Sertifisører

 

I Miljøfyrtårnordningen er sertifisøren en uavhengig kontrollør.


Førstegangssertifisering 

Når virksomheten har gjennomført miljøanalyse og de påfølgende tiltak for å oppfylle våre bransjekrav, er den klar for sertifisering. Kommunen er ansvarlig for sertifisering. Miljøfyrtårnkonsulenten skal, når virksomheten har fått grundig opplæring i og eierskap til miljøarbeidet, forsikre seg om at kommunen følger opp sertifiseringen. Konsulenten må gi sertifisøren tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen, slik at konsulentrapport, miljørapport og annen dokumentasjon kan leses av sertifisøren. Sertifisør får beskjed om at virksomheten er klar, og avtaler sertifiseringsmøte direkte med virksomheten eller via konsulenten. 


Resertifisering

Sertifisøren har en viktig rolle i forbindelse med resertifisering. Gjeldende bransjekrav og virksomhetenes årlige miljørapporter utgjør grunnlaget for sertifisering. Dersom det har vært store endringer i virksomheten må en konsulent involveres for å lage ny miljøanalyse. Dersom det ikke har vært store endringer, er den enkelte virksomhet ansvarlig for å sjekke om det har vært endringer i bransjekrav siden forrige sertifisering. Sertifisøren vil, ut ifra sertifiseringsrapport, godkjenningsbrev fra forrige sertifisering og miljørapporter, kunne danne seg et bilde av miljøarbeidet i virksomheten for å forberede sertifiseringsmøtet. Konsulentrapport fra førstegangssertifisering vil også være nyttig. 


Viktige prinsipper

sjekk Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå.

sjekk Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres etter relevante bransjekrav. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.

sjekk Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte. Virksomheter med store og kompliserte miljøaspekter, vil normalt sett ikke kunne bli Miljøfyrtårn.

sjekk I store virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat per driftsenhet. I tilfeller hvor en virksomhet har driftsenheter lokalisert i flere kommuner, skal det som et prinsipp utstedes ett sertifikat per enhet. Konsern som benytter hovedkontormodellen, har et sertifikat på hovedkontoret, og et per underliggende enhet.

Etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan prinsippene unntaksvis fravikes. Dersom deler av en virksomhet ikke inngår i sertifiseringen skal dette fremkomme på sertifikatet. Alle slike avklaringer skal dokumenteres skriftlig. Både konsulent og sertifisør har et selvstendig ansvar for å veilede og kontrollere virksomheter slik at disse prinsipper blir ivaretatt.

Last ned oversikt over godkjente sertifisører

pdf  Liste over godkjente Miljøfyrtårnsertifisører

 

Hovedkontorsertifisør

Å jobbe med hovedkontorkravet i større virksomheter krever at konsulenter og sertifisører har spisskompetanse og erfaring. I forbindelse med sertifisering etter hovedkontorkravene skal sertifisører derfor fullføre eget kurs for hovedkontor.

Forutsetninger for å delta på kurset:

sjekk Gjennomført basiskurs for sertifisører
sjekk Tilfredsstiller basiskrav for lokal sertifisør (minst to oppdrag per år)

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse / erfaring. Kontakt oss ved spørsmål.

Les mer om hovedkontormodellen.