Sertifiseringsmyndighet

Innenfor Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringssystem er sertifiseringsmyndigheten delegert til kommune, fylkeskommune eller region, slik at Miljøfyrtårn ivaretas som en tredjeparts sertifiseringsordning.

Sertifisør sertifiserer på vegne av sertifiseringsmyndigheten, som også utsteder sertifikatet, etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer. Retningslinjene fastslås av Stiftelsen Miljøfyrtårn, som også utformer sertifiseringskriterier og administrerer ordningen.

Kommunen, fylkeskommunen eller regionen velger selv sitt ambisjonsnivå når det gjelder Miljøfyrtårn, men en forutsetning for å kunne fungere som sertifiseringsmyndighet og dele ut diplom, er å ha fattet et politisk vedtak om å være med i ordningen, samt betale lisens.

Det skal videre utpekes en miljøfyrtårnkoordinator som har ansvar for å ordne det praktiske rundt diplomsignering og -utdeling. Les mer om miljøfyrtårnkoordinators rolle. 

Kommunen, fylkeskommunen eller regionen skal sikre sertifisørkapasitet, og at en virksomhet som behøver sertifisør får tilgang på dette innen rimelig tid. Det kan gjøres på en av følgende måter:

  • Ha egne ansatte som også er sertifisører. De må ha gjennomført kurs og være godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn.
  • Tillate å bruke sertifisører fra andre kommuner eller private foretak.

Når det gjelder sertifisering av egne enheter, for eksempel dersom kommunen, fylkeskommunen eller regionen velger å benytte hovedkontormodellen, kan man ikke stå som sertifiseringsmyndighet for egen enhet. Derfor må alternativ myndighet benyttes, for eksempel annen kommune enn der enheten er lokalisert.

Alle som skal fungere som sertifisør må være kurset og godkjent av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Offentlighet og innsyn

Dokumentasjon som tilføres kommunen til bruk under sertifisering, omfattes som en hovedregel av allmennhetens innsynsrett (jfr Offentleglova).

Dokumentasjon som er lastet opp i Miljøfyrtårnportalen, og som ikke er lastet opp som del av sertifiseringsunderlaget, omfattes ikke av Offentleglova.

Dersom allmennheten ønsker innsyn i en sak, skal virksomheten (eier av dokumentasjonen) gjøres oppmerksom på dette og gis anledning til å reservere seg mot slikt innsyn. Offentleglova gir anledning til dette dersom dokumenter inneholder drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Av hensyn til den som opplysningene angår, er slike opplysninger unntatt offentlighet.

Lisens for kommune, fylkeskommune eller region

Lisens faktureres årlig. Dersom to eller flere kommuner inngår et formelt samarbeid om Miljøfyrtårn, kan det løses en regionlisens. Forutsetning er skriftlig avtale mellom kommunene om hvordan de skal organisere miljøfyrtårnarbeidet. Dersom det i en region er inngått skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, faktureres samlet regionlisens tilsvarende 60 % av summert kommunelisens.

Fra 01.01.19 gjelder følgende satser:

InnbyggertallPris
Inntil 4.999
3000,-
5.000 - 19.999
5 900,-
20.000 - 49.999
9 300,-
50.000 - 99.999
12 300,-
Over 100.000
15 500,-