 2019) har en visjon om at næringen i 2030 «skaper verdier og bidrar til grønn konkurransekraft» gjennom å finansiere, forvalte og forsikre med kunnskap og klima». I norsk finansnæring er det kun noen få av de store virksomhetene som har forpliktet seg til å utvikle et Science Based Target.

 

Les mer:

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv, EY (2019)

Science based targets for finansnæringen

Flaskefond

Tiltak:

  • Bli medlem av Flaskefond, en bedrift som henter panteflasker hos virksomheter og bruker panten til å støtte klimavennlige oppstartsbedrifter.

 

Les mer:

Krav til nydyrking og utbygging

Tiltak:

Unngå å gi lån til eller investere i bedrifter som er involvert i nedbygging eller oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne.

 

Fakta/informasjon:

Dype myrer er naturtypen med størst karbonlagringsevne, og mange millioner tonn karbon er lagret i norske myrer. Dette karbonet er lagret gjennom tusenvis av år, men drenering av myr på grunn av nedbygging, nydyrking og torvuttak fører til at karbonet brytes ned og slippes ut i atmosfæren. Derfor er det et viktig klimatiltak å sørge for at myr- og torvområder ikke ødelegges. Myrer har i tillegg mange viktige økologiske funksjoner; de er levested for en rekke arter, de fungerer som viktige rasteplasser for mange trekkfugler, de har stor vannlagringskapasitet som bidrar til flomdemping og tørkemotstand, og de renser vann. Likevel har vi ødelagt en tredjedel av all myra i Norge. Derfor bør banker og finansinstitusjoner i hovedsak unngå å investere i virksomheter som bidrar til ytterligere ødeleggelse av myr.

 

Les mer:

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!

Krav til oppdrettsnæringen

Tiltak:

Still krav om at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer bruken av soya i laksefôret.

 

Fakta/informasjon:

Soyaproduksjon er etter kvegdrift den nest viktigste årsaken til avskoging i Sør-Amerika. Etterspørselen etter soya til dyrefor har økt kraftig de siste tiårene, og dette utgjør en betydelig trussel mot regnskogen. Avskoging av tropisk skog fører med seg store klimagassutslipp, tap av biomangfold og forurensning av vann, og det går på bekostning av landområdene og rettighetene til urbefolkninger. I Norge er oppdrettsnæringen den næringen som bruker mest soya, og det aller meste er importert fra Brasil. Denne næringen har derfor et spesielt ansvar for å finne alternativer til soya. Finansinstitusjoner bør kreve at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer soyaforbruket og/eller støtter forskning på alternativer til soya i fôrproduksjonen.

 

Les mer:

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!

Krav til valg av bank

Tiltak:

  • Krev at din bank anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil.
  • Bytt bank dersom dere er misfornøyde med bankens miljøprofil og samfunnsansvar.
  • Etterspør grønne lån, fond og obligasjoner og forsikringsprodukter fra bank og forsikringsselskap.

 

Fakta/informasjon:

Banker og finansinstitusjoner har stor påvirkningskraft fordi de velger hvilke selskaper de gir lån og i hvilke selskaper de investerer egne og kundenes penger. Dermed har banker og finansinstitusjoner makt til å bidra til grønn omstilling hos alle bransjer gjennom å flytte kapital til grønne løsninger og bort fra miljøskadelige prosjekter. Som kunde av en bank kan man derfor kreve at banken tar samfunnsansvar, og har en tydelig miljøpolicy. Denne bør referere til bankens utlåns- og investeringsvirksomhet, og ikke bare bankens egne direkte miljøpåvirkninger. Bankene bør oppfordres til å innføre bærekraftskriterier i beslutningsmodellene sine, og å vektlegge disse like mye som de tradisjonelle finansielle kriteriene (betalingsevne og kvalitet på sikkerhet). Miljøfyrtårnsertifiserte banker skal ha rutiner for å ivareta miljøaspektene rundt bankens investeringer, så hvorvidt en bank er sertifisert eller ikke kan inngå i vurderingen av bank.

 

Les mer:

Etisk bankguide

Tempo på grønn omstilling i norsk næringsliv (EY, 2019)

 

Takk til Framtiden i våre hender for tipset!