Konsulenter

 

Om Miljøfyrtårnkonsulenten

Den viktigste aktøren for å lede miljøanalyser er Miljøfyrtårnkonsulenter. Forutsetningen for at en privat konsulent kan arbeide innenfor rammen av Miljøfyrtårn®, og lede miljøanalyse i en virksomhet, er at konsulenten er godkjent med kursbevis fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

For en del store virksomheter er det utdannet egne interne Miljøfyrtårnkonsulenter. For eksempel kan en kommunal miljøvernleder være internkonsulent og lede miljøanalysearbeidet for et sykehjem eller en barnehage osv. innenfor sin kommune. På samme måten kan en miljøansvarlig hos Rema 1000 være internkonsulent for de Rema dagligvarebutikker som inngår i hans/hennes organisasjon osv.

Internkonsulenten kan altså bare arbeide innenfor egen organisasjon. Er det tvil om hvem som kan defineres som internkonsulent, ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn!

Det stilles følgende faglige minimumskrav til konsulenten eller internkonsulenten:
sjekk Konsulentens/internkonsulentens godkjenning er personlig.
sjekk Konsulenten/internkonsulenten vil bli fratatt sin godkjenning dersom hun/han ikke har gjennomført minimum 1 miljøanalyse de siste 2 år. Oppfriskningskurs er da nødvendig for fortsatt å kunne tilby miljøanalyse til virksomheter.

Det stilles ellers de samme formelle krav til en internkonsulent som andre konsulenter.

 

Last ned oversikt over godkjente konsulenter

pdf  Liste over godkjente Miljøfyrtårnkonsulenter

pdf  Liste over godkjente Miljøfyrtårn-internkonsulenter

Norges Bilbransjeforbund NBF har inngått en egen avtale med konsulenter, som medlemmer i NBF kan komme i kontakt med på følgende nettside.   

 

Konsulentens / internkonsulentens forhold til kommunen som sertifiseringsmyndighet

Konsulenten eller internkonsulenten skal før det inngås avtaler om å gjennomføre en miljøanalyse ha et avklart forhold til den kommunen (i Oslo: bydelen) hvor virksomheten hører hjemme. Det er kommunen som skal sertifisere virksomheten. En god dialog med kommunen før prosessen starter er derfor avgjørende for at kommunen skal være klar til å sertifisere. Kommunen må ha lisens før virksomheter i kommunen kan sertifiseres (se oversikt over kommuner i nettverket). Mer detaljer under Priser og kostnader. Så snart konsulenten er i gang med en virksomhet, skal miljøfyrtårnkontakt i kommunen kontaktes, sertifisør skal avklares, og konsulenten tildeler sertifisøren tilgang til virksomhetens side i Miljøfyrtårnportalen.

Dersom ikke konsulenten / internkonsulenten har gjort disse nødvendige avklaringer før inngåelse av kontrakt vil han/hun risikere å sette både miljøfyrtårnordningen, kommunen og ikke minst seg selv og egen organisasjon i forlegenhet ved at virksomheten ikke blir sertifisert.

Dersom en kommune enda ikke har tatt en beslutning om bruk av Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel bør Stiftelsen Miljøfyrtårn involveres. Stiftelsen vil i samarbeid med konsulenten gjøre nødvendige fremstøt og søke å få den aktuelle kommunen med i ordningen.

Viktige prinsipper

sjekk Miljøfyrtårner en sertifiseringsordning til bruk på virksomhetsnivå.

sjekk Som et prinsipp skal hele virksomheter sertifiseres etter relevante bransjekrav. Dersom ikke hele virksomheten er sertifisert, skal det spesifiseres hva som er sertifisert, og hva som er unntatt sertifisering. Sertifisør er ansvarlig for at dette fremkommer på sertifikatet.

sjekk Miljøfyrtårn er i prinsippet åpent for alle virksomheter, private og offentlige. De finnes ingen restriksjoner mot å sertifisere virksomheter ut fra type eller størrelse. Imidlertid vil Stiftelsen Miljøfyrtårn normalt ikke godta bedrifter som ikke har ansatte.

sjekk I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes normalt ett sertifikat pr driftsenhet. I tilfeller hvor en virksomhet har driftsenheter lokalisert i flere kommuner, skal det som et prinsipp utstedes ett sertifikat pr enhet.

Etter forhåndsavtale med Stiftelsen Miljøfyrtårn kan prinsippene unntaksvis fravikes. Dersom deler av en virksomhet ikke inngår i sertifiseringen skal dette fremkomme på sertifikatet. Alle slike avklaringer skal dokumenteres skriftlig. Både konsulent og ikke minst sertifisør har et selvstendig ansvar for å veilede/kontrollere virksomheter slik at disse prinsipper blir ivaretatt.