Bransjekrav

Miljøfyrtårn stiller noen grunnleggende krav som gjelder alle virksomheter i alle bransjer. Vi kaller det Krav til alle bransjer. I tillegg finnes 75 bransjespesifikke krav.

En virksomhet som ønsker å være Miljøfyrtårn må innfri Krav til alle bransjer og i tillegg det spesifikke kravet for din bransje. Enkelte større virksomheter vil måtte sertifiseres etter flere bransjespesifikke krav. Innenfor Miljøfyrtårns bransjekrav finnes det både "skal-krav" og "bør-krav". For å bli sertifisert må alle "skal-krav" være innfridd. 

 

Oversikt bransjekrav

Felles krav til alle bransjer
pdf Felles krav til alle bransjer (English)
Bransjespesifikke krav (presentert etter bransjegrupper)
Bransjespesifikke krav (usortert liste)

Sertifiseringsmodeller

Miljøfyrtårn kan innføres som verktøy for miljøledelse og miljøstyring i de fleste bransjer. Vi har to sertifiseringsmodeller virksomheter kan benytte. Standardmodellen passer for de fleste virksomheter, og hovedkontormodellen egner seg for større konsern, kjeder og kommuner. Målet med de to modellene er en så effektiv innføring av Miljøfyrtårn som mulig. I tillegg kan enkeltstående arrangementer og konferanser sertifiseres som Grønne arrangement og Grønne konferanser. Se beskrivelse av våre sertifiseringsmodeller her.


Revisjon og nye bransjekrav

Med jevne mellomrom vil de ulike bransjekravene bli revidert og nye kommer til. Dette for at Miljøfyrtårn skal være et best mulig redskap i virksomhetenes miljøarbeid. Revisjoner foregår i faggrupper og i samarbeid med bransje- og interesseorganisasjoner. Revisjoner innebærer også en høringsrunde. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter i den aktuelle bransjen er aktuelle som deltakere i høringsrunden.

Nye bransjekrav vurderes etter innspill og behov, og prøves ut gjennom pilotprosjekter.

Bransjekrav under pilot eller på høring

Justering av bransjekrav/enkeltkrav

Enkeltkrav skal justeres løpende når det oppstår behov for oppdateringer som:

sjekk endringer i henvisninger til lover, forskrifter og andre dokumenter
sjekk endringer i begreper, betegnelser og lignende
sjekk upresis språkbruk som gir grunnlag for tolkninger

Justeringer gjøres som en intern prosess, og de baserer seg på tilbakemeldinger fra brukerne og involverer normalt ikke eksterne fagmiljøer.