Påvirke kunder og brukere

Nudging: Fjerne hinder

Identifiser hvilke hinder som står i veien for at personer/virksomheter kan ta mer bærekraftige valg. Innfør tiltak som fjerner hinder. Gjerne i kombinasjon med å belønne det mer bærekraftige valget.

Nudging: Sosiale normer

Nudging: Forhåndsvalg

Bruk opt-out i forhåndsvalg for å få flere til å velge mer bærekraftig.

Nudging: Kommuniser langsiktige fordeler

Kommuniser godt om langsiktige fordeler ved miljøvennlige handlinger, for å kompensere for her-og-nå-bias som vektlegger  kortsiktige fordeler.

Nudging: Metode for bærekraftige valg

Bruk nudging (dulting) for å få flere til å ta bærekraftige valg. Bli inspirert av håndboken laget av NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning):

Gjenbruksguide

Opprett en gjenbruksguide for ulike bydeler i kommunen.

Etablere uteområder for beboerne

Sykehjemmet kan vurdere å etablere uteområder som engasjerer og aktiviserer beboerne, for eksempel krydderhage, frukthage, sansehage eller lignende.

Bonuspoeng til veldedighet

Inngå et samarbeid med en miljø- eller veldedighetsorganisasjon, og la gjestene velge om de vil donere opptjente bonuspoeng til denne organisasjonen.

Gjesteevalueringer

Dersom virksomheten sender ut en evaluering til gjestene etter besøket, bør evalueringen ha et eget felt der den spør om spesifikke tips til hvordan virksomheten kan bli mer bærekraftig. Spør også om hvordan gjesten opplever virksomhetens miljøprofil.

Utstilling av bærekraftige varer

Ha fokus på de mest bærekraftige produktene fra alle butikker i den digitale markedsføringen av senteret, og oppfordre leietakerne til å prioritere sine egne mest bærekraftige varer i markedsføringen.

Markedsføring av miljømerkede varer

Arbeid systematisk for økt synlighet og markedsføring av miljømerkede produkter.

Grønne kampanjedager

Arranger et grønt arrangement i nærmiljøet fremfor vanlige kampanjedager. Samarbeid gjerne med lokale miljøorganisasjoner.

CO2-merking av meny

Oppgi rettenes CO2-avtrykk i menyen.

Oppgi råvarenes opprinnelsesland

Oppgi råvarenes opprinnelsesland til gjestene/kundene.

Energi

Isoler rør og kompressorer

Isoler varme rør og annet varmt utstyr (f.eks. kompressorer) for å redusere varmetap.

Energimåler for oppvarming av varmtvann

Installer en egen energimåler for oppvarming av varmtvannet.

Barriere mot varmetap for basseng

Installer en barriere som reduserer varmetap fra oppvarmede utebassenger om natten.

Sparedusj

Virksomheten skal bruke sparedusjer så fremt de tilfredsstiller kvalitetskrav.

Tilpass rom til antall overnattingsgjester

Ved bruk av dobbeltrom som enkeltrom, bør det være en rutine at rommet tilpasses én bruker (ett håndkle, ett sengesett osv.)

Varmegjenvinning

Varmegjenvinning fra kjølemaskiner vurderes.

Digital ryddedag

Vær bevisst på at å arbeide digitalt også har en klimapåvirkning, og at denne kan reduseres.  Arranger en digital ryddedag, eller ha fokus på jevnlig opprydding i epost, filer, ubrukte apper og programmer.

Reduksjon av luftgjennomstrømning i skap

Monter et system for automatisk reduksjon av luftgjennomstrømningen i avtrekksskap til et sparenivå (0,3 m/ sekund) når skapet har registrert fravær av aktivitet i en fastsatt tid.

Optimalisering av temperatur og ventilasjon

Vurder om temperatur og/eller ventilasjon kan optimaliseres ved lagring av materialer, kjemikalier og prøver.

Fang energityven

Delta i Grønn Byggallianses prosjekt «Fang energityven» som går ut på å oppdage «energityver» i yrkesbygg som bruker unødvendig strøm når de ansatte har gått hjem.

Datarom

Gjennomfør en analyse av datarommet for å vurdere muligheter for energieffektivisering.

Utebelysning

Innfør behovsstyring av utebelysningen, enten klokkestyrt belysning eller lys med bevegelsessensorer. Sørg også for å skjerme lyset riktig for å unngå lysforurensning.

Lys og vinduer

Inngå avtaler med kundene om at renholderne slukker lys og lukker vinduer etter oppdrag, og vær nøye på at renholderne følger opp dette.

Bruk av tannlegeapparater

Sørg for at elektriske apparater, for eksempel uniter og røntgenapparater, kun er påslått når de er i bruk.

Lys i lysløyper og idrettsanlegg

Bytt ut lysarmaturer til armaturer med LED-lys, og sørg for at lyset styres automatisk etter behov.

Behovsbasert ventilasjon

Juster ventilasjonsanlegget slik at driften er mest effektiv når det er flest besøkende på senteret.

LED-belysning i parkeringshus og senter

Installer LED-belysning i parkeringshus og inne på senteret.

Hurtigporter

Benytt hurtigporter på lager og/eller i butikk, og bruk dem aktivt. Velg effektive porter med rask motor.

Varmekamera

Skaff et varmekamera/IR-kamera til bruk i undervisningen så elevene kan se hvor varmen lekker ut av bygget.

Slå av utstyr

Innfør en regel om at teknisk utstyr som Smartboards, datamaskiner og prosjektorer må slås helt av ved skoledagens slutt og når det ikke er i bruk.

Energimåler på elektriske apparater

Installer energimålere på elektriske apparater for å få bedre kontroll på strømforbruket per apparat.

Elektriske anleggsmaskiner

Invester i elektriske anleggsmaskiner.

Energisparekontrakt (EPC)

Innfør energisparekontrakter (EPC) i kommunale bygg for å redusere energibehovet til bygningene med garantert resultat.

Flerbruk av offentlige bygg

Bruk offentlige bygg til flere aktiviteter enn de er ment for, for eksempel kan aktiviteter arrangeres i skolebygninger på kveldstid, i helger og i ferier.

Egenprodusert strøm og strøm fra fastnettet

Bruk strøm fra fastnettet fremfor dieselaggregater, og produser egen strøm til arrangementet ved hjelp av solceller.

Solfangere på taket

Ha solfangere eller solcellepaneler på taket av fabrikker og industribygg, og bruk solenergien til f.eks. oppvarming av varmtvann.

Tilby energieffektive løsninger

Tilby kundene å installere energieffektive lys-, energi- og varmeløsninger, for eksempel LED-belysning og vannbåren varme.

Flisfyring

Gjenbruk kratt og trevirke som ryddes i tjenesten til flisfyring, og produser vannbåren varme til oppvarming av egne bygg.

Kjøl/frys

Kontroller kjøle- og fryseromsdører/disker for å minske energitap, og lag rutiner for rengjøring og ismelting. Sørg for at alle kjøle- og frysedisker har nattoverdekking.

Slukking av lys

Lag rutiner for slukking av alle lyskilder ved dagens slutt og før helger og ferier.

Lukking av porter, dører og vinduer

Lag rutiner for lukking av dører, porter og vinduer for å forhindre energitap.

Alternative oppvarmingskilder

Benytt miljøvennlige (fornybare) alternative oppvarmingskilder i bygget.

Elektriske apparater

Sørg for at maskiner, utstyr og andre elektriske apparater har lavt energibruk, f.eks, ved etterspørre Energikarakter A+++.

Energirutiner på byggeplass

Kontroller at det er gode energirutiner på byggeplass.

Innetemperatur

Sørg for at innetemperaturen er 21,5 grader ved normal brukstid, og juster ned temperaturen i helger og ferier.

Trekk

Kontroller for trekk fra vinduer og sett inn aktuelle tiltak som montering av tetningslister, etterisolering, utskifting av vinduer.

Varme og ventilasjon

Installer tidsstyrt ventilasjons- og varmeanlegg og kontroller at anleggene senkes / slås av utenom arbeidstid.

Belysning

Reduser belysningen gjennom bruk av lavenergibelysning (LED-lys eller T5-teknologi) og/eller behovsstyrt lys.

Kjøling

Sørg for tidsstyrt kjøling som "styres ned om natten", og kontroller at anleggets funksjoner og reguleringer er optimalt innstilt i forhold til varmeanlegget.

Ventilasjonsanlegg

Kontroller anleggets varmegjenvinner, driftstider og øvrige funksjoner, og vurder tiltak for høyere virkningsgrad og hastighetsregulering.

Snøsmelteanlegg

Sørg for at snøsmelteanlegget er behovstyrt på en god måte.

Romvarme

Sørg for at varmeanlegget har natt- og helgesenking som fungerer optimalt, og at varmekildene har forrigling mot åpne vinduer.

Oppvarming av tappevann

Kontroller at tappevannet ikke varmes opp av samme anlegg som varmer opp bygget, og at sirkulasjonen ikke sviver unødig om nettene og i helger.

Teknisk isolering

Kontroller at alle varme overflater (rør, flenser, pumper, beholdere, ventiler) er isolert, og sørg for å etterisolere om nødvendig.

SD-anlegg/styresystem

Installer driftssystemer for effektiv energibruk, og kontroller at det fungerer optimalt opp mot alt av energikrevende utstyr og brukerbehov.

Energiattest

Planlegg å gjennomføre tiltak fra energiattesten i løpet av de neste 5 årene.

ENØK-analyse/EPC-prosjekt

Gjennomfør en ENØK-vurdering eller sett i gang et EPC-prosjekt.

Energimåler

Installer en eller flere energimålere i lokalet/bygget, og kontroller energibruken jevnlig.

Oppfølging av energiforbruk

Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket (EOS) ukentlig.

Nedjustering/stenging i ferier

Lag en oversikt/årshjul som viser hva som skal stenges eller justeres ned i ferier og utenom fyrsesong, samt rutiner for oppfølging.

Solavskjerming

Installer utvendig solavskjerming av lokalene. Sørg for automatisk styring og/eller rutiner for riktig bruk.

Arbeidsmiljø

En bra dag på jobb

Bruk verktøyet "En bra dag på jobb" for å skape et bedre arbeidsmiljø. Verktøyet er utviklet av Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), og er gratis, bransjetilpasset og basert på forskning. https://enbradagpajobb.no/

Risikohjelpen

Bruk Arbeidstilsynets verktøy "Risikohjelpen" for bransjetilpasset og gratis hjelp til å gjennomføre risikoanalyse. 

Arbeidsmiljøportalen

Bruk informasjonssiden Arbeidsmiljøportalen til å lære mer om vanlige arbeidsmiljøutfordringer relevante for bransjen, og for å finne verktøy som hjelper med å forbedre arbeidsmiljøet.

Podcasten Mitt Mangfoldsavtrykk

Lytt til podcasten Mitt mangfoldsavtrykk  som blant annet skal gi næringslivet konkrete innspill til hvordan rekruttere og beholde mangfoldet i bedriftene. Podcasten er utviklet av Deloitte og Big Enough Global.

Podcasten Fremtidens Næringsliv

Lytt til podcasten "Fremtidens Næringsliv". Dette er podcasten til United Nations Global Compact Norge. Tema er bærekraft og business.

Nettavisen Klimalederen

Abonner på Klimalederen, en gratis nettavis spesielt rettet mot toppledere og beslutningstakere som trenger å holde seg oppdatert på de viktigste nyhetene innen klima og energi. 

Sikkert arbeid nær kaikant

Lage rutine for at alle som oppholder seg yrkesmessig på kai- og havneområder skal bruke redningsvest eller flyteplagg ved arbeid nær kaikant. Sikre at det er vedlikeholdte og merkete leidere ned til laveste sjøvannsnivå, og med jevn avstand i alle havneområder.

Treningsutstyr i fellesområde

Sett ut treningsmatter, medisinballer, balanseputer og/eller annet treningsutstyr i fellesområdet så medarbeiderne kan gjøre ulike treningsøvelser ved behov.

Automatisk lukking av avtrekksskap

Monter avtrekksskap med automatisk lukking av skapdør og/eller alarm når skapdøra står åpen uten at noen arbeider der.

Berøringsfri håndvask og såpedispenser

Installer berøringsfri håndvask og såpedispenser i laboratoriene for å unngå kontaminasjon med kjemikalier eller biologiske faktorer.

Gassflasker

Dersom virksomheten bruker eller oppbevarer gassflasker, sørg for at disse lagres på en trygg måte (stående, sikret mot å falle, adskilt fra tennkilder og i et lager med lufting).

Rengjøring på vanskelige steder

Sørg for jevnlig støvsuging og vask også på vanskelig tilgjengelige steder i lokalet.

Vaksinasjonsprogram for alle ansatte

Tilby alle arbeidstakere et vaksinasjonsprogram som inkluderer alle relevante vaksiner for det arbeidet som utføres i virksomheten.

Nye maskiner

Ved innkjøp av nye maskiner, prioriter maskiner som ikke avgir luftforurensning, som bruker lite kjemikalier og som har så lavt støynivå som mulig.

Pollenspredning

Reduser pollenspredningen fra planter med stor allergifremkalling, for eksempel ved å plante færre slike planter i nye parker og anlegg.

Trygg truckkjøring

Ha fokus på trygg og riktig truckkjøring for å unngå skader og ulykker.

Inkluderende arbeidsliv

Arbeid for et inkluderende arbeidsliv, og samarbeid med NAV om å ansette personer med lønnstilskudd for arbeidspraksis.

Fagbrev

Gi ansatte som ønsker det muligheten til å ta fagbrev innenfor aktuelt arbeidsområde, for eksempel gjennom ordningen «Fagbrev på jobb».

Studentoppgaver

Inngå samarbeid med et universitet eller høyskole og tilby studenter å skrive masteroppgave eller bacheloroppgave om et tema virksomheten arbeider med.

Årlig sertifisering av utstyr

Sørg for at maskiner og arbeidsutstyr sertifiseres årlig av eksterne.

Registrere nestenulykker

Innfør et system der alle nestenulykker rapporteres og følges opp. Bruk denne informasjonen til å iverksette tiltak som reduserer sjansen for reelle ulykker og skader.

Etterutdanning av lærere

Tilrettelegg for etterutdanning innen relevante fagfelt for de ansatte som ønsker det.

Håndtering av vold og trusler

Gi medarbeiderne jevnlig opplæring i hvordan de skal håndtere vold og trusler på arbeidsplassen.

Rotasjon på arbeidsoppgaver

Sørg for at de ansatte kan rotere på arbeidsoppgavene for å unngå belastningsskader og øke trivselen.

Influensavaksine

Tilby gratis influensavaksine hvert år til alle ansatte.

Tilbud om behandling

Gi ansatte tilgang på behandling hos fysioterapaut og/eller ernæringsfysiolog ved behov.

Tilrettelegging av turnus

Tilrettelegg turnusen så langt det lar seg gjøre for å hjelpe langtidssykemeldte tilbake i jobb.

Ryddig lager

Sørg for å ha et systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy der alt er samlet på samme sted.

Reduser antall kjemikalier

Registrer alle kjemikalier brukt i produksjonen i ett felles system (digitalt stoffkartotek), og undersøk om virksomheten benytter unødvendig mange kjemikalier.

Feiring av miljøresultater

Husk å feire små og store seiere i miljøarbeidet, for eksempel når virksomheten har nådd et av sine miljømål.

Arbeidsmiljøundersøkelser

Send ut generelle arbeidsmiljøundersøkelser og nyansatt- og sluttundersøkelser, og gjennomfør kartlegging og igangsetting av tiltak basert på resultatene av disse.

Oppfølging av arbeidstakere

Fokuser på langsiktig skadeforebyggende arbeid og sikre tett oppfølging og arbeidstilpasning for f.eks. sykemeldte og gravide arbeidstakere.

Bedriftsterapi

Inngå avtale med bedriftsterapaut eller andre behandlere som de ansatte kan bestille time hos for å forhindre belastningsskader.

Forebygging av lungesykdom på verft

Gjennomfør forebyggende tiltak anbefalt av Arbeidstilsynet mot lungesykdom på verft.

Fysisk aktivitet/trening

Legg til rette for fysisk aktivitet/trening i og utenom arbeidstiden, og bevisstgjør ansatte om helsegevinstene ved fysisk aktivitet/trening.

Kosthold

Tilby de ansatte frukt og grønt ukentlig, og ha fokus på å servere sunn mat.

Bedriftshelsetjeneste

Tilby de ansatte tilgang på godkjent bedriftshelsetjeneste.

Belønning

Gi tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for arbeidet som utføres, samt muligheter til å utvikle seg gjennom nye arbeidsoppgaver eller kompetansehevende tiltak.

Lederskap

Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap.

Forutsigbarhet

Sørg for å gi størst mulig grad av forutsigbarhet for de ansatte. Forutsigbarhet er en undervurdert faktor som bidrar til trygghet og godt arbeidsmiljø.

Arbeidskrav og egenkontroll

Still krav i arbeidet og balanser dette med mulighet for egenkontroll.

Kartlegging av arbeidsmiljøet

Sett av tid til å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet

Hent inspirasjon

Abonner på podkasten "På jobben", som belyser utfordringer og muligheter som er aktuelle i de fleste norske virksomheters arbeidsmiljø.

Rolleavklaringer

Etabler rolleavklaringer for å sikre at ansatte har eierskap og opplever ansvar knyttet til sine arbeidsoppgaver. 

Innkjøp

Miljøvennlig kaffe på jobb

Sørg for en mest mulig miljøvennlig kaffekultur på arbeidsplassen, for eksempel ved å kjøpe miljøsertifisert kaffe, unngå svinn, gjenbruke kaffegrut eller returnere kapsler til leverandør. (Klikk "les mer" for flere tips og mer informasjon.)

Økologiske råstoffer

Bruk mer økologiske råstoffer i produksjonen.

Økologiske produkter i varesortiment

Sett mål om å øke andelen økologiske produkter i varesortimentet.

Soya

Reduser forbruket av soya til produksjon av egne produkter. Still krav om at all soya som brukes i produksjonen skal være sertifisert gjennom en ordning som stiller krav om null avskoging, det vil si enten ProTerra eller Roundtable on Responsible Soy (RTRS).

Palmeolje

Unngå bruk av palmeolje i virksomhetens produkter. Dersom palmeolje benyttes, velg sertifisert, sporbar palmeolje fra leverandører som ikke er involvert i avskoging i noe ledd. Det vil si at den er sertifisert som Identity Preserved (IP) eller Segregated etter RSPO-standardene.

Bruk innkjøpsveiledere

Ta i bruk gode veiledere for innkjøp i både privat og offentlig sektor.

Leie av lokaler og bygg

Som leietaker har dere mulighet å velge lokaler med gode miljøegenskaper og å stille krav til utleieren om miljøvennlige løsninger. Følgende punkter vil det være viktig å ta hensyn til:

Mat (catering, kantine)

Etterspør bærekraftige retter fra leverandør. For eksempel plantebasert mat, økologisk mat og lokalprodusert mat basert på råvarer i sesong.

Leverandørdialog om emballasje og merking

Gå i konstruktiv dialog med leverandører om emballasje og merking av varer som virksomheten kjøper inn. Merking kan eksempelvis være lapper eller klistremerker. Vurder hvilke miljøhensyn dere kan stille krav til, og hvilke miljøhensyn dere skal oppfordre til.

Kjøretøy

Sammenlign innkjøp av potensielle kjøretøy: Utslipp av CO2 og NOx (nitrogenoksider), livssykluskostnader: Vedlikehold, reparasjoner og utskiftning av deler.

Møbler

Still krav til design, som gjør at produktet lett lar seg renholde, vedlikeholde, reparere, oppgradere, reprodusere eller redesigne Still krav om at materialene lett kan skilles fra hverandre for ombruk, material- eller energigjenvinning.

Arbeidstøy

Vurder medarbeidernes arbeidsoppgaver opp mot det reelle behovet for arbeidstøy. Kan alle ha samme type arbeidstøy eller er det noen oppgaver som krever spesiell bekledning? For eksempel på grunn av slitasje, sikkerhet eller værforhold.

Elektronisk utstyr (PC, skjerm, telefon etc.)

Leie eller lease varen. Dette bidrar til at virksomheten kun disponerer utstyr den trenger fordi det finnes en fastsatt returordning for utstyret. Leie/leasing gjør det også enklere å omfordele samme elektronisk utstyr slik at levetiden til hvert kan produkt forlenges.

Ombrukt Elektronikk

Kjøp ombrukt elektronikk når det er behov for å kjøpe eller erstatte elektroniske produkter. Gjennom OmBrukt AS kan man kjøpe brukte produkter med to års garanti som er rengjort, testet og reparert med originale reservedeler. 

Plastomslag

Slutt å sette plastomslag rundt nye bøker på biblioteket.

Brukt laboratorieutstyr

Undersøk mulighetene for å kjøpe inn utstyr og materialer til laboratoriet brukt.

Profileringsartikler  

Unngå å kjøpe inn profileringsartikler som har begrenset verdi for mottaker, det vil si ting som aldri blir brukt eller som går fort i stykker grunnet dårlig kvalitet.

Nok vegetarmat

Ved matservering til større grupper, sørg for at det er nok vegetarmat til alle som vil spise helt eller delvis vegetarisk, ikke bare til de som har sagt fra på forhånd om at de ønsker vegetarmat.

Finanstjenester (bank, pensjon, forsikring)

Krev at din bank anerkjenner miljøinnsats og prioriterer å gi lån til bedrifter med god miljøprofil. Etterspør grønne lån, fond og obligasjoner og forsikringsprodukter fra bank og forsikringsselskap.

Salg av egne brukte merker

Innfør bruktsalg av egne merker i butikken, som kunder for eksempel kan levere fra seg gjennom et pantesystem.

Valg av dekk

Ved innkjøp av nye dekk, velg dekk med lav rullemotstand, lang levetid og mest mulig miljøvennlige materialer.

Digitale læreverk

Kjøp digitale læreverk for å redusere innkjøpet av bøker og mengden kopierte hefter og ark.

Kjøttfri dag i elevkantine

Ha en kjøttfri dag i uka i elevkantinen, og server kjøttfrie og kjøttreduserte middager jevnlig på folkehøgskoler og internatskoler.

Bærekraftig mat på skolekjøkken

Bruk bærekraftige råvarer og lær elevene å lage bærekraftige matretter i faget mat og helse.

Kjøtt som tilleggsingrediens

Bruk kjøtt mer som et «krydder» eller tilleggsingrediens framfor å ha kjøtt som hovedingrediens i matrettene.

Krav til leverandører i byggebransjen

Still krav til leverandører av varer og tjenester om miljøsertifisering, bruk av miljøvennlige produkter, reduksjon av emballasje, færre leveranser og andre miljøhensyn.

Miljøvennlig ansattkantine

Selg matrester/overskuddsmat fra kantinen billig til de ansatte på slutten av arbeidsdagen i pakker de kan ta med hjem, og reduser kjøttforbruket i ansattkantinen.

Grønn materialguide

Ta i bruk Grønn materialguide fra Grønn byggallianse og velg de mest miljøvennlige materialene.

Gaver

Velg bærekraftige gaver til ansatte, foredragsholdere og andre, og ta hensyn til både miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandører. Gi gjerne bort opplevelser, mat, drikke eller donasjoner til veldedige formål framfor materielle ting.

Unngå tropisk tømmer

Unngå å kjøpe møbler, byggevarer, gulv, båter eller andre produkter som inneholder tropisk tømmer. Spør leverandøren om hvor tømmeret brukt i produksjonen kommer fra.

Valg av produktegenskaper

Vektlegg produktegenskaper som holdbarhet, resirkulerbarhet og ombrukbarhet ved innkjøp av byggevarer.

Reduser kjøttforbruket

Ha fokus på å redusere kjøttforbruket i maten som serveres i barnehagen, og øk andelen fisk, frukt og grønt.

Produktvalg

Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.

Refillprodukter

Benytt refillprodukter der dette finnes.

Avfall fra catering

Virksomheter som benytter seg av catering bør oppfordre leverandør til å benytte gjenbruksprodukter.

Bruk grønnsaker i bearbeidede kjøttretter

Erstatt noe av kjøttet i bearbeidede kjøttretter med grønnsaker.

Velg lokalproduserte råvarer og tilpass menyen etter sesong

Utarbeid menyen utfra hvilke sesongbaserte råvarer som er tilgjengelige, og benytt kortreiste grønnsaker og frukt med lang holdbarhet.

Benytt fairtrade-produkter

Tilby ett eller flere fairtrade-produkter i menyen.

Bærekraftig sjømat

Følg WWFs gjeldende sjømatguide, og unngå bruk av rødlistede arter og overfiskede bestander av fisk og skalldyr.

Vegetariske alternativer

Tilby fullverdige vegetariske retter på menyen.

Økologiske drikkealternativer

Tilby et sortiment av økologiske drikkealternativer på menyen.

Miljømerkede produkter

Kontroller alle produkter som kjøpes inn, og sørg for at tredjeparts miljømerkede produkter foretrekkes

Naturmangfold

Levende jord

Jobb for å bygge en sunn, levende jord ved å tilrettelegge for mikroorganismer og andre jordlevende organismer i anleggsprosjekter og forvaltning av grøntområder. Tiltak som kan gi en mer levende jord kan være tilføring av organisk materiale, grønngjødsling, redusert jordbearbeiding og jordpakking og plantevariasjon. 

Unngå torvjord

Unngå bruk av torvjord i bed, hager, krukker og grøntanlegg. Alternativer til torvbasert jord er for eksempel jordforbedring av eksisterende jord, kompostjord eller torvfri jord. 

Krav til nydyrking og utbygging

Unngå å gi lån til eller investere i bedrifter som er involvert i nedbygging eller oppdyrking av myr- og torvområder med høy karbonlagringsevne.

Krav til oppdrettsnæringen

Still krav om at selskaper i oppdrettsnæringen reduserer bruken av soya i laksefôret.

Humlevennlige planter

Plant humlevennlige/pollinatorvennlige planter på arealet virksomheten disponerer, i hage eller blomsterpotter.

Blomstereng

Virksomheter som disponerer hage eller annet uteareal kan la være å klippe gresset eller lage blomstereng i en del av hagen.

Store gamle trær

Virksomheter som disponerer hage eller annet uteareal kan beholde og ta vare på store, gamle trær og døde trær.

Fuglekasser og andre dyreboliger

Sett ut dyreboliger, for eksempel fuglekasser, humlekasser, insekthoteller og pinnsvinhuler dersom virksomheten disponerer utearealer.

Fremmede plantearter

Unngå å plante planter som er oppført på fremmedartslisten med høy økologisk risiko, og ta dem bort hvis de allerede finnes på uteområdet virksomheten disponerer.

Grønne tak

Vurder å anlegge et grønt tak hvis virksomheten skal bygge nye bygg eller legge nytt tak.

Naturhensyn

Informer gjester og besøkende om regler for ferdsel i naturen og hvilke hensyn man bør ta, for eksempel båndtvang, søppelhåndtering, hensyn til dyre- og planteliv, forsvarlig bålbrenning og liknende.

Naturinformasjon

Informer gjester og besøkende om naturverdiene i området og tiltakene som gjøres for naturmangfoldet, for eksempel ved å henge opp skilt.

Utslipp til vann og luft

Miljøvennlig vask av verkstedgulv

Bruk miljøvennlige produkter og metoder ved vask og vedlikehold av verkstedgulv. Ved å bruke et vaskebyrå som vasker med gulvvaskemaskin, kan utslippene av olje- og kjemikalieholdig avløpsvann reduseres kraftig, sammenlignet med å vaske med såpe og høytrykksspyler. 

Miljøvennlig drift av småbåthavner

Dersom virksomheten har ansvar for småbåthavner, enten direkte via egen drift eller indirekte via leietakere/operatører, benytt Miljødirektoratets veileder til miljøvennlige småbåthavner til å ytterligere forbedre miljøprestasjonene til disse.

Fora for miljømessig utvikling av skipsfarten

Delta i fora for miljømessig utvikling av skipsfarten mot lavere utslipp. Det største nettverket er Grønt Skipsfartsprogram, men det finnes også andre alternativer, f.eks. Maritime CleanTech, Arena Ocean Hyway Cluster og Landstrømsforum.

Miljøvennlige kjemikalier og løsemidler

Bruk digitale verktøy for å finne miljøvennlige kjemikaliealternativer, f.eks. Green Alternatives Wizard.

Løsemiddelbruk ved vasking

Iverksett ytterligere tiltak for å redusere løsemiddelbruk ved vasking, f.eks ved å filtrere og gjenbruke løsemidler, bruke mer mekanisk rengjøring og industrielle oppvaskmaskiner og å sørge for gode tørkeforhold.

Rentvannssystem

Benytt et rentvannssystem ved vask av vinduer og fasader for å redusere kjemikalieforbruket.

Miljøvennlig ugressbekjempelse

Finn miljøvennlige alternativer til kjemiske sprøytemidler ved ugressbekjempelse, for eksempel kokende vann, eddik eller tildekking av ugress med bark eller duk.

Kjemikaliebruk i kjemiforsøk

Gjør kjemiforsøk i mikro-format for å bruke mindre farlige kjemikalier.

Digitalt stoffkartotek

Opprett digitalt stoffkartotek for farlige kjemikalier som alle medarbeidere har tilgang til, og oppdater det jevnlig.

Vedlikehold av rensesystemer og oljeutskillere

Sørg for jevnlig vedlikehold og målinger av rensesystemer, sandfang og oljeutskillere.

Tørt/fuktig renhold

Bruk tørt/fuktig renhold så langt det lar seg gjøre og er hygienisk forsvarlig.

Doseringsapparat på moppevaskemaskiner

Installer doseringsapparat på nye moppevaskemaskiner for å sikre et lavt kjemikaliebruk.

Avfall

Fikselaug på biblioteket

Bruk bibliotekets lokaler til å arrangere fikselaug der deltakerne kan få hjelp til å reparere ødelagte klær eller andre ting. Fikselaug kan gjerne arrangeres i samarbeid med det lokale husflidlaget eller andre aktører. 

Lån og utleie av friluftsutstyr

Vurdere muligheter for utleie/lån av fiskeutstyr og/eller annet relevant friluftsutstyr for å minske behovet for kjøp av nytt utstyr med kort brukstid.

Gjenvinning/gjenbruk av gravpynt og gravsteiner

Ordninger for gjenvinning/gjenbruk av gravpynt og gravsteiner skal vurderes.

Donere bøker og tidsskrifter

Gamle bøker og tidsskrifter kan resirkuleres på følgende måter:

Donere varer til veldedig formål

Senteradministrasjonen kan, sammen med leietakerne på senteret, avgjøre om det er behov for å kontakte veldedige organisasjoner for å opprette mottak av tøy eller andre varer som ikke blir solgt.

Valg av emballasje og merking

Vurder hvilken emballasje som er nødvendig for den enkelte varen. Ta hensyn til risiko for skader under transport: På varen, mennesker og miljø.

Komprimator

Vurder bruk av komprimator for papp- og plastavfall på byggeplassen. Dette vil lede til betraktelig færre hentinger av avfallet og dermed spare penger og miljø. Mindre trafikk på byggeplass vil også øke sikkerheten.

Ombruk av tegl

SINTEF og byggenæringen ser på hva som skal til for at teglstein fra bygninger som rives, brukes på nytt.

Ombruk av gatestein

Bruk eksisterende gatestein på nytt for å oppnå stor reduksjon av klimagassutslipp.

Gjenbrukbar transportemballasje

Velg gjenbrukbar transportemballasje istedenfor emballasje som kun kan brukes én gang.

Kjøp og selg overskuddsvarer

Registrer materialer og produkter

Dokumentasjon, registrering og arkivering av ulike materialer gjør ombruk av byggematerialer enklere. Det forenkler prosessen med å skape et sirkulær design, forebygge avfall, samt redusere miljøgifter og CO2-utslipp.

Gjenbrukbar emballasje

Velg/etterspør gjenbrukbar emballasje fremfor engangsemballasje på de produktene der det er mulig, for eksempel varer som leveres til faste kunder. 

Registrering av mat utgått på dato

For dagligvarehandel: Registrer daglig mengden mat som har gått ut på dato.

Gjenbruksnett til frukt og grønt

For dagligvarehandel: Tilby gjenbruksnett til frukt og grønt som alternativ til engangsposer, og jobb for å selge mest mulig frukt og grønt i løsvekt.

Skolepantordningen

Bli medlem av Skolepant fra Infinitum, en panteordning for skoler som sikrer at flere flasker og bokser samles inn og resirkuleres. Innsamlet pant kommer skolen eller valgfritt formål til gode.

Salg av brukt rengjøringsutstyr

Legg ut brukte støvsugere og andre rengjøringsmaskiner som fortsatt fungerer, men ikke lenger brukes av profesjonelle renholdere, til salgs på nett for privatmarkedet.

Automatisk oppsamling av marint avfall

Anskaffe automatiske oppsamlere for marint flytende avfall, f.eks. «port bins»

Synkeferdige båter

Etablere en egen rutine for å hindre at båter synker ved kai. Rutinen bør omfatte systematiske sjekkrunder i havna og særlig småbåthavna der dårlig vedlikeholde båter bør sjekkes ekstra grundig. Havna bør i avtaler vedrørende småbåthavner sikre at havna har rett til å landsette båter som utgjør en miljørisiko.

Rutine for lagring av avfall utendørs

Lage en felles rutine for lagring av varer utendørs på kai- og havneområdene, som forbyr lagring av plast, isopor og andre plastbaserte produkter på en måte som gjør at dette kan blåse på havet og forårsake marin forurensing. Rutinen inkluderes i alle nye og reviderte leiekontrakter.

Veiledning om avfallsreduksjon

Be avfallsleverandøren om råd og veiledning for avfallsreduksjon og ombruk.

Prismodell for avfallsreduksjon

Prøv ut en prismodell for næringslivet som gir kunden incentiver til avfallsreduksjon. Tilby næringskunder rådgivning og veiledning for avfallsreduksjon og ombruk.

Strategi for mer resirkulerte råvarer

Utarbeid en konkret strategi med oppfølgningspunkter for å gjøre resirkulerte råvarer mer tilgjengelige og konkurransedyktige. Ta utgangspunkt i å skulle løfte mer aktivitet opp til de to øverste nivåene i avfallspyramiden (avfallsminimering og ombruk).

Still krav til renovasjonsselskapet

Etterspør dokumentasjon på avfallsleverandørens miljø- og klimaarbeid for å tydeliggjøre etterspørsel fra markedet.

Gamle dyner og puter

Send gamle dundyner og -puter til rens og resirkulering. Ødelagte dunprodukter kan renses, få nye trekk og repareres fremfor å kastes.

Antall kontormaskiner

Reduser antall kopimaskiner, printere og andre kontormaskiner til et minimum.

Deklarering av farlig avfall

Bruk avfallsdeklarering.no til å deklarere eget farlig avfall, og spar penger ved å gjøre jobben selv.

Kartlegging og lagring av farlig avfall

Kartlegg hva virksomheten har av farlig avfall og sørg for at det farlige avfallet og emballasje med rester av farlig avfall lagres tørt, under tak og utilgjengelig for uvedkommende.

Restmaling til støvbinding

Ta vare på all restmaling i diverse beholdere på lageret, og bruk restmalingen når virksomheten får oppdrag med støvbinding av betongoverflater. 

Avfallsveileder

Ta i bruk Oslo kommunes avfallsveileder for små og store arrangementer, som gir tips til hvordan man kan planlegge og gjennomføre avfallshåndteringen.

Digitale signaturer

Inngå en avtale med leverandører om at dokumenter kan signeres elektronisk.

Veileder for plastsmarte arrangementer

Last ned Oslo kommunes "Veileder for plastsmarte arrangementer" og ta i bruk tipsene derfra til neste arrangement.

Egen kopp

Oppfordre gjester til å kjøpe kaffe/te eller annen drikke i egen, medbragt kopp, og gi rabatt på drikke til gjester som ikke trenger å ta en engangskopp.

Vann fra springen

Tilby vann fra springen til matserveringen, og ikke selg flaskevann. La gjester fylle opp egne vannflasker på spisestedet.

Returnerte elektriske produkter

Elektriske produkter som er kjøpt inn, men returnert fra prosjekter - og som er brukbare - kan gis bort til videregående skoler som driver fagopplæring innen faget.

Eventer på senteret

Dersom kjøpesenteret har eventer/arrangementer, fokuser på å gjennomføre dette på en miljøvennlig måte med bærekraftige innkjøp, ingen forsøpling og lite avfall.

Timekort

Send ut SMS til kundene med innkalling til time og/eller bekreftelse på timebestilling, i stedet for å sende timekort på papir.

Gjenbruk emballasje fra varemottak

Gjenbruk emballasjen fra varemottaket til å pakke inn produkter som skal leveres til kundene.

Gjenbruk av pappesker og poser

Sørg for å levere varer i pappesker og poser som kan brukes flere ganger, og ta med gamle esker og poser tilbake ved leveranser hos faste kunder.

Gi bort restprodukter

Plukk ut makulatur, overskuddspapir og andre overskuddsmaterialer fra lageret og gi det bort til barnehager, skoler eller andre som kan ha nytte av det.

Flaskefond

Bli medlem av Flaskefond, en bedrift som henter panteflasker hos virksomheter og bruker panten til å støtte klimavennlige oppstartsbedrifter.

Gjenbruk av masser

Tilrettelegg for gjenbruk og gjenvinning av rene masser på anleggsplasser.

Miljøringen

Bli medlem av Miljøringen, et nettverk for forurenset grunn og sedimenter.

Ta med avfall tilbake

Ta med alt avfall som produseres ute ved montering tilbake til produksjonslokalet så det kan sorteres der for å sikre god sortering.

Rydd skapet

Promoter apotekkampanjen «Rydd skapet» som skal oppfordre forbrukere til å levere gamle medisiner tilbake til apoteket. Aktører i helsevesenet må også ha gode internrutiner på å levere utgåtte medisiner til apotek.

Ryddig matvarelager

Hold god orden på innholdet i matvarelager, kjøleskap og frysere. Sørg for at de eldste produktene og åpnede pakninger står lengst fram.

Inspirasjon til bruk av restemat

Ha møter og samlinger på tvers av avdelinger, og inspirer hverandre til å finne måter å bruke matrester på. Lag gjerne et internt oppskriftshefte med restematoppskrifter.

Måle matsvinn på institusjoner

Mål alt matsvinn fra institusjonen i en hel, representativ uke, og drøft resultatene i etterkant.

Avfallshåndtering i parker og friområder

Sørg for at det er nok avfallsdunker i parker og friområder, og pass på at de tømmes ved behov. Installer eventuelt dypoppsamlere.

Gjenbruk og reparasjon på senter

Tilby reparasjonsmuligheter for klær og sko på senteret, og sett opp resirkulasjonsstasjoner for klær og sko.

Reparere reklamasjoner

Ta et standpunkt på at alle reklamasjoner over en viss verdi skal repareres hvis mulig. Tilby eventuelt utlånsvarer i mellomtiden.

Tilby reparasjon og tilpasninger av klær

Informer kunder om at de kan komme tilbake om de trenger vedlikehold, stell eller reparasjoner av klær, og tilby tilpasning av klær.

Informasjon til kunde ved kjøp av klær og sko

Tilby vedlikeholdsinformasjon om plagget/skoene i kjøpsøyeblikket, og sørg for at medarbeiderne har kunnskapen til å gi riktig informasjon.

Utleie av klær og utstyr

Tilby klær eller annet utstyr, inkludert rens, til utleie fra butikken.

Reparasjon av arbeidstøy

Kjøp arbeidstøy i god kvalitet som varer lenge, og reparer ødelagt tøy fremfor å kjøpe nytt. Sørg for tilgjengelige reparasjonsmuligheter for klær og sko på arbeidsplassen.

Palleknuser

Skaff en palleknuser til å kverne opp ødelagte trepaller dersom virksomheten har mye av dette.

Pappkomprimator

Skaff en pappkomprimator dersom virksomheten har mye pappavfall, og sørg for å holde den låst.

Ryddige naturfagssaler

Rydd naturfagssalene for gamle kjemikalier, og send farlige kjemikalier til destruering.

Avfall fra stillas

Bruk stillaspresenninger og duker så mange ganger som mulig, og erstatt trelemmer i stillas med amuminiumslemmer som varer lenger.

Bevisst bruk av papir

Skap en holdningsendring der papirer i større sendes elektronisk til elever og medarbeidere, og i mindre grad kopieres og deles ut.

Materialbruk i programfag

Ha fokus på å bevisstgjøre elevene på mengden materialer de bruker i ulike programfag, reduser materialbruken og ta i bruk overskuddsmaterialer.

Gjenbruk av utstyr til byggeplass

Gjenbruk brannslukkere, førstehjelpsutstyr, HMS-byggetavler og annet utstyr fra tidligere byggeprosjekter framfor å kjøpe nytt.

Brukte møbler

Kjøp brukte møbler og arbeidsredskaper fremfor nye, og gi bort eller selg gammelt utstyr fremfor å kaste.

Brød til maten

Spør gjestene om de ønsker brød og annet tilbehør til maten, i stedet for å gi det automatisk.

Elektroniske timelister og registreringsskjemaer

Bruk digitale løsninger for byggeplasskontroll, HMS-registrering, timelister og andre oversiktslister.

Tilbakemelding på avfallsprosent

Gi tømrerne tilbakemelding på kildesorteringsprosenten etter endt oppdrag, og vurder konkurranser og/eller premier for å motivere til økt kildesortering.

HMS på flere språk

Sørg for at informasjon om HMS-rutiner gis på et språk arbeidstakerne forstår, og merk avfallsbeholderne for kildesortering på flere språk.

Automatisk blandeanlegg for spylervæske

Installer automatisk blandeanlegg for spylervæske, og kjøp inn konsentrert spylervæske i store, returnerbare beholdere.

Gjenbruksglass på festivaler

Erstatt engangskopper i plast med vaskbare gjenbruksglass.

Salg av feilbestillinger

Ved eventuelle feilbestillinger av varer i forbindelse med et byggeprosjekt, sørg for å ha en returavtale med leverandør eller selg feilbestillingene på finn.no.

Erstatt engangsprodukter til bilpleie

Bruk gjenbrukbare mikrokluter fremfor papir til å pusse bilruter og erstatt spraybokser til vinduene med konsentrert væske i større dunker.

Omplassering av frukt og grønt

Plukk ut frukt og grønt som kan selges fra flerpakninger der noe av innholdet har blitt dårlig, og selg i løsvekt til lavere pris.

Gjenbruk av strøsingel

Rens oppsamlet strøsand og bruk det på nytt framfor å legge det på deponi.

Plastsortering på arbeidsplassen

Lær om hvordan plast sorteres i ulike bransjer gjennom korte instruksjonsfilmer fra Grønt Punkt.

Oppbevaring av restemat

Ha oppbevaringsbokser til restemat for kjøling og frysing enkelt tilgjengelig, og hold god oversikt over maten.

"Best før"-dato

Husk at det er forskjell på "best før" og "siste forbruksdato". Bruk sansene.

Rekkefølge på menyen

Lag ukesmenyer og planlegg innkjøpene, og ha en bevisst rekkefølge på menyen så rester kan gjenbrukes.

Åpning av matvarepakninger

Ha gode rutiner for å bruke opp en åpnet pakke med mat før man åpner en ny av samme type.

Oversikt over avfallstyper

Bruk den søkbare avfallsguiden til sortere.no for å finne informasjon om håndtering av alle avfallstyper.

Gjenbruk av rester

Bruk matrester til å lage ny mat og bruk opp alle spiselige deler av råvarene.

Mindre tallerkener

Bruk mindre tallerkener og server mat fra mindre fat og bakker på buffeter.

Daglig registrering av matsvinn

Innfør daglig veiing og registrering av matsvinnet fra virksomheten. Registrer daglig matsvinn i appen Wise Up On Waste for å få statistikk på virksomhetens matsvinn over tid og kostnader knyttet til dette.

Informasjon om matsvinnreduksjon

Informer kundene/gjestene om hvilke matsvinnreduserende tiltak som gjøres i virksomheten, og oppfordre dem til å bidra.

Ombruk av byggematerialer

Vurder muligheten for ombruk av byggematerialer i tråd med anbefalingene fra SINTEF Byggforsk.

Prefabrikerte løsninger

Bruk prefabrikkerte løsninger i byggeprosjekter for å unngå kapp på byggeplassen.

Handelens Miljøfond

Bli medlem av Handelens Miljøfond som samler inn penger fra plastposesalg som går til prosjekter mot plastforsøpling.

Gammelt elektronisk utstyr

Lever gammelt elektronisk utstyr som ikke er i bruk til gjenvinning, og oppfordre ansatte til å levere fra seg gammel elektronikk de har hjemme.

Skoposer

Fjern blå skoposer/sokker. Lag egne skosoner og egne soner der man tar av seg skoene.

Papirbruk

Ha fokus på å redusere papirbruken, for eksempel at tegneark kan brukes på to sider.

Bleieavvenning

Barnehagen er i samråd med foreldre en aktiv støttespiller i bleieavvenningen av barna.

Barnehagearrangementer

Unngå bruk av engangsartikler på arrangementer, og oppfordre foreldre og ansatte til å ta med egne kopper, bestikk og liknende dersom barnehagen ikke har nok.

Bag til vått tøy

Sørg for at foreldre har ansvar for at barna har eget tøynett, bag eller plastnett til hjemsendelse av vått og møkkete tøy fra barnehagen.

Bruktsalg og bytting

Organiser byttedager og opprett en facebookside for foreldre for kjøp og salg av brukte ting.

Kvalitet på leker

Ha fokus på kvalitet ved anskaffelse av leker og reparer ødelagte gjenstander så langt det går.

Miljøgifter i leker

Sikre at det ikke finnes leker, tusjer eller fargestifter med miljøgifter i barnehagen.

Beregning av matmengde

Ha gode rutiner for å kjøpe inn riktig mengde mat slik at matsvinnet er minimalt.

Gjenbruk

Innfør rutiner for gjenbruk av kontorrekvisita som IKT-utstyr, permer, dokumentmapper, plastmapper og liknende.

Byttedag

Arranger byttedag av klær, sko og liknende.

Tonerkassetter

Sørg for at retur av tonerkassetter er inkludert i avtale med leverandør.

Kompost

Komposter organisk avfall (matavfall, avfall fra inneplanter og hageavfall) på eget område.

Frakting av varer

Bruk handlenett, gjenbruksposer, esker, kasser eller liknende til å frakte varene ved innkjøp.

Markedsmateriell

Reduser mengden papirbasert markedsmateriell og motta produktkataloger og tidsskriftabonnementer mest mulig elektronisk.

Måling av matsvinn

Gjennomfør målinger av matsvinnet i virksomheten.

Distribusjon av overskuddsmat

Vurder alternative salgs- og distribusjonskanaler for overskuddsmat.

Matsentral

Inngå avtale om redistribusjon av mat med matsentral eller lokale veldedige organisasjoner.

Opplæring i matsvinn

Tilby ansatte opplæring/veiledning i hva matsvinn er og hvordan man kan redusere det.

Mat til møter

Bestill tilstrekkelig med mat til møter, men ikke i mengder som resulterer i matsvinn. Bruk vann fra springen fremfor mineralvann.

Optimalisering av emballasje

Minimer/optimaliser bruken av emballasje på varer som selges eller sendes ut, og bruk gjenbrukt emballasje. Vær tydelig i kommunikasjonen med leverandørene om at de ikke skal overemballere.

Feilemballerte varer

Butikker i kjede som mottar varer som er overemballert eller feilemballert bør underrette hovedkontoret om dette.

Engangsartikler på tannlegekontor

Erstatt engangsprodukter som folie på hodestøttene, kopper og servietter med vaskbare alternativer.

Plastpremier

Bruk alternativer til premier av plast til barn.

Emballasje og engangsutstyr

Reduser emballasjen på egne produkter og begrens mengden engangsutstyr som blir brukt i produksjonen.

Stoffposer

Bruk stoffposer framfor engangsplastposer for levering av rent tøy til kunden.

Servietter, poser og sugerør

Etabler en rutine der de ansatte spør før de legger ved servietter, putter i pose, gir ut sugerør etc.

Vareinnkjøp

Prioriter vareinnkjøp i store forpakninger.

Differensierte porsjonsstørrelser

Tilby gjestene å velge mellom ulike størrelser på rettene.

Mat laget fra bunnen

Lag mest mulig mat fra bunnen av.

Elektroniske og digitale verktøy

Les e-poster og sakspapirer på skjerm i stedet for å ta utskrift, og håndter dokumenter mest mulig elektronisk.

Innstillinger for utskrift

Still inn printer til å skrive ut tosidig og i sort/hvitt som standard, og sett opp individuell aktivering av printer med kode eller kort før utskrift.

Matbokser

Oppfordre de ansatte til å bruke matbokser istedenfor å pakke inn i plastposer/matpapir.

Tilby matrestene med hjem

Tilby gjestene uoppfordret å ta med matrester hjem.

Plastrydding

Arranger en egen plastryddedag/plastlunsj med de ansatte, for eksempel med plogging, rydding av plast i uteområdet rundt arbeidsplassen eller på nærmeste strand.

Sikring av gjenstander

Sørg for å sikre eventuelle løse gjenstander på uteområder ved flom og uvær, slik at det ikke skylles ut på havet og ender opp som marin forsøpling.

Mikroplast-veiledning

Tilby opplæring/veiledning av de ansatte på hvordan unngå mikroplast i produkter.

Dovettregler

Informer om "dovettreglene" på toaletter, både for ansatte og kunder/besøkende.

Færre beholdere/restavfallskurver

Fjern restavfallskurver på alle kontorer eller minimer bruken av innstikkposer i avfallsbeholdere, slik at hver enkelt ansatt må gå med avfallet sitt til en felles kildesorteringsbeholder plassert på et sentralt sted i ansattes etasje.

Annet

Miljøkrav i sponsoravtaler

Virksomheter som er sponsorer for idrettslag, kulturarrangementer eller andre lokale organisasjoner kan stille miljøkrav til organisasjonene de velger å sponse. Eksempler: krav om at organisasjonen prioriterer miljømerkede varer og tjenester, at de har et godt system for kildesortering, tar miljøhensyn ved matservering, reduserer bruk av engangsartikler, gjør tiltak for å unngå plastforurensning fra kunstgress, eller andre relevante miljøkrav. De kan også oppfordre organisasjonene til miljøsertifisering.

Elektrisk motorvarmer

Ved innkjøp av tyngre kjøretøy, bør kjøretøyet være utstyrt med elektrisk motorvarmer.

Samarbeid for økt sirkularitet

Les rapporten utviklet av Deloitte på vegne av Klima- og miljødepartementet. Den identifiserer hvilke næringer og samarbeid mellom næringer som har størst potensial for økt sirkularitet i Norge med utgangspunkt i norsk næringsstruktur og ressursgrunnlag.

Kunnskapsbanken hos Circular Norway

Lær av hvordan bedrifter i Norge og ellers i verden setter sirkulærøkonomi ut i praksis og oppnår resultater for jorda, klima og sosiale forhold. Søk på Norge, bedrifter, tema eller sirkulært nøkkelprinsipp.

Sjekkliste for bygging av vei

Ved prosjektering og bygging av vei, følg "Sjekkliste for miljøtiltak i anleggsbransjen", en tiltaksliste for anleggssektoren utarbeidet av Zero og Nye veier (klikk Les mer for tilgang til tiltakslisten).

Science based target for finans

Utvikle et Science Based Target på linje med Parisavtalen og 1,5-gradersmålet.

Optimalisere lysanlegg

Ved renovering og nyinstallasjoner av belysning i fellesarealer skal de nye lysanleggene optimaliseres med tanke på lavest mulig effekt W/m2.

Nattbelysning i salgslokalet

Virksomheten kan vurdere å minske energiforbruket utenfor åpningstid ved å benytte "nattbelysning" i salgslokalet.

Podcast og webinarer fra Miljødirektoratet

Følg med på Miljødirektoratets webinarer om miljø, og klimapodcasten om klimaarbeid i kommuner.

Kurs i ergonomi

Tilby alle ansatte å ta kurs i ergonomi, gjerne i samarbeid med bedriftshelsetjenesten.

Smittefarlig avfall

Sorter smittefarlig avfall i egne, sikre beholdere. Husk å skille mellom smittefarlig avfall og miljøfarlig avfall, og ha separate risikobeholdere til dette.

Gratis påfyll

Gi ut mindre mengder av tilbehør som sjelden spises opp (saus, dressing, kaffe, poteter osv.) og tilby heller gratis påfyll.

Transport

Felles transport

Hvis hele eller deler av organisasjonen skal delta på arrangementer utenfor egne lokaler/arenaer (f.eks bortekamper, idrettsarrangementer, turer, samlinger), skal organisasjonen i størst mulig grad legge til rette for felles transport.

Utleie av miljøvennlige transportmidler til kunder

Tilby utlån/utleie av miljøvennlige transportmidler som alternativ til biltilhenger, for eksempel elektriske lastesykler eller elvarebiler, til kunder som trenger hjelp til å frakte store varer hjem.

Transport av avfall

Utarbeid en tydelig selskapsomfattende strategi for å nå målsetningen i «Veikart for en sirkulær økonomi (2016)» om at all avfallstransport skal være klimanøytral og primært benytte fornybart og klimavennlig drivstoff innen 2030.

Færre og lengre tannlegetimer

Sett av mer tid per time for pasienter som trenger mye tannbehandling, fremfor å sette opp mange korte besøk. Færre og lengre tannlegetimer reduserer pasientens transportbehov.

Lokale tannteknikere

Bruk lokale tannteknikere framfor å sende arbeidet til tannteknikere i andre land.

Deling av transporttjenester

Bruk digitale kanaler til å finne eksisterende transportressurser til varetransport. Både transportører og aktører med transportbehov kan kartlegge og fylle opp transportmidler med ledig kapasitet.

Beintøft

Delta i Miljøagentenes Beintøft-kampanje, en gå-til-skolen-kampanje for første til syvende trinn.

Utkjøring av materiell

Ha en rutine for utkjøring av såpe, papir og annet renholdsmateriell til lokalene som rengjøres, så renholderne kan gå eller sykle mellom de daglige oppdragene.

Lokalisering av oppdrag

Sørg for god planlegging og fordeling av oppdrag mellom renholdere og eventuelt underleverandører, så hver renholder har sine daglige oppdrag i nærheten av hverandre.

AdBlue-påfylling  

Tilrettelegg for enkel AdBlue-påfylling der virksomheten parkerer kjøretøyene.

Lokale leverandører

Prioriter lokale leverandører dersom disse holder god nok kvalitet. Leverandørens miljø- og bærekraftsansvar bør også vektlegges.

Kombinerte leveranser og kundebesøk

Reduser antall innenlands flyreiser og lange bilturer ved å kombinere kundebesøk med vareleveringer.

La bussen stå

Dersom en kunde har bestilt en langtur og ikke har behov for transport i dagene mellom tur og retur, la bussen stå parkert så lenge og la sjåføren reise kollektivt hjem.

Vask i vaskehall

Vask alltid bilene i en vaskehall med oljeutskiller, helst en som bruker miljømerkede rengjøringsmidler.

Flåtestyringssystem på nye kjøretøy

Ha et flåtestyringssystem i nye kjøretøy som holder oversikt over sjåførens kjørestil og drivstofforbruk.

Sjåførbonus

Innfør en sjåførbonus der sjåfører som har fokus på redusert tomgangskjøring, økt utrulling og redusert antall oppbremsinger mottar en bonus.

Lagring av utstyr på byggeplass

På større byggeprosjekter, sørg for at verktøy og utstyr kan lagres på byggeplassen så de ansatte kan benytte seg av kollektivtransport eller samkjøre til og fra arbeidsplassen.

Elbiler som demonstrasjonsbiler

Øk andelen elbiler/hybridbiler som brukes som demonstrasjonsbiler.

Kollektivbillett til ansatte

Tilby de ansatte gratis eller rabattert månedskort på kollektivtrafikk og/eller tilgang på bysykkel mot at kollektivtransport brukes så mye som mulig i jobbsammenheng.

Kombinerte reiser

Slå sammen reiser med ulike formål for å redusere antall reiser, og oppfordre ansatte til å kombinere jobb- og feriereiser.

Sykkelhotell

Opprett sykkelhotell i parkeringshus med trygg sykkelparkering og lademulighet for elsykler.

Elbil i kommunen

Erstatt kommunale fossilbiler med elbiler så langt det er mulig, og sørg for at kommunens ansatte bruker kommunens elbiler på tjenestereiser.

Færre leveranser

Bestill samkjørte og færre leveranser til byggeprosjekter, og ha faste hentedager for materialer.

Utlån av elsykler

Kjøp inn én eller flere elsykler og elvaresykler, og innfør gratis utlån av elsyklene for privatpersoner og/eller bedrifter.

Ladestasjon hos ansatte

Dersom virksomheten bruker elbil i tjeneste, gi støtte til investering av ladestasjon hjemme hos ansatte som bruker elbilen, så de kan lade hjemme.

Sykkelvennlig arbeidsplass

Tilrettelegg for sykkelvennlig arbeidsplass, for eksempel gjennom Syklistenes Landsforbunds sertifiseringsordning.

Utleie av firmabiler

Dersom virksomheten har egne biler, muliggjør utleie av bilene til de ansatte i helger, ferier og på kveldstid.

Alternativ varelevering

Bruk andre typer kjøretøy enn fossile varebiler for varelevering i by der det er mulig. Eksempler på alternative kjøretøy er varesykler, elsykler og elektriske firehjulinger.

Tidspunkt for varelevering

Vurder om varelevering og annen tungtransport på vei som skal til eller gjennom byer og andre tungt trafikkerte områder kan foregå på kveldstid, nattestid eller andre tidspunkter med lite trafikk.

Elektriske varebiler

Bruk elektriske varebiler for transport av personer og utstyr i håndverks- og servicebedrifter.

Etabler ladepunkt for elbil

Etabler ett eller flere ladepunkter for elbil som kan brukes av besøkende, ansatte og virksomhetens egne biler.

Hjemmekontor

Legg til rette for hjemmekontor for ansatte.

Konkurranser

Gjennomfør skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben"-aksjon og liknende.

Parkeringsplasser

Tilrettelegg for sykkelparkering og elbil-ladestasjoner, og begrens mengden av øvrige parkeringsplasser.

Møter og konferanser

Ha møter og konferanser på video eller velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.

Tjenestereiser

Tilrettelegg for bruk av sykkel, elsykkel eller kollektivtransport på tjenestereiser.

Miljøvennlig varetransport

Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.

Økokjøring

Gi sjåførene opplæring i riktig bruk av aktuelle kjøretøy når det gjelder økonomisk og miljøvennlig kjøring.

Motorvarmer

Ha motorvarmer med tidsur på virksomhetens kjøretøy, om de ikke parkeres innendørs.

Samkjøring

Legg til rette for samkjøring til og fra jobb. 

Miljøpedagogisk opplegg (barnehage og skole)

Kompost i barnehage

Komposter organisk avfall fra barnehagen sammen med barna. For eksempel er innekompostering med meitemark enkelt, luktfritt og gøy for barna.

Fast utedag i småskolen

Ha en fast utedag for småskoletrinnene med undervisning utendørs i ulike fag, for eksempel naturfag, matematikk, kroppsøving, norsk og samfunnsfag.

Bærekraftsuke

Arranger en tverrfaglig bærekraftsuke for hele skolen med aktiviteter og undervisningsopplegg relatert til bærekraftig utvikling.

Belønning for miljøinnsats

Gi en årlig miljøpris til klassen/klassene som har bidratt til miljøarbeidet på skolen.

Inkludering av elever i miljøarbeid

Utfordre elevrådet til å komme med innspill på miljøtiltak til skolen og inkluder praktiske miljøtiltak skolen gjør i undervisningen i ulike fag.

Naturvakt

Benytt aktivitetsprogrammet Naturvakt i barnehagen for å lære om allemannsretten og bærekraftig bruk av naturen.

Barnebøker med miljøinnhold

Skaff barnebøker som tar opp ulike temaer knyttet til natur, miljø og klima, og les dem for barna.

Nettsider for bærekraftsundervisning

Ta i bruk ulike undervisningsnettsider med undervisningsopplegg om bærekraft (klikk på tiltaket for lenker).

Fuglemat

Mat fuglene om vinteren på virksomhetens uteområde.

Matjungelen

Benytt aktivitetsverktøyet Matjungelen på SFO, som er et sett med aktivitetsopplegg om sunn og bærekraftig mat.

Søppelplukking

Ta med barna i barnehagen på å rydde og plukke søppel i naturområdene som benyttes, samt rundt barnehagen.

Dyrking av nyttevekster

Dyrk nyttevekster på virksomhetens uteareal og ta med barna på dyrking av egne vekster.

Naturopplæring

Ha fokus på å lære barna i barnehagen om dyr og planter og hvilken nytte disse har.

Naturopplevelser i nærområdet

Besøk naturområdene i nærheten hyppig, og benytt disse i det miljøpedagogiske opplegget i barnehagen.

Energiopplæring

Lær barna hvordan man kan bruke mindre energi og ta med barna aktivt på oppfølgingen av barnehagens/skolens eget energibruk.

Miljøuke

Arranger miljøuke i barnehagen med diverse aktiviteter for barna.

Kontakt med foreldre

Involver foreldrene og besteforeldrene i barnehagens miljøsatsing og inviter dem til å komme med ideer og å følge opp tiltakene hjemme.

Merking av avfallsbøtter

Ha avfallsbøtter med tydelig merking (symboler/tegninger) så barna kan ta del i kildesorteringen i det daglige.

Opplevelsesbaserte bursdager

Legg til rette for opplevelsesbaserte bursdagsfeiringer i barnehagen og unngå frislipp av ballonger, plastbasert konfetti og glitter.

Avfall i formingsaktiviteter

Gjenbruk egne avfallsfraksjoner (melkekartonger, eggekartonger, eggeskall etc.) som barna kan bruke i sine formingsaktiviteter.

Matvareopplæring

Inkluder barna i matlagingen, og lær dem om råvarenes opprinnelse og hvordan man forebygger matsvinn.

Markedsføre miljøprestasjoner

Miljøprofilering av skole

Profiler skolen som en miljøvennlig skole som har fokus på bærekraft i undervisningen, på ekskursjoner og i skolens daglige drift.

Vannforbruk

Automatiske kraner

Installer automatiske kraner på alle toaletter.

Oppsamling av regnvann

Ta i bruk oppsamlet regnvann i industrien, for eksempel til rengjøring av utstyr eller produksjon av betong.

Vannbesparing

Monter sparedusjer og vannbesparende kranfilter.