Miljøfyrtårnkoordinatoren

I tillegg til å sørge for tilstrekkelig sertifisørkapasitet, må hver enkelt Miljøfyrtårn-kommune oppnevne en egen koordinator, samt informere om denne funksjonen via egen nettside og førstelinjetjeneste. Rollen som Miljøfyrtårnkoordinator kan fylles på mange måter, men det er noen oppgaver som koordinatoren har et særskilt ansvar for: 

sjekk Gjøre seg kjent med Miljøfyrtårn gjennom å delta på kurs (eksempelvis et sertifisørkurs), studere nettsider og annet informasjonsmateriell fra stiftelsen
sjekk Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen og funksjoner og oppgaver knyttet til rollen som koordinator i kommunen
sjekk Gjøre seg kjent med den årlige klima - og miljørapporteringsfunksjonen i Miljøfyrtårnportalen
sjekk Koordinere og gjennomføre utdeling av miljøfyrtårndipolom til virksomheter som sertifiseres


Les mer om rollen til Miljøfyrtårnkoordinatoren i denne informasjonsfolderen.

MFTKooMFTKoo2