Bli konsulent

 

Rolle

Den viktigste aktøren for å lede miljøanalyser er private Miljøfyrtårn-konsulenter. Forutsetningen for at en privat konsulent kan arbeide innenfor rammen av Miljøfyrtårn®, og lede miljøanalyse i en virksomhet, er at konsulenten er godkjent med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Større organisasjoner har som regel god miljøfaglig kompetanse, og anledning til å bruke egne ressurser til å lede miljøanalysen i sine enkelte virksomheter. Slike konsulenter kalles for internkonsulenter, og kan bare arbeide innenfor egen organisasjon.

Konsulentens rolle i Miljøfyrtårn er å guide og rettlede en virksomhet fra oppstart til sertifisering. Konsulenten begynner med å etablere en miljøgruppe på virksomheten og er siden sekretær for denne gruppen. For at bedriften skal kunne levere inn miljørapport før sertifisering må konsulenten opprette virksomheten i Miljøfyrtårnportalen. Konsulenten oversender miljøanalysen og gir beskjed til sertifisøren når virksomheten er klar for sertifisering. Deretter avtaler sertifisøren med virksomheten når sertifisering skal skje. Konsulenten skal ikke avslutte sitt arbeid før alle nødvendige tiltak i forhold til bransjekravene er gjort.

Konsulentens oppgave er å avdekke om det er enkelte bransjekrav det ikke er mulig å tilfredsstille ved hjelp av arbeidet i Miljøfyrtårn-gruppa. Det gjelder spesielt for virksomheter der svakhetene i internkontroll HMS er svært store. Ved kompliserte ENØK-problemstillinger vil det ofte være behov for hjelp fra en ekstern ENØK-rådgiver.

Hvordan bli konsulent?

Forutsetningen for at en konsulent skal kunne gjøre en miljøanalyse som skal lede til miljøfyrtårn-sertifisering, er at han har kursbevis etter gjennomført konsulentkurs.

I forkant av konsulentkurset, skal konsulenten sende inn sin CV til Stiftelsen Miljøfyrtårn. CV'en skal da godkjennes i forhold til kvalifikasjonene som er nevnt ovenfor, før kursstart. Konsulentbeviset er personlig knyttet til den enkelte konsulent.

En Miljøfyrtårn-konsulent må:

 • ha evne til å engasjere bedriften
 • omsette bransjekrav til konkrete tiltak
 • snakke så folk forstår
 • kunne dokumentere sin kompetanse

Kompetanse

For å kunne gjennomføre en tilfredsstillende miljøanalyse i en virksomhet, er det nødvendig å ha kunnskaper innenfor disse områdene:

 • Miljøvern
 • Forurensningsloven
 • Arbeidsmiljøloven m. forskrifter
 • Lokale avfallsordninger
 • Forskrift om farlig avfall
 • Internkontroll HMS
 • "Barnas arbeidsmiljølov" (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, 1995)
 • Internkontroll Mat
 • Kvalitetssikring
 • ENØK

Kvalifikasjonskrav for Hovedkontor-konsulenter

Forutsetninger for å ta Hovedkontor-kurset:

 • Må ha fullført basis konsulentkurs
 • Må ha vært aktiv i løpet av de 2 siste årene
 • Må ha gjennomført konsulentoppdrag hos minst 10 virksomheter

Unntak kan gjøres ved henvisning til spesiell kompetanse / erfaring. Kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Kostnad

Nytt fra 1.1. 2011 er en årlig lisens, den er nå på kr 2250,- ekskl. mva pr konsulent. Lisensen betales f.o.m. første kalenderår etter fullført konsulentkurs. 50 % rabatt gis for konsulenter som jobber i virksomheter som selv er sertifiserte. Lisensen er knyttet til bruk av Miljøfyrtårnportalen og retten til å markedsføre seg som Miljøfyrtårnkonsulent.