Sertifiseringsmyndighet

Stiftelsen Miljøfyrtårn har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til kommunene. Det innebærer at det er den enkelte kommune som har myndighet til å sertifisere og deretter utstede sertifikater til andre kommuners enheter og til private virksomheter, etter de til en hver tid gjeldende retningslinjer.

Kommunene har også et ansvar for å følge opp de sertifiserte virksomhetene, og det skal utpekes en person som er ansvarlig miljøfyrtårnkoordinator i hver kommune. Dette ansvaret gjelder også for egne kommunale virksomheter eller andre virksomheter i kommunen, som av habilitetsgrunner er sertifisert av andre.

For å gjøre systemet lett anvendelig for kommunen, er det lagt opp til en så fleksibel ordning som mulig med tanke på valg av sertifisør. Den enkelte kommune kan knytte til seg sertifisører fra andre organisasjoner enn egen kommune (bydeler i Oslo) til å utføre den enkelte sertifiseringen. Det eneste krav som stilles er at sertifisøren har tilbørlig miljøfaglig kompetanse og er godkjent miljøfyrtårnsertifisør, gjennom å ha gjennomført sertifisørkurs i regi av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Denne lista definerer punktvis hvem som kan benyttes som sertifisør:

 • Person i egen kommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 • Person i nabokommune med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 • Person i interkommunalt selskap med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 • Person i fylkeskommunen med miljøfaglig kompetanse og som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 • Miljøsjefer i EMAS-/ ISO 14001-/ Miljøfyrtårn-virksomheter som er kvalifisert miljøfyrtårnsertifisør
 • Person fra et firma som en eller flere kommuner har inngått skriftlig avtale med om oppfølging av Miljøfyrtårn


Utsetting av arbeidet med sertifisering og resertifisering

Selv om sertifiseringsmyndigheten ikke kan settes ut, kan enkeltkommuner eller kommuner i en region i enkelttilfeller eller på permanent basis, sette bort sertifiserings- eller resertifiseringsarbeidet. Dette kan gjøres ved kjøp av sertifiseringstjenester fra et firma eller fra en annen kommune/fylkeskommune, som da sertifiserer på vegne av opprinnelseskommunen. Slike tilfeller skal stadfestes gjennom skriftlige avtaler.

For kommunale virksomheter skal sertifiseringsmyndighet settes bort til annen kommune, en fylkeskommune eller til et annet kommunalt organ, et interkommunalt organ etablert for dette formål, et IKS, eller kommunalt eid AS, som det vil være naturlig å gi en slik oppgave til, for eksempel en kommunerevisjon. Slike tilfeller skal være dokumentert gjennom skriftlige avtaler som godkjennes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Ved utvelgelse av sertifisører forutsettes det at generelle habilitetsregler legges til grunn (Forvaltningsloven kap II. § 6).

Miljøfyrtårnkonsulenten bistår virksomheter med å gjennomføre miljøkartleggingen, som er en viktig del av prosessen frem mot sertifisering. Et firma kan ha konsulentoppdrag og sertifisøroppdrag på samme tid, men oppdragene må være i forskjellige virksomheter. Det gis anledning til å søke Stiftelsen Miljøfyrtårn om at en person innehar rollen som sertifisør og konsulent samtidig. Følgende kriterier legges til grunn for vurderingen:

 • Konsulenten/sertifisøren må ha vært aktiv i miljøfyrtårnnettverket i minst 2 år
 • Konsulenten/sertifisøren må ha hatt minst 10 virksomheter som har blitt miljøfyrtårnsertifisert
 • En konsulent som ønsker å ha rollen som sertifisør, må delta på sertifisørkurs
 • En sertifisør som ønsker å ha rollen som konsulent, må delta på konsulentkurs
 • Stiftelsen Miljøfyrtårns behov for sertifisørdekning i aktuelle regioner

Offentlighet og innsyn

Dokumentasjon som tilføres kommunen til bruk under sertifisering omfattes som en hovedregel av allmennhetens innsynsrett (jfr Offentleglova). Dette er normalt konsulentrapport, godkjenningsbrev og klima- og miljørapport. All dokumentasjon som er lastet opp i Miljøfyrtårnportalen, og som ikke er lastet opp som del av sertifiseringsunderlaget, omfattes ikke av Offentleglova.

Dersom allmennheten ønsker innsyn i en sak skal virksomheten (eier av dokumentasjonen) gjøres oppmerksom på dette, og gis anledning til å reservere seg mot slikt innsyn. Offentleglova gir anledning til dette dersom dokumenter inneholder drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde. Av hensyn til den som opplysningene angår, er slike opplysninger unntatt offentlighet.


Krav om kommunelisens

For å bli en Miljøfyrtårn-kommune må det fremmes og behandles en politisk sak. Et vedtak må gjøres av formannskapet eller kommunestyret. 

Når det er gjort et vedtak om å bli en Miljøfyrtårn-kommune, skal det utpekes en egen koordinator i kommunen. Kommunen har også ansvar for at det finnes tilstrekkelig sertifisørkapasitet i regionen. Egne sertifisørkurs holdes 2–3 ganger per år. Det holdes også egne kurs for miljøfyrtårnkonsulenter. 

Før private eller offentlige virksomheter kan sertifiseres, må kommunen gå til anskaffelse av en lisens. Det forplikter de til å legge til rette for miljøfyrtårnsertifisering og oppfølging i sin kommune. En slik linsens gjør at kommunen får sertifiseringsmyndighet, både overfor offentlige og private virksomheter. Kommunen kan benytte godkjente sertifisører fra egen organisasjon eller fra andre virksomheter.  I dag har over 300 kommuner lisens

Dersom to eller flere kommuner inngår et formelt samarbeid om Miljøfyrtårn, kan det løses en regionlisens. Før lisensen kan kjøpes må det foreligge en skriftlig avtale mellom kommunene om hvordan de skal organisere miljøfyrtårnarbeidet.

Før virksomheter innenfor en kommune kan sertifiseres, skal kommunen ha kjøpt lisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Kommunen blir fakturert en årlig lisens.

Fra 01.01.19 gjelder følgende satser:

Innbyggertall Pris
Inntil 4.999
3000,-
5.000 - 19.999
5 900,-
20.000 - 49.999
9 300,-
50.000 - 99.999
12 300,-
Over 100.000
15 500,-

Regionlisens

Dersom det i en region er inngått skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner, faktureres en samlet regionlisens tilsvarende 60% av summert kommunelisens.


Miljøfyrtårnkoordinator

I tillegg til å sørge for tilstrekkelig sertifisørkapasitet, må hver enkelt Miljøfyrtårn-kommune oppnevne en egen koordinator, samt informere om denne funksjonen via egen nettside og førstelinjetjeneste. Rollen som Miljøfyrtårnkoordinator kan fylles på mange måter, men det er noen oppgaver som koordinatoren har et særskilt ansvar for: 

 • Gjøre seg kjent med Miljøfyrtårn gjennom å delta på kurs (eksempelvis et sertifisørkurs), studere nettsider og annet informasjonsmateriell fra stiftelsen
 • Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen og funksjoner og oppgaver knyttet til rollen som koordinator i kommunen
 • Gjøre seg kjent med den årlige klima - og miljørapporteringsfunksjonen i Miljøfyrtårnportalen
 • Koordinere og gjennomføre utdeling av miljøfyrtårndipolom til virksomheter som sertifiseres